La Inspecció de Treball vigilarà el compliment de les mesures de prevenció i higiene

10/07/2020

El Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, i amb efectes des del 9 de juliol de 2020, inclou en l'àmbit d'aplicació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) la facultat de vigilar el compliment de les obligacions exigibles en matèria d'higiene en els centres de treball, de protecció personal dels treballadors i d'adaptació de les condicions de treball, l'organització dels torns o l'ordenació dels llocs de treball i l'ús de les zones comunes.


S'estableix un tipus infractor específic i autònom que conté la conducta empresarial consistent a incomplir les obligacions previstes sobre els centres de treball fixades pel Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny.

La modificació suposa:

1.-Habilitar als funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social(ITSS), integrants del Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social, i del Cos de Sotsinspectors Laborals, escala de Seguretat i Salut Laboral,així com als funcionaris de les administracions de les comunitats autònomes als quals es refereix l'article 9.2 de la Llei de prevenció de riscos laborals, per vigilar i requerir, i, en el seu cas, estendre actes d'infracció, en relació amb el compliment per part de l'ocupador de les següents obligacions en matèria de prevenció i higiene dels centres de treball quan afectin les persones treballadores (establertes en l'art. 7.1 a), b), c), i d del RDL 21/2020):

a) Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres de treball, conformement als protocols que s'estableixin en cada cas.

b) Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.

c) Adaptar les condicions de treball, inclosa l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels torns, així com l'ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres entre els treballadors i, quan això no sigui possible, proporcionar als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc.

d) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries que es prevegin amb més afluència.


2.-Establir un tipus infractor específic i autònomque conté la conducta empresarial consistent a incomplir les obligacions que acabem d'assenyalar, que es qualifica d'infracció greu, i que serà sancionable en els termes, pels òrgans i amb el procediment establerts per a les infraccions greus en matèria de prevenció de riscos laborals per la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.


En el cas d'incompliments de les administracions públiques, es procedirà conforme al procediment especial previst en el Reial decret 707/2002, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial d'actuació de la ITSS i per a la imposició de mesures correctores d'incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, o en la normativa autonòmica d'aplicació.


Finalment, s'ha de tenir en compte que aquesta habilitació extraordinària estarà vigent fins que el Govern declari la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net

Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions

 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.