Normativa aprovada en relació al mecanisme RED, ERTOS, CUME, plans i fons de pensions

10/08/2023

Recentment s’han publicat 3 Reials Decrets amb incidència en l’àmbit social. En poques paraules,


Desenvolupament del Mecanisme RED de flexibilitat i estabilització de l’ocupació i  modificacions del  procediment dels acomiadaments col·lectius i dels ERTOs per causes ETOP i força major

El RD 608/2023 amb vigència des del 13/07/2023 desenvolupa el Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació, (ET art.47.bis) que, una vegada activat, permet a les empreses sol·licitar mesures de reducció de jornada i suspensió de contractes de treball.

Alhora l’esmentat RD modifica el Reglament dels procediment pels acomiadaments col·lectius i d'ERTOs (RD 1483/2012) tot introduint certs canvis, vigents a partir del 13/07/2023. Així, s’hi dona  la possibilitat d'acollir-se a exempcions en la cotització a la SS condicionades al desenvolupament d'accions formatives; i com a gran novetat, s'introdueix la obligació de les empreses que vulguin tancar algun centre de treball que suposi el cessament definitiu de l'activitat i l'acomiadament de 50 o més treballadors, de notificar-lo a l'autoritat laboral amb una antelació mínima de 6 mesos a la comunicació de l'obertura del període de consultes.

 


Adaptació de la regulació de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o altra enfermetat greu - CUME

El RD 677/2023 amb vigència des del 20/7/2023 adapta la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu a les modificacions legislatives produïdes amb anterioritat, i estableix que la pròrroga del subsidi ho sigui per un període inicial de 2 mesos i successius de 4 mesos (abans 2 mesos).

 


Canvis en el reglament dels plans i fons de pensions

El RD 668/2023 modifica el Reglament RD 304/2004 de plans i fons de pensions (que desenvolupa les previsions de la L 12/2022 sobre els plans de pensions d'ocupació simplificats i sobre els Fons de Pensions d'Ús de Promoció Pública). Entre les novetats incloses, s’hi desenvolupen els plans de pensions simplificats, es facilita la inclusió en els plans als treballadors temporals i es permet que els jubilats parcials continuïn realitzant aportacions al pla fins a la seva jubilació total.

 

Trobaran tota la informació en el pdf adjunt.


Tota aquesta informació és de primeríssima hora i per tant, està subjecte a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de la/es norma/es estudiada/es. Igualment no s´han dictat encara criteris oficials d´interpretació o desenvolupament, ni tampoc instruccions per a la seva aplicació - interpretació.

Font: Ediciones FLefebvre


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui.

Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pot contactar amb el seu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 972202600 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 170 anys assessorant empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.