Mesures de reactivació econòmica per a fer front a l'impacte del Covid-19

10/07/2020

REIAL DECRET LLEI 26/2020, DE 7 DE JULIOL, DE MESURES DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA PER A FER FRONT A L'IMPACTE DEL COVID-19

BOE núm. 187, de 8 de juliol de 2020, efectes 9 de juliol


US RECORDEM ( art. 7 del RDLlei  21/2020, de 9 de juny) QUE ELS EMPRESARIS TENEN LA  OBLIGACIÓ DE

a) Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres de treball, d’acord els protocols que s'estableixin en cada cas.

b) Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.

c) Adaptar les condicions de treball, inclosa l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels torns, així com l'ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres entre els treballadors. Quan això no sigui possible, haurà de proporcionar-se als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc.

d) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.


Ara, amb el RDLlei 26/2020 s'habilita als funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (i els de les CCAA) per vigilar i requerir, i en el seu cas, estendre actes d'infracció, en relació amb els incompliments de les obligacions esmentades, quan afectin les persones treballadores. L'incompliment per part de l’empresa de les obligacions referides, a part d’altres responsabilitats que hagués d’assumir, constituirà infracció greu, sancionable d’acord el procediment establert en matèria de prevenció de riscos laborals, pel text refós de la LISOSS, aprovat per RDLegislatiu 5/2000, de 4 d'agost. En el cas d'incompliments de les administracions públiques, es procedirà conforme al procediment especial previst en el Reial decret 707/2002, de 19 de juliol, o en la normativa autonòmica d'aplicació.


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Informació addicional

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.