Modificacions en matèria de conciliació de la vida familiar i professional dels treballadors

19/07/2023

Les principals modificacions de l'artícle són les següents:

Art. 34.8 ET. L’adaptació de jornada: durada i distribució. Nous supòsits per cura dels qui per raons d'edat, accident o malaltia no puguin valer-se per si mateixos:

  • Fills i filles majors de dotze anys.
  • Cònjuge o parella de fet.
  • Familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora, així com d'altres persones dependents quan, en aquest últim cas, convisquin en el mateix domicili.

Art. 37 ET. Permisos retribuïts. Nous permisos

  • 15 dies naturals per registre de parella de fet.
  • 2 dies per mort de parella de fet.
  • 5 dies per accident, malalties greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització amb repòs de del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella a de fet, així com de qualsevol altra persona diferent de les anteriors, que convisqui amb la persona treballadora en el mateix domicili i que requereixi la cura efectiva d'aquella.

Art. 37 ET. Reducció de jornada. Per les raons previstes i que no pugui valer-se per ell mateix

  • Per tenir cura del cònjuge o la parella de fet; familiar consanguini de la parella de fet.

Art. 37 ET. Absència per força major

  • Per motius familiars urgents relacionats amb familiars o persones convivents, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata. Només s’hi donarà retribució les hores d'absència per les causes dites equivalents a 4 dies a l'any, si el conveni ho preveu així, o si no, si hi ha acord entre l'empresa i la representació legal de les persones treballadores.

Art. 46 ET. Excedències. Per les raons previstes i que no pugui valer-se per ell mateix

  • Per tenir cura del cònjuge o la parella de fet; familiar consanguini de la parella de fet.

Art. 48 bis ET. Suspensió del contracte: Nou permís parental

  • Per a la cura de fill, filla o menor acollit per temps superior a 1 any, fins al moment en què el menor compleixi 8 anys. Durada no superior a 8 setmanes, contínues o discontínues. Podrà gaudir-se a temps complet, o en règim de jornada a temps parcial conforme al que s'estableixi reglamentàriament.

De moment no es determina pas que sigui retribuït ni a compte de qui, ni el tractament a efectes de SS si s’ha seguir mantenint en alta/cotitzant.


Tota aquesta informació és de primeríssima hora i per tant, està subjecte a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de la/es norma/es estudiada/es.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui.

Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pot contactar amb el seu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 972202600 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 170 anys assessorant empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.