Modificacions referents a que s’amplien els efectes dels ERTO per força major fins el 30 de juny

16/05/2020

Modificacions laborals importants- RD llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació    

BOE núm. 134, de 13 de maig de 2020 amb efectes a partir del 13 de maigl de 2020


S’amplien els efectes dels ERTO per força major fins el 30 de juny, s’introdueix el concepte de força major parcial i les especificitats que afecten a les cotitzacions a la Seguretat Social.

Especialitats aplicables als expedients de regulació temporal d'ocupació -FORÇA MAJOR COVID- basats en les causes recollides en l'article 22 del RDL 8/2020, durant el desconfinament


Sobre els ERTOS,

Des del 13/05/2020 continuaran en situació de força major total derivada del COVID, aquelles empreses i entitats que comptessin amb un expedient de regulació temporal d'ocupació basada en l'article 22 del RDL 8/2020, de 17 de març, i estiguessin afectades per les causes referides en aquest precepte que impedeixin el reinici de la seva activitat, mentre durin aquestes, i en cap cas més enllà del 30 de juny de 2020.

Es trobaran en situació de força major parcial derivada del COVID, aquelles empreses i entitats que comptin amb un expedient de regulació temporal d'ocupació autoritzada sobre la base de l'article 22 RDL 8/2020, de 17 de març,  des del moment en el qual les causes reflectides en aquest precepte permetin la recuperació parcial de la seva activitat, fins al 30 de juny de 2020.

Aquestes empreses i entitats hauran de procedir a reincorporar a les persones treballadores afectades per mesures de regulació temporal d'ocupació, en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada.

Les empreses i entitats referides hauran de comunicar a l'autoritat laboral la renúncia total, en el seu cas, a l'expedient de regulació temporal d'ocupació autoritzada, en el termini de 15 dies des de la data d'efectes d'aquella.

La renúncia per part d'aquestes empreses i entitats als expedients de regulació temporal d'ocupació o, en el seu cas, la suspensió o regularització del pagament de les prestacions que derivin de la seva modificació, s'efectuarà prèvia comunicació d'aquestes al Servei Públic d'Ocupació Estatal de les variacions en les dades contingudes en la sol·licitud col·lectiva inicial d'accés a la protecció per desocupació.

En tot cas, aquestes empreses i entitats hauran de comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal aquelles variacions que es refereixin a la finalització de l'aplicació de la mesura respecte a la totalitat o a una part de les persones afectades, bé en el número d'aquestes o bé en el percentatge d'activitat parcial de la seva jornada individual, quan la flexibilització de les mesures de restricció que afecten l'activitat de l'empresa permeti la reincorporació al treball efectiu dels treballadors.


Sobre la cotització a la SS dels treballadors dels ERTOS,

Força major total

La Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà, respecte a les cotitzacions reportades en els mesos de maig i juny de 2020, a les empreses i entitats que no poden reiniciar la seva activitat, l'abonament de l'aportació empresarial prevista en l'article 273.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel RDL 8/2015, de 30 d'octubre, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, sempre que, a 29 de febrer de 2020, tinguessin menys de 50 treballadors, o assimilats a aquests en situació d'alta en la Seguretat Social.

Si les citades empreses i entitats tinguessin 50 treballadors, o assimilats a aquests, o més, en situació d'alta en la Seguretat Social, l'exoneració de l'obligació de cotitzar serà del 75% de l'aportació empresarial.

Força major parcial

Les empreses i entitats dites, que poden recuperar parcialment la seva activitat, quedaran també exonerades de l'abonament de l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, en els percentatges i condicions que s'indiquen a continuació:

a) Respecte dels treballadors que reiniciïn la seva activitat a partir de la data d'efectes de la renúncia i dels períodes i percentatges de jornada treballats des d'aquest reinici, l'exempció serà del 85% de l'aportació empresarial reportada al maig de 2020 i el 70% de l'aportació empresarial reportada al juny de 2020, quan l'empresa hagués tingut menys de 50 treballadors o assimilats en situació d'alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020. Si en aquesta data l'empresa hagués tingut 50 o més treballadors o assimilats, l'exempció serà del 60% de l'aportació empresarial reportada al maig de 2020 i el 45% de l'aportació empresarial reportada al juny de 2020.

b) Respecte dels treballadors que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de la data d'efectes de la renúncia i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, l'exempció serà del 60% de l'aportació empresarial reportada al maig de 2020 i del 45% de l'aportació empresarial reportada al juny de 2020, quan l'empresa hagués tingut menys de 50 treballadors o assimilats en situació d'alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020. Si en aquesta data l'empresa hagués tingut 50 o més treballadors, o assimilats a aquests, en situació d'alta, l'exempció serà del 45% de l'aportació empresarial reportada al maig de 2020 i el 30% de l'aportació empresarial reportada al juny de 2020. En aquest cas, l'exoneració s'aplicarà a l'abonament de l'aportació empresarial prevista en l'article 273.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta.

Les exempcions en la cotització s'aplicaran per la TGSS a instàncies de l'empresa, prèvia comunicació sobre la situació de força major total o parcial, així com de la identificació de les persones treballadores afectades i període de la suspensió o reducció de jornada.

Perquè l'exoneració resulti d'aplicació aquesta comunicació es realitzarà per cada codi de compte de cotització mitjançant una declaració responsable que haurà de presentar-se, abans que se sol·liciti el càlcul de la liquidació de quotes corresponent, a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED), regulat en l'Ordre ESS/484/2013, de 26 de març.

A l'efecte del control d'aquestes exoneracions de quotes, serà suficient la verificació que el Servei Públic d'Ocupació Estatal procedeixi al reconeixement de la corresponent prestació per desocupació pel període de què es tracti.

La TGSS podrà establir els sistemes de comunicació necessaris amb el SEPE per contrastar amb les seves bases de dades del contingut de les declaracions responsables i dels períodes de gaudi de les prestacions per desocupació.

Les exempcions en la cotització no tindran efectes per a les persones treballadores, mantenint-se la consideració del període en què s'apliquin com efectivament cotitzat amb caràcter general, sense que resulti d'aplicació el que s'estableix en l'article 20 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Les empreses i entitats que tinguin el seu domicili fiscal en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals conforme a la normativa vigent no podran acollir-se als expedients de regulació temporal d'ocupació COVID força major.

Les societats mercantils o altres persones jurídiques que s'acullin als expedients de regulació temporal d'ocupació COVID força major i que utilitzin els recursos públics destinats als mateixos - exempcions- no podran procedir al repartiment de dividends corresponents a l'exercici fiscal en què s'apliquin aquests expedients de regulació temporal d'ocupació, excepte si abonen prèviament l'import corresponent a l'exoneració aplicada a les quotes de SS.

No es tindrà en compte l'exercici en el qual la societat no distribueixi dividends en aplicació del que s’ha dit, a l'efecte de l'exercici del dret de separació dels socis previst en l'apartat 1 de l'article 348 bis del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per Reial Decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.

La limitació a repartir dividends no serà aplicable per a aquelles entitats que, a data de 29 de febrer de 2020, tinguessin menys de 50 treballadors o assimilats, en situació d'alta en la SS.

Mitjançant acord de Consell de Ministres es podrà establir una pròrroga dels expedients de regulació d'ocupació força major COVID, en atenció a les restriccions de l'activitat vinculades a raons sanitàries que subsisteixin arribat el 30 de juny de 2020.

Aquest acord podrà, si escau, prorrogar les exempcions dites, o estendre-les als expedients de regulació temporal d'ocupació basats en causes objectives ETOP, així com prorrogar les mesures de protecció per desocupació previstes, pel període de temps i percentatges que en ell es determinin.

SALVAGUARDA DE L'OCUPACIÓ. Es matisa i especifica allò previst anteriorment en el RDL 8/2020, sobre el manteniment de l’ocupació durant el termini de 6 mesos per poder gaudir les empreses dels beneficis previstos.

Les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral previstes en ertos força major COVID estaran subjectes al compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant el termini de 6 mesos des de la data de represa de l'activitat, entenent com a tal la reincorporació al treball efectiu de persones afectades per l'expedient, encara que aquesta sigui parcial o només afecti part de la plantilla.

Aquest compromís s'entendrà incomplert si es produeix l'acomiadament o extinció dels contractes de qualsevol de les persones afectades per aquests expedients.

No es considerarà incomplert aquest compromís quan el contracte de treball s'extingeixi per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora, ni per la fi de la crida de les persones amb contracte fix-discontinu, quan aquest no suposi un acomiadament sinó una interrupció d'aquest. En particular, en el cas de contractes temporals el compromís de manteniment de l'ocupació no s'entendrà incomplert quan el contracte s'extingeixi per expiració del temps convingut o la realització de l'obra o servei que constitueix el seu objecte o quan no pugui realitzar-se de manera immediata l'activitat objecte de contractació.

Aquest compromís del manteniment de l'ocupació es valorarà en atenció a les característiques específiques dels diferents sectors i la normativa laboral aplicable, tenint en compte, en particular, les especificitats d'aquelles empreses que presenten una alta variabilitat o estacionalitat de l'ocupació.

No resultarà d'aplicació el compromís de manteniment de l'ocupació en aquelles empreses en les quals concorri un risc de concurs de creditors en els termes de l'article 5.2 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.

Les empreses que incompleixin aquest compromís, hauran de reintegrar la totalitat de l'import de les cotitzacions del pagament de les quals van resultar exonerades, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents, segons el que s'estableix en les normes recaptatòries en matèria de SS, prèvia actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que acrediti l'incompliment i determini les quantitats a reintegrar.


Procediments de suspensió i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció -ETOP- comunicats a partir del  desconfinament

Als procediments de regulació temporal d'ocupació basats en causes ETOP iniciats des del 13 de maig del 2020 i fins al 30 de juny del 2020, els resultarà d'aplicació l'article 23 del RDL 8/2020, de 17 de març, amb les especialitats següents:

La tramitació d'aquests expedients podrà iniciar-se mentre estigui vigent un expedient de regulació temporal de força major.

Quan l'expedient de regulació temporal d'ocupació per causes ETOP s'iniciï després de la finalització d'un expedient temporal de regulació d'ocupació basada en la causa prevista en l'article 22 del RDL 8/2020, de 17 de març, força major, la data d'efectes d'aquell es retrotraurà a la data de finalització d'aquest.

Els expedients de regulació temporal d'ocupació vigents el 13 de maig del 2020 seguiran sent aplicables en els termes previstos en la comunicació final de l'empresa, i fins al termini referit en aquesta.


Mesures de protecció per desocupació per ERTOS relacionats amb COVID previstes en el RDL 8/2020

Allò referit al reconeixement del dret a la prestació contributiva encara que hi manqui el període de carència mínim, i el no computar el temps que es percebi la prestació com a període consumit, se seguirà aplicant fins el 30 de juny 2020

Allò referit a les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació a les treballadores i els treballadors fixos-discontinus i als quals fan treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes, se seguirà aplicant fins el 31 de desembre 2020.


Modificació del RDLLEI 9/2020

Allò previst en el RDL 9/2020 de que la força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció en les quals s'emparen les mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada previstes en els articles 22 i 23 del RDL 8/2020, de 17 de març, no es podran entendre com a justificatives de l'extinció del contracte de treball ni de l'acomiadament, aplicable de forma inicial mentre estigui/estés vigent l’estat d’alarma, ara s’entén vigent fins el 30 de juny del 2020.

També allò que conté el RDL 9/2020 relatiu a que la suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, per les causes previstes en els articles 22 i 23 del RDL 8/2020, de 17 de març, suposa/va la interrupció del còmput, tant de la durada d'aquests contractes, com dels períodes de referència equivalents al període suspès, en cadascuna d'aquestes modalitats contractuals, respecte de les persones treballadores afectades per aquestes, aplicable de forma inicial mentre estigui/estés vigent l’estat d’alarma, ara s’entén vigent fins el 30 de juny del 2020.


Aquesta informació és de primeríssima hora, i per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades

A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.