Mesures complementàries en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del covid-19

26/04/2021

LLei 3/2021, de 12 d’abril per la qual s’adopten mesures complementàries en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del covid-19

Boe de 13 d’abril del 2021, amb efectes des del 13/04/2021


Aquesta Llei és el resultat de la tramitació parlamentària del RDL 9/2020 de mesures de protecció a l'ocupació. Després de la seva tramitació parlamentària doncs s'eleva a rang de Llei el RDL 9/2020. Aquest va introduir diverses mesures de protecció de l'ocupació enfront de la crisi ocasionada per la COVID-19 com p.e. prohibir acomiadar per causes de força major o causes ETOP en els quals s'empari/rés un ERTO – amb rerefons Covid;  interrompre el còmput de durada dels contractes temporals dels treballadors afectats per una suspensió forçada del seu contracte per un erto amb rerefons Covid; .../... etc.


Així,

. Amb vigència prevista fins el 31-5-2021:

.La força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció en les quals s'emparen/rarien les mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada previstes en els articles 22 i 23 del RDL 8/2020 (causes de força major Covid o etop derivades de la situació Covid), no es podran entendre com a justificatives de l'extinció del contracte de treball ni de l'acomiadament.

.La suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, per les causes previstes en els articles 22 i 23 del RDL 8/2020, (causes de força major Covid o etop derivades de la situació Covid), suposarà la interrupció del còmput, tant de la durada d'aquests contractes, com dels seus períodes de referència equivalents al període suspès, en cadascuna d'aquestes modalitats contractuals, respecte de les persones treballadores afectades.

.Es referma el procés de la sol·licitud col·lectiva de l'empresa de les prestacions per desocupació per a totes les persones afectades per procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major Covid o causes ETOP Covid.

.Es clarifica que se sancionarà la sol·licitud “indeguda” de prestacions de desocupació si contenen falsedats o incorreccions en les dades facilitades. També se sancionarà la sol·licitud “indeguda” de les mesures que siguin en relació a l'ocupació, que no fossin necessàries o no tinguessin connexió suficient amb la causa que les origina.

.Es regula la col·laboració de la Inspecció de Treball de la SS amb el SEPE en la comprovació de les causes al·legades en les sol·licituds dels ertos.

. Es consideren com a serveis essencials per  fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, qualsevol que sigui la seva titularitat (pública o privada) o el seu règim de gestió (directa o indirecta)  els centres, serveis i establiments sanitaris que determini el Ministeri de Sanitat;  els centres, serveis i establiments socials dedicats a l'atenció de la infància i l'adolescència, de persones majors, de persones en situació de dependència, de persones amb discapacitat, de persones amb problemes d'addiccions o drogodependències, o de persones en risc o situació d'exclusió social i a persones sense llar. Aquesta consideració es mantindrà fins que les autoritats sanitàries aixequin totes les mesures de prevenció adoptades per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.


Llei 4/2021, de 12 d'abril, per la qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19

Boe de 13 d’abril del 2021, amb efectes des del 13/04/2021

Es publica la Llei 4/2021 que és el resultat de la tramitació parlamentària com a projecte de Llei del RDL 10/2020 que va establir un nou permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d'abril de 2020 tots dos inclusivament, pels treballadors per compte d'altri que prestaven serveis en empreses o entitats del sector públic o privat i l'activitat del qual no havia estat paralitzada a conseqüència de la declaració d'estat d'alarma (RD 463/2020).

Durant aquell permís, els treballadors tenien dret a conservar el dret a la retribució que els hagués correspost d'estar prestant serveis amb caràcter ordinari. La recuperació de les hores de treball s'havia de fer efectiva des de l'endemà a la finalització de l'estat d'alarma i com a límit fins al 31-12-2020.

La nova norma manté íntegre el contingut del RDL 10/2020 i estableix la seva vigència des del 13-4-2021.


Tota aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius,  normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de la norma estudiada. Igualment no s´han dictat encara criteris oficials d´interpretació o desenvolupament, ni tampoc instruccions per a la seva aplicació - interpretació.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.