Moratòria de cotitzacions a Seguretat Social i altres mesures urgents en l'àmbit social i econòmic

03/04/2020

El RDL 11/2020 introdueix mesures de moratòria en les cotitzacions, ajornament en el pagament de deutes a la seguretat social, un subsidi extraordinari per a treballadors de la llar i altres prestacions extraordinàries

Amb caràcter general, les mesures previstes en el present RDL mantindran la seva aplicació fins a un mes després de la fi de la vigència de la declaració de l'estat d'alarma. No obstant, aquelles mesures previstes en aquest RDL que tenen un termini determinat de durada se subjectaran a aquest·


Moratòria de les cotitzacions socials a la seguretat social.

S'habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a atorgar moratòries de 6 mesos, sense interès, a les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, que el sol·licitin i compleixin les condicions que s'establiran en breu mitjançant Ordre Ministerial.

La moratòria en els casos que sigui concedida afectarà el pagament de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, el període de meritació de les quals, en el cas de les EMPRESES estigui comprès entre els mesos d'abril i juny de 2020 (quotes d’aquests mesos) i, en el cas dels TREBALLADORS PER COMPTE PROPI entre maig i juliol de 2020 (quotes d’aquests mesos), sempre que les activitats que realitzin no s'hagin suspès en ocasió de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.


Les sol·licituds de moratòria hauran de presentar-se, en el cas d'empreses, a través del Sistema de remissió electrònica (Sistema RED), i en el cas dels treballadors per compte propi a través del Sistema RED també o pels mitjans electrònics disponibles en la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social (SEDESS).

Les empreses hauran de presentar sol·licituds individualitzades per a cada codi de compte de cotització on figurin d'alta els treballadors respecte dels quals se sol·licita la moratòria en el pagament de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta.

La Tresoreria General de la Seguretat Social podrà habilitar qualsevol altre mitjà electrònic diferent al Sistema RED o SEDESS perquè s'efectuï la sol·licitud.

A aquest efecte, la comunicació, a través dels mitjans indicats, de la identificació del codi de compte de cotització i del període de meritació objecte de la moratòria, tindrà la consideració de sol·licitud d'aquesta.


Les sol·licituds de moratòria hauran de comunicar-se a la TGSS dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d'ingrés corresponents als períodes de meritació assenyalat

En cap cas procedirà la moratòria d'aquelles cotitzacions que el seu termini reglamentari d'ingrés hagi finalitzat amb anterioritat a aquesta sol·licitud.


La concessió de la moratòria es comunicarà en el termini dels tres mesos següents al de la sol·licitud, a través dels mitjans assenyalats en l'apartat segon d'aquest article. No obstant això, es considerarà realitzada aquesta comunicació amb l'efectiva aplicació de la moratòria per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social en les liquidacions de quotes que es practiquin a partir del moment en què es presenti la sol·licitud.

Aquesta moratòria no serà aplicable als codis de compte de cotització pels quals les empreses hagin obtingut/obtindran exempcions en el pagament de l'aportació empresarial així com en les quotes de recaptació conjunta, regulada en l'article 24 Del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, a conseqüència dels -ERTEs- procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major.


En aplicació del que es preveu en el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, les sol·licituds presentades per les empreses, o pels treballadors per compte propi, que continguessin falsedats o incorreccions en les dades facilitades donaran lloc a les sancions corresponents.

Es considerarà a aquest efecte falsedat o incorrecció haver comunicat a la Tresoreria General de la Seguretat Social en la sol·licitud d'inscripció com a empresa, o en l'alta del treballador en el corresponent Règim Especial, o en variació de dades posterior a la inscripció, o a l'alta, una activitat econòmica falsa o incorrecta, així com aquelles altres dades que determinin l'existència de les condicions i requisits als quals s’han referit abans

El reconeixement indegut de moratòries a conseqüència  d'algun dels incompliments previstos en el paràgraf anterior, donarà lloc a la revisió d'ofici de l'acte de reconeixement de la moratòria. En tals supòsits, i sense perjudici de la responsabilitat administrativa o penal que legalment correspongui, l'empresa, o el treballador per compte propi, resultaran d'aplicació a les quotes a les quals s'hagués aplicat indegudament la moratòria el corresponent recàrrec i interessos, de conformitat amb el que s'estableix en el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social.

Habilitació als autoritzats del Sistema RED: Els autoritzats per actuar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED), regulat per l'Ordre ESS/484/2013, de 26 de març, estaran habilitats per efectuar per mitjans electrònics les sol·licituds i altres tràmits corresponents a les moratòries en el pagament de cotitzacions, als ajornaments (*),  en el pagament de deutes,  i les devolucions d'ingressos indeguts amb la Seguretat Social corresponents als subjectes responsables del compliment de l'obligació de cotitzar en el nom de la qual actuïn.


Ajornament en el pagament de deutes amb la seguretat social.

Les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat social o els autoritzats per a actuar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED), sempre que no tinguessin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar l'ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social en que el seu termini reglamentari d'ingrés tingui lloc entre els mesos d'abril i juny de 2020, (en els termes i condicions establerts en la normativa de Seguretat Social, sent aplicable un interès del 0,5% en lloc del previst en l'article 23.5 de la LGSS.

Aquestes sol·licituds d'ajornament hauran d'efectuar-se abans del transcurs dels 10 primers naturals del termini reglamentari d'ingrés anteriorment assenyalat.


Beneficiaris del subsidi extraordinari per falta d'activitat per a les persones integrades en el sistema especial d'empleats de llar del règim general de la seguretat social.

Tindran dret al subsidi extraordinari per falta d'activitat les persones que, tot estant d'alta en el Sistema Especial d'Empleats de la Llar abans l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es trobin en alguna de les següents situacions:

  • Hagin deixat de prestar serveis, totalment o parcialment, amb caràcter temporal, a fi de reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seva voluntat, en un o diversos domicilis i amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19.
  • S'hagi extingit el seu contracte de treball per acomiadament o pel desistiment de l'ocupador o ocupadora, amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19.

L'acreditació del fet causant haurà d'efectuar-se per mitjà d'una declaració responsable, signada per la persona ocupadora o persones ocupadores, respecte de les quals s'hagi produït la disminució total o parcial de serveis. En el supòsit d'extinció del contracte de treball, aquest podrà acreditar-se per mitjà de carta d'acomiadament, comunicació del desistiment de l'ocupadora o ocupador, o documentació acreditativa de la baixa en el Sistema Especial d'Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social.


La base reguladora diària de la prestació estarà constituïda per la base de cotització de l'empleat de llar corresponent al mes anterior al fet causant, dividida entre 30. La quantia del subsidi extraordinari serà el resultat d'aplicar un percentatge del 70% a la base reguladora referida, i no podrà ser superior al Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.

En el cas de pèrdua parcial de l'activitat, la quantia del subsidi indicada es percebrà en proporció directa al percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat la persona treballadora.

Quan fossin diversos els treballs exercits, la quantia total del subsidi serà la suma de les quantitats obtingudes aplicant a les diferents bases reguladores corresponents a cadascun dels diferents treballs el percentatge del 70% , tenint aquesta quantia total el mateix límit previst en l'apartat anterior. En el cas de pèrdua parcial de l'activitat, en tots o algun dels treballs exercits, s'aplicarà a cadascuna de les quantitats obtingudes el percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat la persona treballadora en l'activitat corresponent; si la quantia total del subsidi, prèviament a l'aplicació d'aquests percentatges, aconseguís l'import del Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries, es prorratejarà aquest import entre tots els treballs exercits atenent la quantia de les bases de cotització durant el mes anterior al fet causant de cadascun d'ells, aplicant-se a les quantitats així obtingudes el percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat la persona treballadora en l'activitat corresponent.

Aquest subsidi extraordinari per falta d'activitat es percebrà per períodes mensuals, des de la data del naixement del dret. A aquest efecte, s'entendrà per data efectiva de naixement del dret aquella identificada en la declaració responsable referida quan el fet causant consisteixi en la reducció de l'activitat, o la data de baixa en la Seguretat Social, en el cas de la fi de la relació laboral.


El subsidi serà compatible amb les percepcions derivades de les activitats per compte propi o per compte d'altri que s'estiguessin desenvolupant en el moment de la seva meritació, incloent les que determinen l'alta en el Sistema Especial de la Seguretat Social dels Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social, sempre que la suma dels ingressos derivats del subsidi i la resta d'activitats no sigui superior al Salari Mínim Interprofessional.


El subsidi extraordinari serà incompatible amb el subsidi per incapacitat temporal i amb el permís retribuït recuperable regulat en el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.


Serà aplicable als fets causants tot i que s'hagin produït abans del 02/04/2020, sempre que aquests s'haguessin produït amb posterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal establirà en el termini d'un mes, el procediment per a la tramitació de sol·licituds, que determinarà els formularis, sistema de tramitació (presencial o telemàtic) i els terminis per a la seva presentació.


Subsidi de desocupació excepcional per fi de contracte temporal.

Seran beneficiàries del subsidi de desocupació excepcional per fi de contracte temporal les persones treballadores a les que se'ls hagués extingit un contracte de durada determinada d’almenys, dos mesos de durada, amb posterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i no comptessin amb la cotització necessària per accedir a una altra prestació o subsidi si els manquessin les rendes en els termes establerts en l'article 275 LGSS.

Aquest subsidi serà reconegut per l'extinció d'un contracte de durada determinada, inclosos els contractes d'interinitat, formatius i de relleu, i que compleixin la resta de requisits previstos .


El subsidi serà incompatible amb la percepció de qualsevol renda mínima, renda d'inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol Administració Pública.


El subsidi excepcional consistirà en una ajuda mensual del 80 % de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual vigent.


La durada d'aquest subsidi excepcional serà d'un mes, ampliable si així es determina per RDL.


Serà aplicable als fets causants tot i que s'hagin produït abans del 02/04/2020, sempre que aquests s'haguessin produït amb posterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

 El Servei Públic d'Ocupació Estatal establirà en el termini d'un mes, el procediment per a la tramitació de sol·licituds, que determinarà els formularis, sistema de tramitació (presencial o telemàtic) i els terminis per a la seva presentació.


Incapacitat temporal en situació excepcional de confinament total

Amb caràcter excepcional, i amb efectes des de l'inici de la situació de confinament, i mitjançant el corresponent comunicat de baixa, s'estendrà aquesta protecció a aquells treballadors obligats a desplaçar-se de localitat i tinguin obligació de prestar els serveis essencials als quals es refereix el Reial decret llei 10/2020, sempre que s'hagi acordat el confinament de la població on tingui el seu domicili i li hagi estat denegada de manera expressa la possibilitat de desplaçar-se per l'autoritat competent, no pugui fer el seu treball de manera telemàtica per causes no imputables a l'empresa per a la qual prestes els seus serveis o al propi treballador i no tingui dret a percebre cap altra prestació pública.

 L'acreditació de l'acord de confinament de la població on té el domicili i la denegació de la possibilitat de desplaçament es realitzarà mitjançant certificació expedida per l'ajuntament del domicili davant el corresponent òrgan del servei públic de salut. D'igual forma, la impossibilitat de realització del treball de manera telemàtica s'acreditarà mitjançant una certificació de l'empresa o una declaració responsable en el cas dels treballadors per compte propi davant el mateix òrgan del servei públic de salut.


Compatibilitat del subsidi per cura de menor i prestació per desocupació o cessament d'activitat durant la permanència de l'estat d'alarma

Durant la permanència de l'estat d'alarma declarat per Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el subsidi per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, que vinguessin percebent els treballadors per compte d'altri a 14 de març de 2020, no es veurà afectat per la suspensió del contracte i reducció de jornada que tinguin la seva causa en el que es preveu en els articles 22 i 23 del Reial decret 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

En aquests casos, l'expedient de regulació temporal d'ocupació que tramiti l'empresari, ja sigui per suspensió de contractes o reducció temporal de la jornada de treball, només afectarà el treballador beneficiari d'aquest subsidi en la part de la jornada no afectada per la cura del menor.

Serà, per tant, compatible el subsidi per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, amb la percepció de la prestació per desocupació que a conseqüència de la reducció de la jornada, afectada per un expedient de regulació temporal d'ocupació, pogués tenir dret a percebre.

A aquest efecte, l'empresa al temps de presentar la sol·licitud, indicarà les persones que tinguin reduïda la jornada de treball a conseqüència de ser titular del subsidi per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, assenyalant la part de la jornada que es veu afectada per l'expedient de regulació temporal d'ocupació.

Durant el temps que romangui l'estat d'alarma no existirà obligació de cotitzar, tenint-se el període per cotitzat amb caràcter general.

El que s’ha dit serà aplicable als treballadors autònoms que vinguessin percebent el subsidi per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu a 14 de març de 2020.


Prestació extraordinària per cessament d'activitat pels afectats per declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19, prevista en el RDL 8/2020

S’hi incorpora ara que,

  • en el supòsit de suspensió de l'activitat, la cotització corresponent als dies d'activitat el mes de març de 2020 no coberts per la prestació regulada, que no fos abonada dins del termini reglamentari d'ingrés, no serà objecte del recàrrec previst en l'article 30 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social. El reconeixement de la prestació podrà sol·licitar-se fins a l'últim dia del mes següent al qual es produeixi la finalització de l'estat d'alarma.
  • L'acreditació de la reducció de la facturació es realitzarà mitjançant l'aportació de la informació comptable que ho justifiqui, tot podent fer-se a través de la còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari d'ingressos i despeses; del llibre registre de vendes i ingressos; o del llibre de compres i despeses. Aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat, hauran d'acreditar la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol mitjà de prova admès en dret.
  • Tota sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'una declaració jurada en la qual es faci constar que es compleixen tots els requisits exigits per a causar dret a aquesta prestació
  • Es concreta que en el cas dels treballadors per compte propi o autònoms que desenvolupin activitats en algun dels codis de la CNAE 2009 entre el 9001 i el 9004 tots dos inclosos, la reducció de la seva facturació es calcularà en relació a l'efectuada en els 12 mesos anteriors. Alternativament, per a produccions agràries de caràcter estacional aquest requisit s'entendrà complert quan la seva facturació mitjana en els mesos de campanya de producció anteriors al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 % en relació amb els mateixos mesos de la campanya de l'any anterior.

Aquesta informació està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.

L’equip de professionals de Grup Cànovas està al vostre costat per al que us faci falta, podeu contactar amb el vostre assessor habitual mitjançant la seva adreça de mail habitual o a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.