Necessito liquiditat per al meu negoci, què puc fer?

21/03/2020

Us detallem les diverses mesures aprovades, a nivell estatal, per injectar liquidat i donar suport a les empreses.

Amb efectes des del 18 de març, els Reial decret llei 7 i 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, inclouen una sèrie de mesures per garantir la liquiditat i finançament per a empreses i autònoms.

En aquest article recollim les ajudes d’àmbit estatal, les aprovades per la Generalitat les podeu trobar en aquest article:

 Ajudes econòmiques per autònoms:

https://www.canovas.net/ca/informacions-coronavirus/soc-autonom-que-puc-fer/


Mesures financeres específiques per al sector del turisme

 

Els Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, de mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic del COVID-19. amplia la línia de finançament Thomas Cook per atendre a totes les empreses i treballador Autònoms amb domicili social a Espanya que estiguin inclosos en els sectors econòmics següents:

 

Cód. CNAE2009

Títol CNAE2009

493

Otro transporte terrestre de pasajeros.

4931

Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros.

4932

Transporte por taxi

4939

Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

511

Transporte aéreo de pasajeros.

5110

Transporte aéreo de pasajeros.

5221

Actividades anexas al transporte terrestre.

5222

Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores

5223

Actividades anexas al transporte aéreo

551

Hoteles y alojamientos similares.

5510

Hoteles y alojamientos similares.

552

Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.

5520

Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.

559

Otros alojamientos.

5590

Otros alojamientos.

56

Servicios de comidas y bebidas.

561

Restaurantes y puestos de comidas.

5610

Restaurantes y puestos de comidas.

5621

Provisión de comidas preparadas para eventos.

5629

Otros servicios de comidas.

7711

Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.

7721

Alquiler de artículos de ocio y deportes.

7911

Actividades de las agencias de viajes.

7912

Actividades de los operadores turísticos.

799

Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.

7990

Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.

855

Otra educación.

91

Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales.

9004

Gestión de salas de espectáculos.

9102

Actividades de museos.

9103

Gestión de lugares y edificios históricos.

9321

Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.

9329

Actividades recreativas y entretenimiento.

La mesura inclou  una instrucció a l'ICO perquè amb caràcter immediat a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei realitzi les gestions necessàries amb les entitats financeres perquè la línia de finançament ampliada pugui estar a disposició de les empreses en el termini màxim de deu dies a comptar des de la referida entrada en vigor.

 La data perquè aquestes mesures entrin en vigor és el dilluns 23 de març de 2020


Avals al finançament

S'estableixen diverses mesures de garantia de liquiditat per sostenir l'activitat econòmica davant les dificultats transitòries com a conseqüència de la situació generada pel COVID-19.

L'Estat atorgarà avals al finançament concedit per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagaments a empreses i autònoms per atendre necessitats de liquiditat, fixant un import màxim de 100.000 milions d'euros. Mitjançant un acord del Consell de Ministres, s'establiran les condicions i requisits perquè la línia estigui operativa de manera immediata.

Atenció. Aquesta ajuda és important, perquè existeix l'aval públic (no avalen els empresaris) i es tramita mitjançant les entitats financeres.


Assegurances. Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització

Amb la finalitat de reforçar la liquiditat de les empreses exportadores, es reforça la capacitat de la Companyia Espanyola d'Assegurances de Crèdit a l'Exportació, S.A. Cia. d'Assegurances i Reassegurances (CESCE) per a l'augment de la cobertura per compte de l'Estat de les seves garanties, que atorgarà cobertures en nom propi i per compte de l'Estat.

Així, en els pròxims 6 mesos s'autoritza una línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 milions d'euros amb càrrec al Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització, per a la qual seran elegibles els crèdits de circulant necessaris per a la companyia exportadora, fins i tot sense relació directa amb un o diversos contractes internacionals, si responen a noves necessitats de finançament, excloses situacions prèvies a la crisi actual.

La Comissió de Riscos per Compte de l'Estat podrà incloure dins de la línia de cobertura tot tipus d'operacions comercials, incloses les nacionals, per entendre que formen part de l'estratègia comercial d'aquestes empreses que actuen preferentment en l'àmbit de la internacionalització.

Les beneficiàries seran PIMES espanyoles i altres empreses de més grans, sempre que siguin entitats no cotitzades, i es doni una de les següents situacions:

  • Empreses internacionalitzades o en procés d'internacionalització, el negoci internacional de les quals, reflectit en la seva última informació financera disponible, representi almenys un 33% del seu volum de negocis, o que siguin exportadores regulars conforme als criteris establerts per la Secretaria d'Estat de Comerç (haver exportat regularment durant els últims quatre anys).

 

  • Empreses amb problemes de liquiditat o de falta d'accés al finançament com a resultat d'aquesta crisi.

En queden expressament excloses les empreses concursades o en situació preconcursal i aquelles amb impagaments a empreses del sector públic o deutes amb l'administració anteriors al 31 de desembre de 2019.


Línies ICO

S'amplia en deu mil milions (10.000.000.000) d'euros el límit d'endeutament net de l'ICO amb la finalitat d'augmentar les Línies ICO de finançament a empreses i autònoms.


Titulars d'explotacions agràries

Es concedeixen mesures financeres dirigides a titulars d'explotacions agràries que haguessin subscrit préstecs de crèdits financers com a conseqüència de la situació de sequera del 2017, que podran acordar prolongar amb les entitats financeres el seu període d'amortització fins i tot en un any.

Fons de provisions tècniques Red Cervera i projectes d'R+D+i

Es preveu que la dotació del fons de provisions tècniques Red Cervera i projectes d'R+D+i es destini a donar cobertura als riscos en què pugui incórrer el Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial en finançar, mitjançant préstecs, projectes de R+D+i de petites i mitjanes empreses, així com d'empreses de mitjana capitalització.

Restem a la vostra disposició per atendre els vostres dubtes, estudiar cada cas i tramitar les accions que siguin necessàries per al vostre negoci.

Podeu contactar amb el vostre assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.