Mesures extraordinàries per estimular la negociació dels arrendaments de locals de negoci

11/01/2021

El Reial Decret Llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, la hostaleria i el comerç introdueix mesures extraordinàries per estimular la negociació dels arrendaments entre propietaris i arrendataris.


Mesures extraordinàries dirigides a arrendaments de locals de negoci


Arrendaments de local de negoci amb grans tenidors.

Si no hi ha acord entre les parts per la reducció temporal de la renda o una moratòria en el pagament d’aquesta, l’arrendatari, sigui persona física o jurídica, pot sol·licitar a l’arrendador, quan sigui una empresa o entitat pública, o un gran tenidor (és a dir, que sigui titular de més de 10 immobles urbans o superfície construïda superior a 1.500 metres), una d’aquestes dues alternatives:

 

 • Una reducció del 50% de la renda de l’arrendament pel temps que duri l’Estat d’Alarma declarat pel RD 926/2020 i les seves pròrrogues, i fins a les quatre mensualitats següents.
 • Una moratòria en el pagament de la renda a aplicar durant el període que duri l’Estat d’Alarma declarat pel RD 926/2020 i les seves pròrrogues, i fins a les quatre mensualitats següents, sense penalitzacions ni interessos. El pagament aplaçat es podrà realitzar en el període de dos anys des de la finalització de la moratòria, sempre dins la vigència del contracte o les seves pròrrogues, de manera proporcional dins del període.

 

Per poder-ho sol·licitar, l’arrendatari ha de complir amb els següents requisits:

 

Si és persona física:

 • Estar afiliat i en situació d’alta a data de l’Estat d’Alarma declarat pel RD 926/2020, en el RETA.
 • Que l’activitat hagi quedat suspesa per l’Estat d’Alarma o per autoritats competents.
 • En cas no de veure’s l’activitat directament suspesa, acreditar una reducció de la facturació del mes natural anterior al que sol·licita l’aplaçament o reducció de la renda d’almenys el 75% de la facturació mensual del trimestre al qual pertany aquest mes referit a l’any anterior.

 

En cas de PIMEs:

 • Que no se superin els límits establerts a l’article 257.1 de la LSC.
  • Que el total de les partides d'actiu no superi els 11.400.000 euros
  • Que l'import net de la xifra anual de negocis no superi els 2.800.000 euros
  • Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici no sigui superior a 250.
 • Que l’activitat hagi quedat suspesa per l’Estat d’Alarma o per les autoritats competents.
 • En cas no de veure’s l’activitat directament suspesa, acreditar una reducció de la facturació del mes natural anterior al que sol·licita l’aplaçament o reducció de la renda d’almenys el 75% de la facturació mensual del trimestre al qual pertany aquest mes referit a l’any anterior.

 


Arrendaments de local de negoci amb petits tenidors.

L’arrendatari d’un contracte d’arrendament per a ús diferent al d’habitatge, quan el propietari no sigui una empresa o entitat pública, o un gran tenidor, i compleixi els requisits de l’apartat anterior, podrà sol·licitar a l’arrendador, abans del 31 de gener de 2021 l’aplaçament temporal i extraordinari en el pagament del lloguer, sempre que no s’hagués acordat voluntàriament un aplaçament o una rebaixa.

Les parts podran disposar lliurement de la fiança, que podrà servir per al pagament total o parcial d’alguna o algunes mensualitats. En aquest cas, l’arrendatari l’haurà de reposar en el termini d’un any des de l’acord, o en el termini de vigència del contracte si aquesta és inferior a un any.

 

Podeu trobar mes detall del RDLl en aquest enllaç

 


Aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.