La pluriocupació: quan es presten serveis per a diferents empreses o entitats i això comporta l’alta alhora en un mateix règim de la Seguretat Social

21/11/2022

Us recordem que, en una situació de PLURIOCUPACIÓ, o sigui, quan un treballador / funcionari / càrrec electe / ... etc presta els seus serveis per a dos o més empreses/entitats diferents i en activitats que donin lloc a la seva alta obligatòria i simultània en un mateix Règim de la Seguretat Social, cal determinar el límit màxim de cotització a aplicar. I un cop s’hagi determinat el límit per part de la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social -TGSS-,  la cotització total de l’afectat/da es distribuirà entre totes les empreses/entitats, però en proporció a les retribucions abonades en cadascuna d’elles en què presti els seus serveis l’interessat/da.

Per això és important que, si es dona el cas, l’afectat/da que presta serveis a la vostra empresa / entitat us comuniqui que també  presta serveis per a altres empreses/entitats. I que això ens ho comuniqueu immediatament a l’àrea laboral i de SS de Cànovas. D’aquesta forma se sol·licitarà a la TGSS que distribueixi entre les empreses / entitats afectades el límit màxim de cotització a aplicar al cas concret. I igualment, pel cas que ja s’estigui aplicant el límit màxim de cotització distribuït entre les diferents empreses/entitats, és important que, en el moment que sigui, si es dona el cas, l’afectat/da que presta serveis a la vostra empresa/entitat us comuniqui que ha deixat de prestar serveis a l’altra/es empresa/es/ entitat/s o que els continua prestant però de forma diferent. I que això ens ho comuniqueu també immediatament a l’àrea laboral i de SS de Cànovas. D’aquesta forma se sol·licitarà a la TGSS que es deixi de distribuir entre les empreses afectades el límit màxim de cotització a aplicar al cas concret, o que es redistribueixi de nou.

Si una persona treballadora no us comunica la seva situació de pluriocupació, o que deixa d’estar en aquesta situació, o que hi ha hagut una variació, i no ens ho comuniqueu, i no es fan els tràmits corresponents, pot succeir doncs que la vostra empresa/entitat estigui cotitzant per ell/a per sobre o per sota del que correspondria legalment !!! 

Insistim doncs que, si escau, els vostres treballadors / funcionaris / càrrecs electes ... us han de comunicar si estan en situació de pluriocupació o si deixen d’estar-hi o si varien les seves condicions. I que aquest fet ens ho heu de manifestar per gestionar els tràmits corresponents per realitzar la seva cotització al cas concret com correspon realment.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.