Mesures urgents efectes guerra Ucraïna

04/04/2022

Reial Decret Llei 6/2022, de 29 de març, pel que s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna

BOE número 76, de 30 de març del 2002

Bàsicament amb efectes 31/03/2022


El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret Llei de referència pel qual s'adopten multitud de mesures (urgents) per mirar de donar  resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna. El pla s'organitza en cinc eixos: mesures per ajudar a les famílies, treballadors i persones desplaçades; mesures per donar suport al teixit econòmic i empresarial; en matèria de transports; en matèria de ciber-seguretat; i en matèria d'energia.Ajudes a famílies i treballadors

Per protegir la ocupació de l'impacte de la guerra, en aquelles empreses beneficiàries de les ajudes directes previstes en el present Reial Decret Llei, l'augment dels costos energètics no podrà constituir causa objectiva d'acomiadament fins al 30 de juny de 2022. L'incompliment d'aquesta obligació comportarà el reintegrament de l'ajuda rebuda, a part si escau, de les connotacions laborals que es puguin donar a l’acomiadament des de la vessant de la jurisdicció social.

Així mateix, les empreses que s'acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes regulades en l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors (ertos) per causes relacionades amb la invasió d'Ucraïna, i que es beneficiïn de suport públic, no podran basar-se tampoc en aquelles causes per realitzar acomiadaments.

El Reial Decret Llei promou una rebaixa de 0,20€ per litre de combustible “repostat” (entre ells: gasoil, gasolina, gas i adblue). Els subministradors de carburants i combustibles podran sol·licitar mensualment la devolució dels descomptes que implica aquesta bonificació i també tindran la possibilitat de demanar un avançament a l'Agència Tributària.

 


Limitació de lloguers

La nova norma conté una limitació extraordinària de l'actualització anual del lloguer de l'habitatge habitual, impedint pujades superiors al 2%. L'inquilí podrà negociar amb l'arrendador l'increment que s'aplicarà en aquesta actualització anual de la renda. En absència de pacte, la renda no podrà actualitzar-se per sobre de la variació experimentada pel IGC.

 


Increment del 15% de l'ingrés mínim vital

Els beneficiaris de l'ingrés mínim vital tindran un increment del 15% en les mensualitats d'abril, maig i juny de 2022.

 


Renovació automàtica del bo social i protecció dels consumidors en l’àmbit energètic

Els descomptes del 60% i el 70% per als consumidors vulnerables i els vulnerables severs es mantindran fins al 30 de juny.

Amb la finalitat de rebaixar els preus energètics i reforçar la protecció dels consumidors, es mantenen rebaixes fiscals en el rebut de la llum fins al 30 de juny: reducció de l'IVA al 10%, de l'Impost de l'Electricitat al 0,5%, i suspensió de l'impost del 7% a la generació elèctrica. Es prorroga també el límit al creixement de la tarifa de gas (TUR) per a llars i Pimes en les pròximes revisions.

 


Nova línia d'avals ICO

Així mateix, el Consell de Ministres ha aprovat una nova línia d'avals de crèdits ICO per 10.000 milions d'euros per cobrir necessitats de liquiditat provocades per l'augment temporal del cost de l'energia i els combustibles. Les condicions aplicables i requisits a acomplir, incloent el termini màxim per a la sol·licitud de l'aval, s'establiran per acord del Consell de Ministres. Els crèdits avalats podran sol·licitar-se fins a 31 de desembre de 2022.

A més, s'estén el termini de venciment dels préstecs avalats per l'ICO i el termini de carència pels sectors més afectats.

Els autònoms i pimes pertanyents als sectors agrícola, ramader, pesquer i de transport per carretera, especialment afectats per l'increment dels costos energètics, podran sol·licitar una ampliació de sis mesos del termini de carència o una carència addicional.

 


Ajudes per al sector agrari i pesquer

El Consell de Ministres també ha aprovat un paquet d'ajudes pels sectors agrari i pesquer dotat amb més de 430 milions d'euros. Aquestes ajudes es gestionaran de manera urgent i immediata. El sector pesquer, igual que l'agrari, i tal com es recull en el recent Reial Decret corresponent per pal·liar els efectes de la sequera en l'agricultura i la ramaderia, es beneficiarà si escau de l'ajornament en el pagament de les quotes de seguretat social durant tres mesos, període que també s'amplia a l'agrari. Els pescadors, com ja quedava reflectit en el decret per la sequera, també es beneficiaran de la línia de crèdit de l'Institut de Crèdit Oficial i de la Societat Estatal de Caució Agrària (ICO-SAECA) amb principal bonificat, així com del pagament d'avals SAECA.

 


Ajudes a la indústria electró-intensiva i gas-intensiva

S'aplicarà un mecanisme de suport a la indústria electro-intensiva  i  es destinaran 125 milions d'euros en ajudes directes a empreses gas-intensives, del que es beneficiaran unes 1.600 empreses, de les quals el 88% són pimes. Els sectors que més es beneficiaran d'aquestes ajudes són es del paper i el cartó, el vidre i la ceràmica.

El Govern ha autoritzat la convocatòria per a la concessió de les subvencions recollides en l'Estatut dels Consumidors Electro-intensius per  compensar els càrrecs de la factura elèctrica destinats al finançament de la retribució específica a renovables i cogeneració d'alta eficiència i pel finançament addicional en els territoris no peninsulars.

També ha aprovat un augment de 65 milions d'euros per  compensar els costos d'emissió de CO₂ per enguany.

 


Ajudes al sector del transport

El pla també incorpora un paquet de mesures immediates, incloent la bonificació al preu del combustible que supera els 600 milions pel sector.

 


Impuls de les energies renovables

S’inclou una actualització extraordinària de la retribució a les renovables, la cogeneració i els residus, que permetrà reduir la factura elèctrica en 1.800 milions aquest 2022. També s'acceleren els processos d'autorització per instal·lar generació eòlica i solar en àrees amb poc impacte ambiental i es reserven almenys 7 GW de capacitat d'accés per a autoconsum. Al costat d'això, les reserves estratègiques de gas natural passaran de 20 dies de consum a 27,5 dies, amb major flexibilitat.

 


Ajornaments a un interès reduït

El Reial Decret Llei aprovat inclou mesures per reforçar la liquiditat de les empreses i treballadors, en línia amb les aprovades durant la pandèmia mitjançant uns ajornaments a un interès reduït. En concret, es tracta de mesures de liquiditat per a determinades empreses de diversos sectors afectats per la conjuntura actual, com són els ajornaments especials de les quotes a la Seguretat Social a un interès reduït, del 0,5%, en aquests sectors:

·Empreses amb treballadors en alta en el Règim General de la Seguretat Social i els treballadors inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, que desenvolupin la seva activitat en el sector del transport urbà i per carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 i 4942), la meritació de les quals (quotes) tingui lloc entre els mesos d'abril a juliol de 2022, en el cas d'empreses, i entre els mesos de maig a agost de 2022, en el cas de treballadors autònoms.

4931.- Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros; 4932.- Transporte por taxi; 4939.- tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.; 4941.- Transporte de mercancías por carretera; 4942.- Servicios de mudanza

·Les empreses i treballadors incloses en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar, la meritació de les quals (quotes) tingui lloc entre els mesos de març a juny de 2022.

Així mateix, s'estenen un mes més aquests ajornaments per a les empreses incloses en el Sistema Especial Agrari (de març a juny) i per a autònoms pertanyents al Sistema Especial per a Treballadors per compte propi agraris, d'abril a juliol.

 


Refugiats ucraïnesos

El Reial Decret Llei estableix, dins de les competències del Ministeri de Justícia, que les persones d'origen ucraïnès que sol·licitin la nacionalitat espanyola estaran exempts d'aportar certs documents, tot assimilant-se així a les persones refugiades i apàtrides reconegudes com a tals pel Ministeri de l'Interior.

Estaran igualment exemptes d'aportar certa documentació en els procediments que es tramitin en els registres civils mentre duri el conflicte.

 


Acolliment a refugiats

S’inclou l'aprovació d'un crèdit extraordinari de 1.200 milions d'euros l'any 2022 per a l'acolliment de persones refugiades procedents d’Ucraïna. Es tracta en tot cas d'un esquema de finançament pont, atès que l'impacte de la crisi serà finançat per fons europeus.
El crèdit extraordinari aprovat cobrirà totes les despeses per a la posada en marxa dels Centres de Recepció, Atenció i Derivació, així com el reforç de places del sistema d'acolliment i la resta d'imports necessaris per a l'atenció de les persones procedents d'Ucraïna.

 


Protecció a les persones vulnerables

El Reial Decret Llei conté, entre altres mesures, l'establiment d'un model d'acreditació unificat de la condició de víctima de tràfic d'éssers humans o explotació sexual, perquè els serveis públics o entitats socials puguin acreditar-ho. A més, s'inclou una atenció especial al 016 en ucraïnès; s'establirà un règim gratuït de comptes bancaris per a persones vulnerables o amb el risc d'exclusió financera i s'articula també la possibilitat d'atorgar subvencions destinades a la prevenció, detecció, atenció i protecció de víctimes de violència contra les dones i de víctimes de tràfic i explotació sexual, en el marc de la crisi humanitària.

 


Mesures en l'àmbit educatiu per a refugiats ucraïnesos

En l'àmbit educatiu, es posa en marxa, des del Ministeri d'Educació i Formació Professional, el Pla de Contingència d'Espanya per a l'Atenció Educativa Integral als estudiants ucraïnesos desplaçats.

 


Eficiència energètica de l'Administració

El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'estalvi i eficiència energètica de l'Administració General de l'Estat, amb mesures de racionalització de l'ús dels edificis administratius i les seves instal·lacions, que facilitin la prestació del servei per les empleades i empleats públics mitjançant l'aplicació de diferents fórmules organitzatives.

 


Mesures per a la garantia dels etiquetatges dels aliments

El Reial Decret Llei també recull mesures excepcionals sobre l'etiquetatge d'aliments, a conseqüència de la reducció en el subministrament d'algunes matèries primeres provocada per la guerra d'Ucraïna.

 


Tota aquesta informació és de primeríssima hora ( Font : Notícia 30-03-2022 Elderecho.com) i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius,  normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de la norma referenciada. Igualment no s´han dictat encara criteris oficials d´interpretació o desenvolupament, ni tampoc instruccions per a la seva aplicació - interpretació.


Grup Cànovas compta amb un equip professional, altament qualificat, que posa la seva experiència i coneixement al teu abast, per tal que no paguis més del que pertoca i tinguis la tranquil·litat de la feina ben feta.


Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.