MESURES URGENTS PER RESPONDRE A L’IMPACTE ECONÒMIC DEL COVID-19

13/03/2020

Amb l’explosió de casos del COVID-19 que hi ha hagut a Espanya els últims dies, que ha portat a la suspensió de l’activitat acadèmica en escoles, instituts i Universitat, a la suspensió d’esdeveniments culturals i esportius, i fins i tot al confinament de determinades zones, el govern espanyol ha aprovat el Reial Decret-Llei 7/2020, de 12 de març, pel que s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19, publicat al BOE el dia 13 de març del 2020.

Les principals mesures són:

 

MESURES EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA: AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS.

El President del Govern Pedro Sánchez va anunciar que el dijous 12 que posaven en marxa unes mesures que permetrien a les PiMEs afectades per la situació del COVID-19 fraccionar els deutes tributaris durant 6 mesos sense interessos. Aquest anunci es plasma en el Reial Decret 7/2020, en el qual s’estableixen uns requisits:

 

 • La mesura afecta a totes les PiMEs, definides en funció de la xifra de negocis (inferior a 6.010.121,04 euros), que poden ser tant persones físiques com persones jurídiques.
 • Malgrat que el termini dels ajornaments és de fins a 6 mesos, només seran gratuïts (és a dir, no meritaran interessos) els 3 primers mesos.
 • Cobrirà les autoliquidacions habituals com l’IVA i les autoliquidacions de les lletres b), f) i g) de l’article 65.2 de la Llei General Tributària, és a dir, cobrirà retencions (models 111, 115 i 123) i pagaments a compte de l'IS (models 202 i 222).
 • L'import màxim a ajornar sense haver d'aportar garanties ni demostrar impagaments es manté en els 30.000 euros (dispensa parcial o total de l’article 82.2.a LGT).
 • S’aplica a les declaracions presentades fins al 30 de maig. Per tant, per qui fa declaracions trimestrals només l'afecta per al primer trimestre i el primer pagament a compte de l’IS. Per a les empreses que presentin l’IVA mensual, se’ls hi aplicarà els mesos de febrer, març i abril. No serà aplicable a la renda, atès que el període voluntari finalitza el 30 de juny.

 

MESURES LABORALS I DE LA SEGURETAT SOCIAL. 

 • S'amplia al personal de l'Administració Pública enquadrada als Règims Especials dels Funcionaris Públics la Incapacitat temporal assimilada a baixa laboral per accident de treball a aquells que estiguin contagiats o en aïllament preventiu. La data del fet causant serà aquella en la qual s’acordi l’aïllament o la malaltia, sense perjudici que el comunicat de baixa s’expedeixi amb posterioritat. 
 • Bonificacions a la Seguretat social pels contractes fixos-discontinus. Les empreses del sector turístic, del comerç o de l’hostaleria, que generin activitat productiva els mesos de febrer, març, abril, maig i juny, i que mantinguin en alta treballadors amb aquest tipus de contracte en aquests mesos, tindran una bonificació en aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de Desocupació, FOGASA i Formació Professional d'aquests treballadors. 
 • Les famílies dels nens i nenes beneficiaris d'una beca o ajuda de menjador durant el curs escolar que es trobin afectats pel tancament de centres educatius tindran dret a ajudes econòmiques o la prestació directa de distribució d'aliments. La gestió d'aquestes mesures es durà a terme per part dels serveis socials d'atenció primària en coordinació amb els centres escolars i les respectives conselleries d'educació i de serveis socials de les Comunitats Autònomes. Seran beneficiàries les famílies amb alumnat d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria als qui les Comunitats Autònomes o els serveis socials municipals han concedit beques o ajudes per al menjador escolar durant el present curs acadèmic.

 

ALTRES MESURES URGENTS: 

 • Es destinen 1.000 milions d'euros al Ministeri de Sanitat, i s'avancen 2.800 milions d'euros a les CCAA. 
 • El Govern es reserva la facultat de fixar preus màxims de venda al públic de determinades medicines. 
 • S'habilita al Ministeri d'Hisenda perquè realitzi transferències entre les seccions pressupostàries.

 

S'aprova una línia de finançament pel sector turístic, ampliant la línia de finançament Thomas Cook a totes les empreses i persones físiques que s’enquadrin en algun epígraf del CNAE següent:

CNAE 2009

 • 493 Otro transporte terrestre de pasajeros.
 • 4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros.
 • 4932 Transporte por taxi
 • 4939 Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
 • 511 Transporte aéreo de pasajeros.
 • 5110 Transporte aéreo de pasajeros.
 • 5221 Actividades anexas al transporte terrestre.
 • 5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
 • 5223 Actividades anexas al transporte aéreo
 • 551 Hoteles y alojamientos similares.
 • 5510 Hoteles y alojamientos similares.
 • 552 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
 • 5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
 • 559 Otros alojamientos.
 • 5590 Otros alojamientos.
 • 56 Servicios de comidas y bebidas.
 • 561 Restaurantes y puestos de comidas.
 • 5610 Restaurantes y puestos de comidas.
 • 5621 Provisión de comidas preparadas para eventos.
 • 5629 Otros servicios de comidas.
 • 7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.
 • 7721 Alquiler de artículos de ocio y deportes.
 • 7911 Actividades de las agencias de viajes.
 • 7912 Actividades de los operadores turísticos.
 • 799 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.
 • 7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.
 • 855 Otra educación.
 • 91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales.
 • 9004 Gestión de salas de espectáculos.
 • 9102 Actividades de museos.
 • 9103 Gestión de lugares y edificios históricos.
 • 9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.
 • 9329 Actividades recreativas y entretenimiento.

 


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.