Mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom

06/07/2020

REIAL DECRET LLEI 24/2020, DE 26 DE JUNY, DE MESURES SOCIALS DE REACTIVACIÓ DE L'OCUPACIÓ I PROTECCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM I DE COMPETITIVITAT DEL SECTOR INDUSTRIAL

BOE núm. 178, de 27 de juny, amb efectes 27 de juny


Expedients de regulació temporal d'ocupació basats en les causes recollides en l'article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19: ERTOS DE FORÇA MAJOR COVID

Des del 27/06/2020 únicament resultaran aplicables els expedients de regulació temporal d'ocupació basats en l'article 22 del Reial decret llei 8/2020 -FORÇA MAJOR-, que hagin estat sol·licitats abans del 27/06/2020, i, com a màxim, fins al 30 de setembre de 2020.

Les empreses i entitats afectades per aquests expedients hauran de reincorporar a les persones treballadores afectades per mesures de regulació temporal d'ocupació, en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada.

Les empreses i entitats referides hauran de comunicar a l'autoritat laboral la renúncia total, en el seu cas, a l'expedient de regulació temporal d'ocupació autoritzada, en el termini de 15 dies des de la data d'efectes d'aquella. Sense perjudici d’això dit, la renúncia per part d'aquestes empreses i entitats als expedients de regulació temporal d'ocupació o, en el seu cas, la suspensió o regularització del pagament de les prestacions que derivin de la seva modificació, s'efectuarà prèvia comunicació d'aquestes al Servei Públic d'Ocupació Estatal de les variacions en les dades contingudes en la sol·licitud col·lectiva inicial d'accés a la protecció per desocupació. En tot cas, aquestes empreses i entitats hauran de comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal aquelles variacions que es refereixin a la finalització de l'aplicació de la mesura respecte a la totalitat o a una part de les persones afectades, bé en el número d'aquestes o bé en el % d'activitat parcial de la seva jornada individual, quan la flexibilització de les mesures de restricció que afecten l'activitat de l'empresa permeti la reincorporació al treball efectiu d'aquelles.

No podran realitzar-se hores extraordinàries, ni establir-se noves externalitzacions de l'activitat ni concertar-se noves contractacions, siguin directes o indirectes, durant l'aplicació dels expedients de regulació temporal d'ocupació de FORÇA MAJOR. Aquesta prohibició podrà ser exceptuada en el supòsit en què les persones referides i que presten serveis en el centre de treball afectat per les noves contractacions, directes o indirectes, o externalitzacions, no puguin, per formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades a aquelles, prèvia informació sobre aquest tema per part de l'empresa a la representació legal de les persones treballadores.

Aquestes accions podran constituir infraccions de l'empresa afectada, en virtut d'expedient incoat a aquest efecte, en el seu cas, per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.


Procediments de suspensió i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció : ERTOS ETOP COVID

Als procediments de regulació temporal d'ocupació basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció derivades del COVID-19 iniciats des del 27/06/2020 i fins al 30 de setembre de 2020, els resultarà d'aplicació l'article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, amb les especialitats recollides en aquest precepte.

La tramitació d'aquests expedients podrà iniciar-se mentre estigui vigent l’ erto de força major Covid.

Quan l'expedient de regulació temporal d'ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció s'iniciï després de la finalització d'un expedient temporal de regulació d'ocupació de força major Covid, la data d'efectes d'aquell es retrotraurà a la data de finalització d'aquest.

.Els expedients de regulació temporal d'ocupació vigents el 27/06/2020 continuaran sent aplicables en els termes previstos en la comunicació final de l'empresa i fins al terme referit en aquesta.

No podran realitzar-se hores extraordinàries, ni establir-se noves externalitzacions de l'activitat ni concertar-se noves contractacions, siguin directes o indirectes, durant l'aplicació dels expedients de regulació temporal d'ocupació referits.   Aquesta prohibició podrà ser exceptuada en el supòsit en què les persones dites i que presten serveis en el centre de treball afectat per les noves contractacions, directes o indirectes, o externalitzacions, no puguin, per formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades a aquelles, prèvia informació sobre aquest tema per part de l'empresa a la representació legal de les persones treballadores.

Aquestes accions podran constituir infraccions de l'empresa afectada, en virtut d'expedient incoat a aquest efecte, en el seu cas, per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.


Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació

Les mesures de protecció per desocupació previstes en els apartats 1 al 5 (*)  de l'article 25 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, resultaran aplicables fins al 30 de setembre de 2020 a les persones afectades pels expedients de regulació temporal d'ocupació força major Covid, per causes etop Covid ... i per l’erto de transició (erto de força major total a 30/06/20).

(*) Dret a prestació sense període de carència; i no computar com a consumit el període de prestació ... bàsicament.

L'entitat gestora de les prestacions per desocupació prorrogarà fins al 30 de setembre de 2020 la durada màxima dels drets reconeguts en virtut de procediments de suspensió o reducció d'ocupació dits, la data d'inici del qual sigui anterior al 27/06/2020.

Les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació regulades en l'article 25.6 (**)  del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, resultaran aplicables fins al 31 de desembre de 2020.

(**) Protecció especial per desocupació per causes Covid pels treballadors fixos discontinus.

Les empreses que renunciïn a l'expedient de regulació d'ús de manera total o desafectin a persones treballadores hauran de comunicar a l'entitat gestora de les prestacions per desocupació la baixa en la prestació d'aquelles persones que deixin d'estar afectades per les mesures de suspensió o reducció amb caràcter previ a la seva efectivitat.

.En el cas dels procediments de regulació temporal d'ocupació basats en causes etop covid de l'article 23 del RDL 8/2020, de 17 de març, en els quals la data de la decisió empresarial es comuniqui a l'Autoritat Laboral després del 27/06/2020, l'empresa haurà de formular sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació, en representació de les persones treballadores, en el model establert a aquest efecte en la pàgina web o seu electrònica del SEPE. El termini per a la presentació d'aquesta sol·licitud serà l'establert en l'article 268 del text refós de la Llei General de Seguretat Social -15 dies des de la situació legal de desocupació. La causa i data d'efectes de la situació legal de desocupació hauran de figurar, en tot cas, en el certificat d'empresa, que es considerarà document vàlid per a la seva acreditació.

En els casos previstos, a l'efecte de la regularització de les prestacions per desocupació, quan durant un mes natural s'alternin períodes d'activitat i d'inactivitat, així com en els supòsits de reducció de la jornada habitual, i en els casos en els quals es combinin tots dos, dies d'inactivitat i dies en reducció de jornada, l'empresa haurà de comunicar a mes vençut, a través de la comunicació de períodes d'activitat de l'aplicació certific@2, la informació sobre els dies treballats en el mes natural anterior.

La comunicació dita anterior s'entén sense perjudici de l'obligació de l'empresa de comunicar a l'entitat gestora, amb caràcter previ a la seva efectivitat, les baixes i les variacions de les mesures de suspensió i reducció de jornada, en els termes legalment establerts. La Inspecció de Treball i Seguretat Social tindrà aquestes dades a la seva disposició.


Mesures extraordinàries en matèria de cotització vinculades als expedients de regulació temporal d'ocupació força major Covid i etop Covid

1.-Les empreses i entitats que comptessin amb expedients de regulació d'ocupació força major Covid quedaran exonerades de l'abonament de l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, en els percentatges i condicions que s'indiquen a continuació:

PRORROGA D’ERTO FORÇA MAJOR PARCIAL

a) Respecte de les persones treballadores que reiniciïn la seva activitat a partir de l'1 de juliol de 2020, així com d'aquelles altres referides en l'article 4.2.a) del RDL 18/2020, de 12 de maig que ja la varen reiniciar el maig, i dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir d'aquest moment, l'exempció serà el 60% de l'aportació empresarial al juliol, agost i setembre de 2020, quan l'empresa hagués tingut menys de 50 treballadors o assimilats en situació d'alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020. Si en aquesta data l'empresa hagués tingut 50 o més treballadors o assimilats en situació d'alta, l'exempció serà el 40% de l'aportació empresarial reportada al juliol, agost i setembre de 2020.

b) Respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de l'1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, l'exempció serà el 35% de l'aportació empresarial reportada al juliol, agost i setembre de 2020, quan l'empresa hagués tingut menys de 50 treballadors o assimilats en situació d'alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020. Si en aquesta data l'empresa hagués tingut 50 o més treballadors o assimilats en situació d'alta, l'exempció serà del 25% de l'aportació empresarial reportada al juliol, agost i setembre de 2020. En aquest cas, l'exoneració s'aplicarà a l'abonament de l'aportació empresarial prevista en l'article 273.2 del text refós de la LGSS, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta.

NOVES BONIFIACIONS PER ERTOS COVID ETOP

2.-Les empreses que haguessin decidit la suspensió de contractes o reducció de la jornada per causes etop Covid, abans del 27/06/2020, així com aquelles empreses amb un erto de causes etop Covid immediatament després d’un de força major quedaran exonerades de l'abonament de l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, en els percentatges i condicions que s'indiquen a continuació:

a) Respecte de les persones treballadores que reiniciïn la seva activitat a partir de l'1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir d'aquest moment, resultaran d'aplicació les exempcions en els termes i condicions establerts en la lletra a) de l'apartat 1 anterior.

b) Respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses amb les seves activitats suspeses entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2020, i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, resultaran d'aplicació les exempcions en els termes i condicions indicats en la lletra b) de l'apartat 1 anterior.


Les exempcions en la cotització s'aplicaran per la TGSS a instàncies de l'empresa, prèvia comunicació de la identificació de les persones treballadores i període de la suspensió o reducció de jornada, i prèvia presentació de declaració responsable, respecte de cada codi de compte de cotització i mes de meritació, sobre el manteniment de la vigència dels expedients de regulació d'ocupació.

Perquè l'exempció resulti d'aplicació les declaracions responsables s'hauran de presentar abans de sol·licitar-se el càlcul de la liquidació de quotes corresponent al període de meritació de quotes sobre el qual tinguin efectes aquestes declaracions.

La renúncia expressa a l'expedient de regulació d'ocupació presentada davant l'autoritat laboral determina la finalització d'aquestes exempcions des de la data d'efectes d'aquesta renúncia. Les empreses hauran de comunicar també a la TGSS  aquesta renúncia expressa a l'expedient de regulació d'ocupació.

La presentació de les declaracions responsables i, en el seu cas, la comunicació de la renúncia a l'expedient de regulació d'ocupació, s'hauran de realitzar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED).

A l'efecte del control d'aquestes exempcions de quotes, serà suficient la verificació que el Servei Públic d'Ocupació Estatal procedeixi al reconeixement de la corresponent prestació per desocupació pel període de suspensió o reducció de jornada de què es tracti.

Les exempcions en la cotització no tindran efectes per a les persones treballadores, mantenint-se la consideració del període en què s'apliquin com efectivament cotitzat amb caràcter general, sense que resulti d'aplicació el que s'estableix en l'apartat 1 de l'article 20 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.


Límits relacionats amb repartiment de dividends i transparència fiscal

Les empreses i entitats que tinguin el seu domicili fiscal en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals conforme a la normativa vigent no podran acollir-se als expedients de regulació temporal d'ocupació de força major Covid i etop Covid.

Les societats mercantils o altres persones jurídiques que s'acullin als expedients de regulació temporal d'ocupació dits i que utilitzin els recursos públics destinats als mateixos no podran procedir al repartiment de dividends corresponents a l'exercici fiscal en què s'apliquin aquests expedients de regulació temporal d'ocupació, excepte si abonen prèviament l'import corresponent a l'exoneració aplicada a les quotes de la seguretat social i han renunciat a ella.

Aquesta limitació a repartir dividends no serà aplicable per a aquelles entitats que, a data de 29 de febrer de 2020, tinguessin menys de 50 treballadors, o assimilats en situació d'alta en la Seguretat Social.


Salvaguarda de l'ocupació

El compromís de manteniment de l'ocupació regulada en la disposició addicional sisena del RDL 8/2020, de 17 de març (6 mesos), s'estendrà, en els termes previstos, a les empreses i entitats que apliquin un expedient de regulació temporal d'ocupació basada en causes etop Covid i es beneficiïn de les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral previstes en el present reial decret llei.

Per a les empreses que es beneficiïn per primera vegada de les mesures extraordinàries previstes en matèria de cotitzacions a partir del 27/06/2020, el termini de 6 mesos del compromís al qual es refereix el precepte començarà a computar-se des del 27/06/202 l'entrada en vigor del present reial decret llei.


Sobre resolucions contractuals i contractes temporals

La prohibició de realitzar acomiadaments objectius o resolucions contractuals per causes de força major Covid i etop Covid així com la suspensió dels còmput dels terminis dels contractes temporals -inclosos formatius, de relleu i interinitat- suspesos per les mateixes causes covid (articles 2 i 5 del Reial decret llei 9/2020, de 27 de març) romandran vigents fins al 30 de setembre de 2020.Final del formulario


Mesures temporals de transició i acompanyament en matèria de cotització

ERTO DE TRANSICIÓ (ERTO DE FORÇA MAJOR TOTAL A 30/06/2020)

Les empreses i entitats que es trobin en situació de força major total, en els termes previstos en el RDL 18/2020 respecte de les persones treballadores adscrites i en alta en els codis de compte de cotització dels centres de treball afectats, quedaran exonerades de l'abonament de l'aportació empresarial, prevista en l'article 273.2 del text refós de la LGSS, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, en els percentatges i condicions que s'indiquen a continuació:

a) Respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de l'1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, el 70% respecte de les cotitzacions del mes de juliol de 2020, el 60% respecte de les cotitzacions del mes d'agost de 2020 i el 35% respecte de les cotitzacions del mes de setembre de 2020, si les citades empreses i entitats haguessin tingut menys de 50 treballadors o assimilats en situació d'alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020. Si les empreses o entitats haguessin tingut 50 o més treballadors o assimilats en situació d'alta en la Seguretat Social, a data 29 de febrer de 2020 les bonificacions seran del 50% respecte de les cotitzacions del mes de juliol de 2020, el 40% respecte de les cotitzacions del mes d'agost de 2020 i el 25% respecte de les cotitzacions del mes de setembre de 2020.

NOUS ERTOS de REBROTS: DERIVATS DE RESTRICCIONS O MESURES DE CONTENCIO LEGALS

Les empreses i entitats que, a partir de l'1 de juliol de 2020, vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat per l'adopció de noves restriccions o mesures de contenció que així s’imposin en algun dels seus centres de treball, podran beneficiar-se, respecte de les persones treballadores adscrites i en alta en els codis de compte de cotització dels centres de treball afectats, dels percentatges d'exempció previstos tot seguit, prèvia autorització d'un expedient de regulació temporal d'ús de força major sobre la base del que es preveu en l'article 47.3 de l'Estatut dels Treballadors:

a) El 80% de l'aportació empresarial reportada durant el període de tancament, i fins al 30 de setembre, quan l'empresa hagués tingut menys de 50 treballadors o assimilats en situació d'alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020. Si en aquesta data l'empresa hagués tingut cinquanta o més treballadors o assimilats en situació d'alta, l'exempció serà el 60% de l'aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 30 de setembre.

En aquest cas, l'exoneració s'aplicarà a l'abonament de l'aportació empresarial prevista en l'article 273.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta.

Les exempcions derivades dels ertos de transició i dels de rebrot seran incompatibles amb les indicades anteriorment de forma més genèrica. Així mateix els resultaran d'aplicació les mesures d’aplicació de les exempcions, de control, de comunicacions,  i més abans ressenyat.

Quan les empreses i entitats dels ertos de transició i dels rebrot reiniciïn la seva activitat, els seran aplicable des d'aquest moment, i fins al 30 de setembre de 2020, les mesures de la prórroga previstes pels ertos de força major parcial.


Persones treballadores incloses en expedients de regulació d'ocupació que no siguin beneficiàries de prestacions de desocupació

Les persones treballadores incloses en els expedients de regulació d'ocupació força major Covid i etop Covid que no resultin beneficiàries de prestacions de desocupació durant els períodes de suspensió de contractes o reducció de jornada i respecte de les quals l'empresa no està obligada a l'ingrés de l'aportació empresarial, es consideraran en situació assimilada a l'alta durant aquests períodes, a l'efecte de considerar aquests com efectivament cotitzats.

A l'efecte del que es preveu en l'apartat anterior, la base de cotització a tenir en compte durant els períodes de suspensió o reducció de jornada serà la mitjana de les bases de cotització dels sis mesos immediatament anteriors a l'inici d'aquestes situacions.


RESUM EXONERACIÓ ERTOS des de juliol


MESURES DE SUPORT ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS

Exempció en la cotització a favor dels treballadors autònoms que hagin percebut la prestació extraordinària de cessament de durant l'estat d'alarma declarat per RD 463/2020, de 14 de març.

A partir de l'1 de juliol de 2020, el treballador autònom inclòs en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar que estigués d'alta en aquest Règim i vingués percebent a data de 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d'activitat prevista en l'article 17 del RDL 8/2020, de, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional amb les consegüents quanties:

a) 100 % de les cotitzacions corresponents al mes de juliol.

b) 50 % de les cotitzacions corresponents al mes d'agost.

c) 25 % de les cotitzacions corresponents al mes de setembre.

La base de cotització que es tindrà en compte a l'efecte de la determinació de l'exempció serà la base de cotització que tingués en cadascun dels mesos indicats.

L'exempció en la cotització dels mesos de juliol, agost i setembre es mantindrà durant els períodes en els quals els treballadors percebin prestacions per incapacitat temporal o qualssevol altres subsidis sempre que es mantingui l'obligació de cotitzar.

L'exempció de cotització serà incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d'activitat.


Prestació  “ordinària”  de cessament d'activitat i treball per compte pròpia

Els treballadors autònoms que vinguessin percebent fins al 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d'activitat prevista en l'article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, podran sol·licitar la prestació per cessament d'activitat prevista en l'article 327 de la LGSS, sempre que estiguin en alta, tinguin cobert el període de carència prevista, no hagin complert l’edat ordinària per a la jubilació, i estiguin al corrent de pagament.

L'accés a aquesta prestació exigirà acreditar una reducció en la facturació durant el tercer trimestre de l'any 2020 d'almenys el 75 % en relació amb el mateix període de l'any 2019, així com no haver obtingut durant el tercer trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.

Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del trimestre, no podent excedir de 1.939,58 euros mensuals.

En el cas dels treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors al seu càrrec, haurà d'acreditar-se al temps de sol·licitar la prestació el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides. Per a això emetran una declaració responsable, tot podent ser requerits per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o per l'entitat gestora perquè aportin els documents precisos que acreditin aquest extrem.

Aquesta prestació podrà percebre's com a màxim fins al 30 de setembre de 2020, sempre que el treballador hi tingui dret en els termes fixats en l'article 338 de la LGSS -període de carència previ. A partir d'aquesta data només es podrà continuar percebent aquesta prestació de cessament d'activitat si concorren tots els requisits de l'article 330 de la LGSS -els dits abans, més trobar-se en situació acreditada de situació ordinària legal de cessament d’activitat.

El reconeixement a la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores amb caràcter provisional amb efectes d'1 de juliol de 2020 si se sol·licita abans del 15 de juliol, o amb efectes des de l'endemà a la sol·licitud en un altre cas, tot havent de ser regularitzada a partir del 31 de gener de 2021.

A partir del 21 d'octubre de 2020 i de l'1 de febrer de 2021, les mútues col·laboradores amb la SS, sempre que tinguin el consentiment dels interessats atorgat en la sol·licitud, recabaran del  Ministeri d'Hisenda les dades tributàries dels exercicis 2019 i 2020 necessaris pel al seguiment i control de les prestacions reconegudes. Si les mútues col·laborades no poguessin tenir accés als dades que consten en les administracions tributàries, els treballadors autònoms hauran d'aportar a la mútua col·laboradora en els 10 dies següents al seu requeriment:

-Còpia del model 303 d'autoliquidació de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), corresponent a les declaracions del segon i tercer trimestres dels anys 2019 i 2020.

-Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) del segon i tercer trimestres dels anys 2019 i 2020 a l'efecte de poder determinar el que correspon al tercer i quart trimestre d'aquests anys.

-Els treballadors autònoms que tributin en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) hauran d'aportar la documentació necessària o qualsevol altre mitjà de prova que serveixi per a acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.

Comprovades les dades per l'entitat col·laboradora o gestora competent pel reconeixement de la prestació, es procedirà a reclamar les prestacions percebudes per aquells treballadors autònoms que superin els límits d'ingressos establerts en aquest precepte, o que no acreditin una reducció en la facturació durant el tercer trimestre de l'any 2020 d'almenys el 75 % en relació amb el mateix període de l'any 2019.

L'entitat competent per a la reclamació fixarà la data d'ingrés de les quantitats reclamades que hauran de fer-se sense interessos o recàrrec.Transcorregut el termini fixat en la resolució que a aquest efecte es dicti, la TGSS procedirà a reclamar el deute pendent, amb els recàrrecs i interessos que procedeixin conforme al procediment administratiu de recaptació establert en el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d'11 de juny.

El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà d'ingressar en la TGSS la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.

La mútua col·laboradora abonarà al treballador juntament amb la prestació per cessament en l'activitat, l'import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar de trobar-se el treballador autònom sense desenvolupar cap activitat, en aplicació del que es disposa en l'article 329 de la LGSS.

En els supòsits de cessament definitiu en l'activitat amb anterioritat al 30 de setembre de 2020, els límits dels requisits fixats en aquest apartat es prendran de manera proporcional al temps de la durada de l'activitat. A aquest efecte el càlcul es farà computant-se en la seva integritat el mes en què es produeixi la baixa en el règim de Seguretat Social en el qual estigués enquadrat.

El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada podrà:

-Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 31 d'agost de 2020, fent efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació.

-Retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el tercer trimestre de 2020 o la caiguda de la facturació en aquest mateix període superaran els llindars establerts en l'apartat 5 amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.


Prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors de temporada

A l'efecte es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l'únic treball dels quals al llarg dels últims 2 anys s'hagués desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar durant els mesos de març a octubre i hagin estat en alta en els citats règims com a treballadors autònoms durant almenys cinc mesos a l'any durant aquest període.

Es considerarà que el treballador ha desenvolupat el seu únic treball durant els mesos de març a octubre sempre que l'alta com a treballador per compte d'altri no superi els de 120 dies al llarg dels anys 2018 i 2019.

Seran requisits per  causar dret a la prestació:

a) Haver estat d'alta i amb cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar com a treballador per compte propi durant almenys 5 mesos en el període comprès entre març i octubre, de cadascun dels anys 2018 i 2019.

b) No haver estat d'alta o assimilat a l'alta durant el període comprès entre l'1 de març de 2018 i l'1 març de 2020 en el règim de Seguretat Social corresponent com a treballador per compte d'altri més de 120 dies.

c) No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d'alta o assimilat a l'alta durant els mesos de març a juny de 2020.

d) No haver percebut cap prestació del sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, tret que la mateixa fos compatible amb l'exercici d'una activitat com a treballador autònom.

e) No haver obtingut durant l'any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros.

f) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.

La quantia de la prestació regulada serà l'equivalent al 70 % de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat exercida en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

La prestació extraordinària per cessament d'activitat regulada en aquest apartat podrà començar a meritar-se amb efectes d'1 de juny de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers quinze dies naturals de juliol. En cas contrari els efectes queden fixats l'endemà de la presentació de la sol·licitud.

Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar, tot restant el treballador en situació d'alta o assimilada a l'alta en el règim de Seguretat Social corresponent. Les cotitzacions per les quals no existeixi obligació de cotitzar seran assumides per les entitats amb càrrec als pressupostos del qual es cobreixi la corresponent prestació.

Aquesta prestació serà incompatible amb el treball per compte d'altri i amb qualsevol prestació de SS que el beneficiari vingués percebent, tret que fos compatible amb l'acompliment de l'activitat com a treballador per compte propi. Així mateix serà incompatible amb el treball per compte propi quan els ingressos que es percebin durant l'any 2020 superin els 23.275 euros.

Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reuneixin els requisits establerts.

La gestió d'aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l'Institut Social de la Marina.

El reconeixement de la prestació regulada podrà sol·licitar-se en qualsevol moment durant el període comprès entre el 27/06/2020 i el mes d'octubre del 2020.

Les entitats gestores, d'acord amb la sol·licitud presentada i els documents si escau aportats, dictarà la resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret. A partir del 31 de gener de 2021 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades.
Per això les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, sempre que tinguin el consentiment dels interessats, recabaran del Ministeri d'Hisenda les dades tributàries corresponents al segon semestre de l'any 2020 dels treballadors autònoms. Si les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social no poguessin tenir accés als dades que consten en les administracions tributàries, els treballadors autònoms hauran d'aportar a la mútua col·laboradora:

-Còpia del model 390 de declaració resumeixen anual IVA de l'any 2020.

-Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) del quart trimestres de l'any 2020.

-Els treballadors autònoms que tributin en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) hauran d'aportar la documentació necessària per a acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.

En el cas que es desprengui que l'interessat no té dret a la prestació, s'iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes. Per això, es dictarà resolució fixant l'import de la quantitat a reintegrar que haurà de fer-se sense interessos o recàrrec en el termini que es determini en la resolució. Transcorregut el termini fixat en la resolució que a aquest efecte es dicti, la Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà a reclamar el deute pendent, amb els recàrrecs i interessos que procedeixin conforme al procediment administratiu de recaptació establert en el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d'11 de juny.

El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest article podrà:

-Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 31 d'agost de 2020, fent efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació.

-Retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos que pot percebre per l'exercici de l'activitat durant el temps que pot causar dret a ella superaran els llindars establerts en l'apartat 2.e) amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.


REIAL DECRET LLEI 25/2020, DE 3 DE JULIOL, DE MESURES URGENTS PER A DONAR SUPORT A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA I L'OCUPACIÓ

BOE núm. 185, de 6 de juliol, amb efectes 7 de juliol

 1. Les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats
  enquadrades en els sectors del turisme, així com els del comerç i
  hostaleria, sempre que es trobin vinculades a aquest sector del turisme, que generin
  activitat productiva en els mesos de juliol, agost, setembre i octubre de 2020, i que
  iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos l'ocupació dels treballadors amb
  contractes de caràcter fixos discontinus, podran aplicar una bonificació en aquests mesos
  del 50 % de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències
  comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de Desocupació, FOGASA
  i Formació Professional d'aquests treballadors.

Les bonificacions de quotes s'aplicaran per la TGSSa instàncies de l'empresa, prèvia comunicació de la identificació de les persones treballadores, i prèvia presentació de declaració responsable, respecte de cada codi de compte de cotització i mes de meritació, sobre la seva vinculació al sector del turisme.

Perquè les bonificacions resultin d'aplicació les declaracions responsables s'hauran
de presentar abans de sol·licitar-se el càlcul de la liquidació de quotes corresponent
al període de meritació de quotes sobre el qual tinguin efectes aquestes declaracions.
La presentació de les declaracions responsables a les quals es refereix aquest article
s'hauran de realitzar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit
de la Seguretat Social (Sistema RED).

 1. La bonificació serà aplicable en tot el territori nacional. Les bonificacions de quotes de la Seguretat Social s'aplicaran per la TGSS en les corresponents liquidacions de quotes sense perjudici del seu control i revisió posterior per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 2. Aquestes bonificacions seran compatibles amb les exempcions de quotes
  empresarials a la Seguretat Social. L'import resultant d'aplicar les exempcions i
  aquestes bonificacions no podran, en cap cas, superar el 100 % de la quota
  empresarial que hagués correspost ingressar.

Aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.