Mesures urgents per a Pimes i Autònoms per ajudar l’economia i el treball. RDL 15/2020.

22/04/2020

Aquest RD estableix una reducció del tipus d’IVA aplicable a determinats productes, la possibilitat de canviar el mètode de càlcul del pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats i de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la possibilitat de sortir, de forma extraordinària i només per l’any 2020, del mètode d’Estimació Objectiva del IRPF (Mòduls). BOE núm. 112, de 24 d’abril del 2020


Mesures fiscals.

IVA. S’APLICARÀ EL TIPUS DEL 0% A LES ENTREGUES, IMPORTACIONS I ADQUISICIONS INTRACOMUNITÀRIES DE BÉNS NECESSARIS PER COMBATRE ELS EFECTES DEL  COVID-19

Qui ha de repercutir el 0%?

Tots els empresaris que facin entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns necessaris per combatre el Covid-19, en funció dels destinataris.

Qui se’n pot beneficiar?

Els destinataris d’aquests productes que siguin:

  • entitats de Dret Públic,
  • clíniques o centres hospitalaris,
  • entitats privades de caràcter social

Nota 1: el concepte entitat de Dret Públic inclou tots els organismes i entitats que depenen d’una administració pública.

Nota 2: es consideren entitats privades de caràcter social, aquelles entitats que compleixin els següents requisits:

  • no tenir finalitat lucrativa
  • que els seus càrrecs de president, patró o representant siguin gratuïts
  • que ni els socis, ni comuners, ni els partícips, ni els seus cònjuges i parents siguin destinataris principals dels serveis prestats ni gaudeixin de condicions especials.

A quins productes se’ls aplica el tipus d’IVA del 0%?

A tots els béns necessaris per combatre el Covid. El RD estableix una llista tancada dels productes, identificats amb el codi de nomenclatura combinada (NC) o nomenclatura de mercaderies de la Unió Europea.

A tall d’exemple: eines i utensilis mèdics diversos, mascaretes, guants, proteccions facials, ulleres, vestimenta especial, sabó pel rentat de mans, dispensadors de paret de desinfectant per mans, solucions hidroalcohòliques, alguns peròxids d’hidrogen (aigua oxigenada), bastonets e cotó i similars, propanols, èters, àcid fòrmic.

Podeu consultar el detall d'aquest productes en el pdf Annex.

 


IVA. ES MODIFICA EL TIPUS D’IVA APLICABLE A LLIBRES, DIARIS I REVISTES DIGITALS.

Es passa al 4% el tipus d’IVA aplicable a llibres, diaris i revistes digitals per tal d’eliminar la diferència que hi havia en funció de si el suport del llibre, diari o revista era paper o era digital.

 


IMPOST SOBRE SOCIETATS. MODEL 202. POSSIBILITAT DE CANVIAR LA MODALITAT DE CÀLCUL DEL PAGAMENT FRACCIONAT I ACOLLIR-SE A LA MODALITAT QUE UTILITZA COM A BASE EL COMPTE D’EXPLOTACIÓ DEL PROPI EXERCICI.

Contribuents amb un volum d'operacions no superior a 600.000 euros l'any 2019.

Aquests contribuents, per l’exercici iniciat a partir del 01-01-2020, poden acollir-se al càlcul de pagament fraccionat en base al compte de resultats del propi exercici. Però ho han de fer en el primer pagament, el que habitualment es presenta el 20 d’abril de cada any i, extraordinàriament aquest any, es pot presentar fins al 20 de maig.

L’opció només es pot exercir en aquest 1P2020.

Aquells pagaments fraccionats que a la data de publicació d’aquest RD ja han presentats, es podrien anul·lar i presentar de nou. Cal valorar, cas per cas, si val la pena.

Contribuents amb un volum d'operacions del 2019 superior a 600.000 euros però inferior a 6.000.000 d’euros.

Aquests contribuents, per l’exercici iniciat a partir del 01-01-2020, poden acollir-se al càlcul de pagament fraccionat en base al compte de resultats del propi exercici. Com que aquest contribuents ja han hagut de presentar el primer pagament fraccionat del 2020, podran exercir aquest opció en el segon pagament fraccionat de l’exercici 2020, que es pot presentar fins al 20-10-2020. L’opció només es pot exercir en aquest segon pagament fraccionat.

L’import ingressat en el primer pagament es podrà deduir de l’import que correspondria ingressar en el segon pagament.

Contribuents que apliquen el règim fiscal especial de consolidació fiscal.

A aquest contribuents no poden aplicar aquestes modificacions extraordinàries del càlcul del pagament fraccionat.

A quins exercici afecten aquestes opcions?

Només a l’exercici actual.

 


IRPF. ESTIMACIÓ OBJECTIVA (MÒDULS). RENUNCIA TÀCITA AL MÈTODE DE CALCUL DEL PAGAMENT FRACCIONAT I LIMITACIÓ TEMPORAL.

Els contribuents del IRPF que fan alguna activitat econòmica i que apliquen el mètode d’estimació objectiva (mòduls) per determinar el rendiment net poden sortir d’aquest mètode mitjançant la mateixa declaració del pagament fraccionat corresponent al primer trimestre del 2020 que acaba el 20-05-2020.

El 2021 podran tornar al mètode d’estimació objectiva exercint aquesta opció en el pagament fraccionat del primer trimestre del 2021 sempre i quan llavors encara compleixin els requisits per acollir-s’hi.

 


IRPF, ESTIMACIÓ OBJECTIVA; IVA, RÈGIM ESPECIAL SIMPLIFICAT. CÀLCUL DEL PAGAMENT FRACCIONAT DEL IRPF I DE L’INGRÉS A COMPTE DE L’IVA.

Els contribuents del IRPF que fan alguna activitat econòmica i que apliquen el mètode d’estimació objectiva del IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA, per al càlcul de l’import a ingressar del pagament fraccionat del IRPF i de l’ingrés a compte de l’IVA, no computaran, a cada trimestre natural, com a dies d’exercici de l’activitat, els dies naturals en què estigui vigent l’estat d’alarma en el trimestre en qüestió.


Aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.

L’equip de professionals de Grup Cànovas està al vostre costat per al que faci falta, podeu contactar amb el vostre assessor habitual mitjançant la seva adreça de Mail habitual o a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.