Modificació dels procediments per a la imposició de sancions per infraccions socials de la Inspecció de Treball i SS

12/12/2023

Novetats en el procediment sancionador

 

Aquest RD 1011/2023 modifica el reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d'ordre social i pels expedients liquidatoris de quotes de la Seguretat Social (RD 928/1988), així com el Reglament d'Organització i Funcionament de la ITSS (RD 138/2000). Entrarà en vigor el 6/03/2024. Les actuacions inspectores i els procediments sancionadors i liquidatoris de quotes de la Seguretat Social iniciats abans d'aquesta data es tramitaran d’acord a la normativa vigent en el moment del seu inici.

 

S’hi introdueixen les següents novetats en el procediment sancionador:

 

-S'incorpora com a regla general la tramitació electrònica del procediment sancionador i la possibilitat que la ITSS i els òrgans de les comunitats autònomes intervinents signin convenis de col·laboració per adherir-se a plataformes o aplicacions informàtiques dirigides a la tramitació conjunta dels procediments administratius. També podran subscriure’s convenis de col·laboració per a la transmissió recíproca d'informació i dades relatives als procediments sancionadors (RD 928/1998 art.1; RD 138/2000 art.14 bis i disp.adic.4a). D'aquesta manera, es facilita a l'interessat el seguiment dels diferents tràmits que integren el procediment i la realització dels tràmits que li corresponen.

 

-S'aclareix que el còmput dels termes i terminis del procediment sancionador, així com el règim de notificacions i comunicacions, han d'atenir-se, no només a la Llei 39/2015 (LPAC), sinó també amb el que s'estableix en les normes que es dictin en el seu desenvolupament (RD 928/1998 art.22).

 

- S'estableix un sistema alternatiu de notificació per a les actes de liquidació o infracció de gran volum que permetrà superar les dificultats tècniques actuals. Aquestes actes podran anar precedides d'un extracte amb un codi alfanumèric unidireccional únic que, juntament amb la signatura electrònica de l'extracte, garantiran la identitat del signant i la integritat i autenticitat de l'acta (RD 928/1998 disp.adic.única).

 

- En relació amb la capacitat d'obrar davant la ITSS, s'estableixen com a modes habituals d'acreditació de la representació, l'apoderament apud acta, atorgat per compareixença personal o en seu electrònica, així com la inscripció de l'apoderament en el registre electrònic d'apoderaments. Es crea, a més, el Registre Electrònic d'Apoderaments de la ITSS, com a mitjà per facilitar la inscripció dels apoderaments atorgats per actuar davant el OITSS. Els requisits i condicions de funcionament d'aquest registre queden pendents d'aprovació mitjançant ordre del MTES (RD 138/2000 art.21).


Tota aquesta informació és de primeríssima hora i per tant, està subjecte a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de la norma estudiadas. Igualment no s´han dictat encara criteris oficials d´interpretació o desenvolupament, ni tampoc instruccions per a la seva aplicació - interpretació.

Font: Ediciones FLefebvre


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui.

Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pot contactar amb el seu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 972202600 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 170 anys assessorant empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.