Millora de les condicions de treball i de SS de les persones treballadores al servei de la llar

03/10/2022

RDL16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de SS de les persones treballadores al servei de la llar  

Boe núm. 216, de 08/09/2022


Amb la finalitat d’anar equiparant amb més mesura les condicions laborals i de SS dels/es empleats/des de la llar amb la resta dels treballadors de règim general, es dicta aquest RDL.

Segons allò modificat, pot tenir  efectes des de 09/09/2022, des de l’octubre 2022, des del gener 2023 o més endavant encara.


 Presumpció del contracte com indefinit

Ara el contracte de l’empleat/da de la llar es presumeix indefinit i a jornada complerta a falta de pacte per escrit.

Alhora  es regula el dret de l’empleat/da de la llar a rebre informació sobre els elements essencials del contracte i les principals condicions d'execució de la prestació laboral, si no figuren en el contracte formalitzat per escrit.

RD 1620/2011 art.5 redacc RDL 16/2022 art.5 dos


Desocupació

La prestació per desocupació passa a formar part de l'acció protectora del sistema especial d'empleats/des de la llar, sent per tant, des del 1-10-2022, obligatòria la seva cotització.

. A partir del 1-10-2022, és obligatori cotitzar per la prestació per desocupació per als empleats de la llar.

 Les bases de cotització per a desocupació són les corresponents a les contingències d'accidents de treball i malalties professionals.

El tipus de cotització aplicable entre el 1-10-2022 i el 31-12-2022 és del 6,05% (5% ocupador; 1,05% empleat). A partir de 2023, s'apliquen els tipus de cotització i la seva distribució que s'estableixi en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

. Es troba en situació legal de desocupació l'empleat de la llar al qual se li extingeixi el contracte de treball, a més de per les causes previstes en la normativa laboral comuna (ET art.49.1), per alguna de 3 causes justificades esmentades que es diran més endavant  (RD 1620/2011 art.11.2 redacc RDL 16/2022).

LGSS art.251.d redacc RDL 16/2022 art.3 un; LGSS art.267.1.a redacc RDL 16/2022 art.3 dos; RDL 16/2022 disp.trans.2a, BOE 8-9-22


Cobertura del fogasa

.S'inclou ara (pràcticament com el règim general) en l'àmbit subjectiu del FOGASA al col·lectiu d'empleats/des de la llar en cas d'insolvència de l'ocupador i s'estableixen les bases i el tipus de cotització aplicable des del 1-10-2022 fins al 31-12-2022.

. A partir del 9-9-2022, a més de la indemnització que procedeixi per acomiadament o extinció del contracte, el FOGASA respon respecte dels empleats de la llar d'aquelles derivades de l'extinció per disminució d'ingressos o increment de despeses de la unitat familiar, modificació substancial de les necessitats de la unitat familiar o pèrdua de confiança. En aquests últims casos, el límit de la indemnització és de 6 mensualitats sense que el salari diari, base del càlcul, pugui excedir del doble del SMI, incloent-hi la part proporcional de les pagues extraordinàries; la seva quantia es calcula a raó de 12 dies de salari per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes inferiors a un any.

. Les bases de cotització per a les aportacions al FOGASA són les corresponents a les contingències d'accidents de treball i malalties professionals.

. El tipus de cotització aplicable entre el 1-10-2022 i el 31-12-2022 és del 0,2 a càrrec exclusiu de l'ocupador. A partir de 2023, la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat ha d'establir els tipus de cotització i la seva distribució.

ET art.33.2 redacc RDL 16/2022 art.2; RD 505/1985 art.11.1.d redacc RDL 16/2022 art.4; RD 505/1985 art.19.6 redacc RDL 16/2022 art.4; RDL 16/2022 disp.trans.2a


Cotització

Pels empleats de la Llar, s'estableixen (avancen) les bases i tipus de cotització ja pel 2023, tot reduint-se els trams, essent el darrer més baix (des del SMI) que l’actual. Pel càlcul de les bases de cotització el 2023, les retribucions mensuals i les bases de cotització seran doncs les següents:

imagen1-1926286.png

Els intervals de retribucions i les bases de cotització s'han d'actualitzar en la mateixa proporció que ho faci l'SMI per al 2023.

. A partir del 2024, les bases de cotització per contingències comunes i professionals es determinen conforme a la LGSS art.147, sense que la cotització pugui ser inferior a la base mínima que s'estableixi legalment.

LGSS disp.trans.16a redacc RDL 16/2022 art.3.3


Beneficis en la cotització

S'introdueixen reduccions i bonificacions en la cotització dels empleats/des de llar, i se'ls apliquen deduccions ja existents.

Concretament:

. A partir del 1-10-2022, reducció del 20% en l'aportació empresarial per contingències comunes als ocupadors que tinguin contractada o contractin un/a empleat/da de llar i en tramitin l'alta en el Sistema Especial per a Empleats/des de Llar del RGSS, i del 80% en les aportacions empresarials per desocupació i FOGASA. No hi ha limitació amb dates i contractes anteriors.

. Per a famílies nombroses, per a les noves altes a partir del 1-4-2023 tot substituint-se la regulació vigent, s’aplicarà una bonificació del 45% o del 30% de l'aportació empresarial per contingències comunes del Sistema Especial per a Empleats de Llar del RGSS, quan compleixin els requisits de patrimoni i/o renda de la unitat familiar o de convivència de la persona ocupadora que es fixin reglamentàriament. Només s'aplica respecte d'una empleada de llar d'alta per cada ocupador.

Les bonificacions per a la contractació de cuidadors en famílies nombroses que s'estiguin aplicant/que siguin vigents l’1-4-2023 seran incompatibles amb les anteriors, si bé se segueix mantenint la seva vigència fins a la data d'efectes de la baixa dels/les empleats/des que donin dret a les mateixes en el RGSS.

Des del 9-9-2022 , deixen d'excloure's i poden aplicar-se als empleats de llar determinades deduccions en la cotització com són (L 43/2006 art.2.2; RDL 11/1998; L 12/2001 disp.adic.2a):

a) Incentius a la contractació de persones amb discapacitat.

b) Bonificacions de quotes a la Seguretat Social dels contractes d'interinitat que se celebrin amb persones desocupades per a substituir a treballadors durant els períodes de descans per maternitat, adopció i acolliment.

c) Bonificacions de quotes de Seguretat Social per als treballadors en període de descans per maternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural o suspensió per paternitat.

RDL 16/2022 disp.adic.1a i 5a, disp.trans.3a i disp.final 7a.3 i 4


Obligacions d'alta i cotització

A partir del 1-1-2023, s'elimina la distinció dels empleats de llar que presten serveis durant més o menys de 60 hores mensuals per ocupador, assumint aquests en tot cas les obligacions que afecten l'empleat/da de llar en matèria de cotització i alta. Això fins i tot encara que prèviament haguessin acordat que les assumia l'empleat de llar. Així, durant el mes de gener de 2023, els ocupadors/caps de casa hauran de comunicar a la TGSS les dades necessàries pel càlcul i el pagament de les quotes de la Seguretat Social; especialment les dades bancàries precises pel pagament de les cotitzacions, així com l'entitat gestora o col·laboradora de la Seguretat Social per la qual s’opta per  cobrir les contingències professionals, sempre que no s'haguessin comunicat  anteriorment.

RD 84/1996 art.43.2 redacc RDL 16/2022 art.6; RDL 16/2022 art.6, disp.adic.2a i disp.final 7a.2, BOE 8-9-22


Extinció de la relació laboral

Amb la finalitat d'eliminar les diferències existents que provocaven que la protecció de l’empleat/da de la llar enfront de l'acomiadament fos inferior a la de la resta dels treballadors, s'elimina la figura del desistiment i es recullen noves causes justificatives de l'extinció del contracte.

. A partir del 9-9-2022 , la relació laboral dels empleats de la llar pot extingir-se per les causes generals establertes, i les seves indemnitzacions (45/33 dies de salari x any de servei si es tracta d’un acomiadament improcedent; 20 dies de salari x any de servei si objectiu ... ) tot aplicant-se la normativa laboral comuna (ET art.49.1), excepte en el que resulti incompatible.

.Com a novetat, a partir d'aquesta data s'elimina l’anterior desistiment com a causa d'extinció. S’hi introdueix però una “nova”  resolució del contracte per causa justificada - (les següents, taxades específicament): 

a) Disminució dels ingressos de la unitat familiar o increment de les seves despeses per circumstància sobrevinguda.

b) Modificació substancial de les necessitats de la unitat familiar que justifiquen que es prescindeixi de l'empleat de la llar.

c ) Un comportament de l'empleat que fonamenti de manera raonable i proporcionada la pèrdua de confiança de la persona ocupadora.

L'extinció per aquestes causes s'ha de produir de la forma següent:

La decisió d'extinció del contracte ha de comunicar-se per escrit, havent de constar de manera clara i inequívoca la voluntat de l'ocupador de donar per finalitzada la relació laboral i la causa de l'extinció.  Simultàniament a la comunicació de l'extinció, l'ocupador ha de posar a la disposició del treballador una indemnització equivalent a 12 dies de salari per any de servei, amb el límit de 6 mensualitats.

Si la prestació dels serveis fos superior a un any , l'ocupador ha de concedir un termini mínim de preavís de 20 dies des que es comuniqui a l'empleat la decisió d'extinció. En els altres supòsits el preavís és de 7 dies. Durant el preavís, la persona que presti serveis a jornada completa té dret, sense pèrdua de salari, a una llicència de 6 hores setmanals amb la finalitat de buscar nova ocupació. La persona ocupadora pot substituir el preavís per una indemnització equivalent als salaris d'aquest període.

D'incomplir-se els requisits relatius a la forma escrita de la comunicació d'extinció o la posada a la disposició de la indemnització, es presumeix que l'ocupador opta per l'aplicació del règim extintiu de l'acomiadament regulat en la normativa laboral comuna. Aquesta presumpció no resulta aplicable per la no concessió del preavís o l'error excusable en el càlcul de la indemnització, sense perjudici de l'obligació de l'ocupador d'abonar els salaris corresponents a aquest període o al pagament de la indemnització en la quantia correcta.

.Respecte a l'empleat intern, La decisió extintiva no pot dur-se a terme entre les 17.00 hores i les 8.00 hores de l'endemà, tret que l'extinció del contracte estigui motivada per falta molt greu als deures de lleialtat i confiança.

RD 1620/2011 art.11 redacc RDL 16/2022 art.5 tres


Seguretat i salut en el treball: LPRL

S’hi determina que en l'àmbit de la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar, els/es empleats/des de la llar tenen (també) dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball, especialment en l'àmbit de la prevenció de la violència contra les dones, tenint en compte les característiques específiques del treball domèstic, en els termes i amb les garanties que es prevegin reglamentàriament a fi d'assegurar la seva salut i seguretat.

Roman pendent doncs el desenvolupament reglamentari especial en relació a aquest assumpte de prevenció de riscos laborals dels empleats de la llar i les especificats que s’hi puguin introduir (pel que fa a la realització de l’avaluació de riscos, del pla de seguretat i salut, de la formació, sobre la vigilància en la salut ... )

Llei 31/1995, D.A. 18; Art. 1 RDL 16/2022.


Tota aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius,  normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de la norma estudiada. Igualment no s´han dictat encara criteris oficials d´interpretació o desenvolupament, ni tampoc instruccions per a la seva aplicació - interpretació.

Font: EFLevebvre . RDL 16/2022


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual o per mail a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.


Grup Cànovas 1852, 170 anys al teu costat

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.