Mesures laborals urgents. RDL 15/2020

23/04/2020

Es prorroga dos mesos el caràcter preferent del teletreball i el dret d'adaptació de l'horari i reducció de la jornada; es reforça la protecció dels treballadors fixos discontinus; la sol·licitud de cessament d'activitat per a autònoms sense mútua, la cobertura de la prestació per desocupació als treballadors acomiadats durant el període de prova d'una feina nova o l’ampliació de l'àmbit d'aplicació dels ERTO per causa de força major per cobrir caigudes significatives d'activitat en aquells sectors considerats essencials son algunes de les mesures mes destacades.

BOE núm. 112, de 22 d’abril del 2020, amb efectes 23/04/2020


Treball a distància -  Dret d'adaptació de l'horari - Dret a la reducció de jornada

La seva aplicació es prorroga fins a 2 mesos més després de la fi de la vigència de la declaració de l'estat d'alarma.

  • Se segueix determinant el caràcter preferent del treball a distància. L'empresa haurà d’adoptar les mesures oportunes, si això és tècnica i raonablement possible i si l'esforç d'adaptació necessari resulta proporcionat.
  • Ara es denomina PLAN MECUIDA: El treballador continua gaudint del dret d'adaptació de l'horari per deures de cura de familiars per circumstàncies excepcionals relacionades amb el COVID-19; així com el dret a la reducció de jornada en les situacions previstes en l’art. 37.6 de l’Estatut dels Treballadors, per cura de familiars, quan concorrin les circumstàncies excepcionals previstes, amb la reducció proporcional del seu salari. Podrà continuant arribar fins al 100%  de la jornada si resultés necessari, si bé el dret de la persona treballadora haurà d'estar justificat i ser raonable i proporcionat en atenció a la situació de l'empresa.

 

Ajornament especial Covid amb interés reduït en el pagament de deutes amb la seguretat social, per a les quotes a abonar l’abril, maig i juny 2020

L'ajornament es concedirà mitjançant una única resolució, amb independència dels mesos que comprengui, i s'amortitzarà mitjançant pagaments mensuals i determinarà un termini d'amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada a partir del mes següent al qual aquella s'hagi dictat, sense que excedeixi en total de 12 mensualitats.

Les sol·licituds d'ajornament hauran d'efectuar-se, com fins ara, abans del transcurs dels 10 primers dies naturals de cadascun dels terminis reglamentaris assenyalats.

La sol·licitud d'aquest ajornament determinarà la suspensió del procediment recaptatori respecte als deutes afectats pel mateix i que el deutor sigui considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social fins que es dicti la corresponent resolució.

L'ajornament serà incompatible amb la moratòria COVID. Les sol·licituds d'ajornament per períodes respecte dels quals també s'hagi sol·licitat la citada moratòria es tindran per no presentades, si al sol·licitant se li ha concedit aquesta última.

 

Modificació de la llei d’infraccions i sancions en l’ordre social -LISOS

Als efectes d’evitar frau en determinades situacions (com sol.lictuds d’ertos/ertes ) es clarifica i es tipifica com infracció molt greu efectuar declaracions, o facilitar, comunicar o consignar dades falses o inexactes que donin lloc al fet que les persones treballadores obtinguin o gaudeixin indegudament prestacions. Si fos el cas, l'empresa respondrà directament de la devolució de les quantitats indegudament percebudes per la persona treballadora, sempre que no concorri dol o culpa d'aquesta.

 

Mesures excepcionals en els Ertos de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major COVID 19

Ara , en relació a les activitats que hagin de mantenir-se d'acord amb la declaració de l'estat d'alarma o amb altres normes legals, s'entendrà que concorre la força major respecte de les suspensions de contractes i reduccions de jornada aplicables a la part d'activitat no afectada per les citades condicions de manteniment de l'activitat.

 

Protecció per desocupació dels treballadors fixos-discontinus i els qui fan treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes

En el cas que l'empresa en la qual presten serveis hagi adoptat la decisió de suspendre el contracte o reduir la jornada com a resultat dels Ertos Covid -força major o no- , les persones afectades podran beneficiar-se de percebre la prestació sense tenir la carència, i de que el període consumit de prestació no afecti la durada de situacions futures.

Igualment els qui es trobin en període d'inactivitat productiva, i per tant, a l'espera de l'arribada de la data en la qual procediria la seva crida i reincorporació efectiva de no existir la crisi del COVID-19, podran beneficiar-se també de percebre la prestació sense tenir la carència, i de que el període consumit de prestació no afecti la durada de situacions futures.

Igual que abans (RD 8/2020), els qui sense estar en la situació anterior, vegin interrompuda la seva prestació de serveis a conseqüència de l'impacte del COVID-19 durant períodes que, en cas de no haver concorregut aquesta circumstància extraordinària, haguessin estat d'activitat, i a conseqüència d'això passin a ser beneficiaris de la prestació per desocupació, podran tornar a percebre-la, amb un límit màxim de 90 dies, quan tornin a trobar-se en situació legal de desocupació. Per  determinar el període que, de no haver concorregut aquesta circumstància, hagués estat d'activitat laboral, s'estarà a l'efectivament treballat per la persona treballadora durant l'any natural anterior sobre la base del mateix contracte de treball. En cas de ser el primer any, s'estarà als períodes d'activitat d'altres persones treballadores comparables en l'empresa. Aquesta mesura s'aplicarà al mateix dret consumit, i es reconeixerà d'ofici per l'entitat gestora quan l'interessat sol·liciti la seva represa.

Ara, com a novetat, pels qui acreditin que, a conseqüència de l'impacte del COVID-19, no han pogut reincorporar-se a la seva activitat en la data que estava prevista i fossin beneficiaris de prestacions en aquell moment, no veuran suspès el dret a la prestació o al subsidi que vinguessin percebent.  I també si en la data en la qual haguessin hagut de reincorporar-se a l'activitat no estiguessin percebent prestacions per desocupació per haver-les esgotat, però acreditessin el període cotitzat necessari per obtenir una nova prestació contributiva, la certificació empresarial de la impossibilitat de reincorporació constituirà situació legal de desocupació per al reconeixement del dret a aquesta prestació. A tots ells els serà aplicable la reposició del dret a la prestació prevista en l’apartat anterior amb un límit màxim de 90 dies

També, els treballadors que hagin vist interrompuda la seva activitat i els que no haguessin pogut reincorporar-se a la mateixa a conseqüència del COVID-19 i els manquessin el període d'ocupació cotitzat necessari per obtenir la prestació per desocupació, tindran dret a una nova prestació contributiva, que podrà percebre's fina a la data en què tingui lloc la incorporació al seu lloc de treball, amb un límit màxim de 90 dies. La quantia mensual de la nova prestació serà igual a la de l'última mensualitat de la prestació contributiva percebuda, o, en el seu cas, a la quantia mínima de la prestació contributiva. El mateix dret tindran els qui durant la situació de crisi derivada del COVID-19 esgotin les seves prestacions per desocupació abans de la data en què tingui lloc la incorporació al seu lloc de treball i manquin de cotitzacions suficients per al reconeixement d'un nou dret, i en aquest cas, la certificació empresarial d'impossibilitat de reincorporació constituirà nova situació legal de desocupació.

 

Situació legal de desocupació per extinció de la relació laboral en el període de prova produïda durant la vigència de l'estat d'alarma i més

L'extinció de la relació laboral durant el període de prova a instàncies de l'empresa, produïda a partir del dia 9 de març de 2020, tindrà la consideració de situació legal de desocupació amb independència de la causa per la qual s'hagués extingit la relació laboral anterior.

Així mateix, es trobaran en situació legal de desocupació i en situació assimilada a l'alta, les persones treballadores que haguessin resolt voluntàriament la seva última relació laboral a partir del dia 1 de març de 2020, per tenir un compromís ferm de subscripció d'un contracte laboral per part d'una altra empresa, si aquesta hagués desistit d’aquest a conseqüència de la crisi derivada del COVID-19. La situació legal de desocupació s'acreditarà mitjançant comunicació escrita per part de l'empresa a la persona treballadora desistint de la subscripció del contracte laboral compromès a conseqüència de la crisi derivada del COVID 19.

 

Suspensió de terminis en l'àmbit d'actuació de la inspecció de treball i seguretat social

El període de vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març així com les seves -anteriors i futures- pròrrogues, no computarà a l'efecte dels terminis de durada de les actuacions de comprovació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Així mateix, no computarà aquest període en la durada dels terminis fixats pels funcionaris del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social pel compliment de qualsevol requeriment. S'exceptuen aquelles actuacions de comprovació si aquells requeriments i ordres de paralització són derivats de situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o aquelles que per la seva gravetat o urgència resultin indispensables per a la protecció de l'interès general, i en aquest cas es motivarà degudament, donant trasllat de tal motivació a l'interessat.

Durant el període de vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues, queden suspesos els terminis de prescripció de les accions per a exigir responsabilitats pel que fa al compliment de la normativa d'ordre social i de Seguretat Social.

Tots els terminis relatius als procediments regulats en el Reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d'ordre social i per als expedients liquidatoris de quotes de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret 928/1998, de 14 de maig, estan afectats per la suspensió de terminis administratius prevista en la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

 

Opció per una mútua col·laboradora de la seguretat social dels treballadors per compte propi o autònoms que haguessin optat inicialment per una entitat gestora

Els treballadors inclosos en l'àmbit d'aplicació del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms que no haguessin exercitat l'opció per una mútua,  hauran d’exercitar  l'opció i formalitzar el corresponent document d'adhesió en el termini de 3 mesos des de la finalització de l'estat d'alarma. Aquesta opció tindrà efecte des del primer dia del segon mes següent a la finalització d'aquest termini de tres mesos.

Una vegada transcorregut el termini per a dur a terme l'opció prevista en el paràgraf anterior sense que el treballador hagués formalitzat el corresponent document d'adhesió, s'entendrà que ha optat per la mútua amb major nombre de treballadors autònoms associats a la província del domicili de l'interessat.

La Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social notificarà al treballador l'adhesió amb indicació expressa de la data d'efectes i la cobertura per les contingències protegides.

 

Modificació de la LGSS en l’àmbit d’inclusió en el sistema especial de treballadors per compte pròpia agraris

Quedaran inclosos en aquest sistema especial els treballadors que siguin titulars d'explotacions agràries i hi realitzin tasques agràries de manera personal i directa, encara que ocupin treballadors per compte d'altri, sempre que no es tracti de més de 2 treballadors que cotitzin amb la modalitat de bases mensuals, o, de tractar-se de treballadors que cotitzin amb la modalitat de bases diàries, que el nombre total de jornades reals efectivament realitzades no superi les 546  en un any, computat des de l'1 de gener a 31 de desembre de cada any.

El nombre de jornades reals es reduirà proporcionalment en funció del nombre de dies d'alta del treballador per compte propi agrari en aquest Sistema Especial durant l'any natural de què es tracti.

No es consideraran activitats complementàries la participació i presència de la persona titular, a conseqüència d'elecció pública, en institucions de caràcter representatiu, així com en òrgans de representació de caràcter sindical, cooperatiu o professional, tot i que es trobin vinculats al sector agrari.

Tampoc tindran la consideració d'activitats complementàries les activitats de transformació dels productes de la seva explotació i venda directa dels productes transformats, sempre que no sigui l’activitat inicialment especificada i inclosa; ni tampoc les relacionades amb la conservació de l'espai natural i protecció del medi ambient, el turisme rural o agroturisme, o les cinemàtiques i artesanals realitzades en la seva explotació.

 

Cotització en situació d'inactivitat en el sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris establert en el règim general de la seguretat social.

Amb efectes des de l'1 de gener de 2020, als treballadors que haguessin realitzat un màxim de 55 jornades reals cotitzades l'any 2019, se'ls aplicarà a les quotes resultants durant els períodes d'inactivitat el 2020 una reducció del 19,11 %.

 

Aquesta informació és de primera hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.

L’equip de professionals de Grup Cànovas està al vostre costat per al que faci falta, podeu contactar amb el vostre assessor habitual mitjançant la seva adreça de Mail habitual o a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.