Mesures fiscals previstes per al 2023

06/10/2022

El ministeri d'Hisenda ha presentat un paquet de mesures fiscals per a la justícia social i l'eficiència econòmica. Les mesures presentades es preveu incorporar-les en els pressupostos generals de l'Estat de 2023 o bé en lleis que permetin la seva posada en marxa l'any vinent.


IRPF

Es preveu incrementar un punt el gravamen per a rendes del capital (dividends, interessos...) entre 200.000 i 300.000 euros que passarien a tributar al 27% i s'eleva fins al 28% el gravamen per a rendes del capital superiors a 300.000 euros.

S’ampliarà l’actual reducció per rendiments del treball. Actualment, aquest benefici fiscal s'aplica a rendes brutes de fins a 18.000 euros i s'ampliarà i elevarà la reducció fins a arribar a contribuents amb un salari brut del treball de 21.000 euros.

D'altra banda, la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2023 inclourà una rebaixa addicional en l'IRPF de cinc punts percentuals en el rendiment net de mòduls.

Els autònoms que tributen per estimació directa simplificada apliquen actualment una reducció automàtica del 5% del rendiment net amb un import màxim anual de 2.000 euros. Es preveu augmentar al 7% les despeses deduïbles de difícil justificació.

També es prorrogarà un any més els límits vigents d'exclusió en el sistema de mòduls.

Observacions:

La previsible pujada de la tributació dels rendiments del capital, pot fer necessari anticipar abans del 31/12/2022 el pagament de dividends o rendiments del capital en els casos en que els imports superin els 200.000 euros.


Nou impost de solidaritat de les grans fortunes

S’ha anunciat la creació d’un impost de solidaritat de les grans fortunes que afectarà els patrimonis nets superiors a 3 milions d'euros. Per evitar la doble imposició els subjectes passius de l'impost de solidaritat només tributaran per la part del seu patrimoni que no hagi estat gravat per la seva comunitat autònoma.

Important: Aquest impost es tramitarà com una llei a banda dels pressupostos generals de l’estat i caldrà veure el seu redactat definitiu per poder valorar el seu impacte i planificar mesures per optimitzar la tributació per a cada cas.

Pel que s’ha anunciat per part del ministeri d’hisenda, el tipus impositiu de l'impost seria de l'1,7% per als patrimonis entre 3 i 5 milions d'euros; del 2,1% per als patrimonis entre 5 milions i 10 milions; i del 3,5% per a aquells patrimonis superiors a 10 milions d'euros.

Es tracta d'un impost estatal de caràcter temporal per als anys 2023 i 2024, encara que s'inclourà una clàusula de revisió per avaluar al final de la seva vigència si és necessari mantenir-lo o suprimir-lo.


Impost sobre societats

Per a les pimes amb una facturació de fins a un milió d'euros, es rebaixarà el tipus nominal de l'impost sobre societats del 25% al 23%.

També s'ha anunciat un canvi normatiu que limitarà en un 50% la possibilitat de compensar les pèrdues en els grups consolidats. No es tracta d'un increment fiscal, sinó que es difereix la possibilitat de compensar les bases imposables negatives. Es tractaria també d'una mesura de caràcter temporal per als anys 2023 i 2024.


IVA

Es preveu aprovar una rebaixa del 10% al 4% de l'IVA dels productes d'higiene femenina, preservatius i anticonceptius no medicinals.

Important: Totes aquestes mesures son anuncis fets per el govern i els ministeri d’hisenda en la presentació del projecte de llei de pressupostos generals de l’estat per al 2023.

Les exposem atès el seu interès informatiu i cal tenir-les presents als efectes de poder planificar decisions que afectin la fiscalitat d’aquest any i la del 2023, però encara no hi ha cap canvi normatiu efectiu i poden variar al llarg de la tramitació parlamentaria. Fins que no s’hagi fet el desenvolupament normatiu corresponent no seran efectives ni definitives.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual o per mail a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 972202600 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.