Nou Impost sobre envasos de plàstic no reutilitzables

20/12/2022

El dia 1 de gener de 2023 entrarà en vigor el nou Impost sobre envasos de plàstic no reutilitzables. Aquest tribut grava la utilització en territori espanyol d'envasos no reutilitzables que continguin plàstic, tant si es presenten buits com si es presenten contenint, protegint, manipulant, distribuint i presentant mercaderia.

Font: AEAT, AEDAF i elaboració pròpia


Àmbit objectiu: a qui afecta?

S'inclouen en l'àmbit objectiu d'aquest impost els envasos no reutilitzables que continguin plàstic en la mesura que estiguin dissenyats per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies, tant si es presenten buits com si es presenten prestant la funció per a la qual van ser dissenyats.

No té la consideració d'envàs, a efectes de l'impost, aquell que formant part integrant de la mercaderia, és necessari per contenir-la, sustentar-la o preservar-la durant tot el seu cicle de vida i es destina a ser utilitzat, consumit o eliminat conjuntament amb ella.

A més, s'inclouen els productes de plàstic semielaborats destinats a l'obtenció dels referits envasos i els productes que continguin plàstic destinats a permetre el seu tancament, comercialització o presentació.

S'entén per productes semielaborats aquells obtinguts a partir de matèries primeres que han estat sotmeses a una o més operacions de transformació i que requereixen d'una o diverses operacions de transformació posteriors per poder ser destinats a prestar la seva funció com envasi.Com a exemple, estan les preformes o les làmines de termoplàstic.


Fet imposable

Està subjecta a l'impost la fabricació, importació, adquisició intracomunitària dels productes inclosos en l’àmbit objectiu (punt anterior).

Nota: No és considera fabricació l'elaboració d'envasos no reutilitzables que continguin plàstic quan exclusivament es facin servir productes plàstics semielaborats per a la seva obtenció.


Meritació i contribuents: quan es liquida i qui ho ha de fer?

En la fabricació, el contribuent és el fabricant i la meritació de l'impost es produeix amb el primer lliurament o posada a disposició, en territori espanyol, dels productes fabricats o amb el cobrament total o parcial del preu, si es realitzen pagaments anticipats al lliurament o posada a disposició dels productes fabricats. El lliurament o posada a disposició es presumeix, tret de prova en contrari, quan es constatin diferències en menys d'existències de productes fabricats.

En la importació, el contribuent és l'importador i la meritació de l'impost es produeix en el moment en què es meritin els drets d'importació conforme a la legislació duanera.

En l'adquisició intracomunitària, el contribuent és l'adquirent intracomunitari i la meritació de l'impost es produeix el dia 15 del mes següent al que s'iniciï el transport o expedició amb destinació a l'adquirent o en el moment de l'expedició de la factura, si és anterior.


Base imposable

La base imposable de l'impost està constituïda per la quantitat de plàstic no reciclat, expressada en quilograms, continguda als productes objecte de l'impost.

La quantitat de plàstic reciclat continguda als productes objecte de l'impost haurà de ser certificada per entitat degudament acreditada per emetre la corresponent certificació. (La normativa no aclareix ni quan ni com s’haurà d’acreditar).

De forma transitòria, durant els 12 mesos següents a l'aplicació de l'impost, l'1 de gener de 2023, també es podrà acreditar la quantitat de plàstic no reciclat continguda als productes objecte de l'impost mitjançant una declaració responsable firmada pel fabricant.

En relació a la base imposable cal fer dos aclariments:

 • quan el producte objecte de l'impost és compost de plàstic i altres materials, el producte només tributa pel plàstic no reciclat que conté.
 • quan el producte objecte de l'impost pel qual ja s'hagués meritat l'impost s'incorporen altres elements de plàstic que passen a formar part del mateix, el producte només tributa pel plàstic no reciclat contingut en els elements incorporats.

Tipus impositiu i quota tributària

El tipus impositiu aplicable és de 0,45 euros per quilogram de plàstic no reciclat continguda als productes objecte de l'impost.

La quota íntegra resultarà d'aplicar a la base imposable el tipus impositiu.


Supòsits de no subjecció

La fabricació de productes objecte de l'impost quan es destrueixen o resulten inadequats per a la seva utilització anteriorment a la meritació de l'impost.

La fabricació de productes objecte de l'impost quan es destinen a ser enviats directament fora del territori espanyol pel fabricant o per un tercer en el seu nom o pel seu compte.

La fabricació, importació o adquisició intracomunitària de pintures, laques i adhesius concebuts per incorporar-se als productes que formen part de l'àmbit objectiu.

La fabricació, importació o adquisició intracomunitària de productes de plàstic que, malgrat puguin ser usats com a envasos, no estan dissenyats per ser lliurats conjuntament amb les mercaderies (exemple: plàstics per cobrir hivernacles).


Supòsits d'exempció

La fabricació, importació o adquisició intracomunitària d'envasos no reutilitzables que continguin plàstic quan es destinin a fer la seva funció en medicaments, productes sanitaris, aliments per a usos metges especials, preparats per a lactants d'ús hospitalari o residus perillosos d'origen sanitari.

La fabricació, importació o adquisició intracomunitària de productes plàstics semielaborats quan es destinen obtenir envasos per a medicaments, productes sanitaris, aliments per a usos mèdics especials, preparats per a lactants d'ús hospitalari o residus perillosos d'origen sanitari.

La fabricació, importació o adquisició intracomunitària de productes que continguin plàstic quan es destinen a permetre el tancament, la comercialització o presentació d'envasos d'un sol ús per a medicaments, productes sanitaris, aliments per a usos metges especials, preparats per a lactants d'ús hospitalari o residus perillosos d'origen sanitari.

L’efectivitat d’aquesta exempció quedarà condicionada a que s’acrediti el destí del producte.


Supòsits de devolució

Per a l’importador: podrà sol·licitar la devolució de l'impost pagat en ocasió de la importació quan els productes importats:

 • s'envien fora del territori espanyol, per l'importador o per un tercer en el seu nom.
 • es destrueixen o resulten inadequats per a la seva utilització si destrucció o inadequació és anterior al primer lliurament o posada a disposició dels productes en territori espanyol.
 • es tornen, després del seu lliurament o posada a disposició al territori espanyol, previ reintegrament de l'impost a l'adquirent en territori espanyol.

Per a l’ adquirent en territori espanyol de productes objecte de l'impost i no ostenta la condició de contribuent, podrà sol·licitar la devolució de l'impost pagat en l'adquisició quan els productes adquirits:

 • S'envien fora del territori espanyol.
 • Són envasos de plàstic d'un sol ús i es destinen a envasos de medicaments, productes sanitaris, aliments per a usos mèdics especials, preparats per a lactants d'ús hospitalari o residus perillosos d'origen sanitari.
 • Són productes de plàstic semielaborats i es destinen a l'obtenció d'envasos de plàstic d'un sol ús de medicaments, productes sanitaris, aliments per a usos mèdics especials, preparats per a lactants d'ús hospitalari o residus perillosos d'origen sanitari.
 • Són productes de plàstic i es destinen al tancament, comercialització o presentació d'envasos de plàstic d'un sol ús de medicaments, productes sanitaris, aliments per a usos mèdics especials, preparats per a lactants d'ús hospitalari o residus perillosos d'origen sanitari.
 • Es modifiquen podent ser reutilitzats.
 • Són productes plàstics semielaborats i no es destinen a l'obtenció d'envasos no reutilitzables que continguin plàstic.
 • Són productes que contenen plàstic i no es destinen a permetre el tancament, comercialització o presentació d'envasos no reutilitzables que continguin plàstic.

El model per sol·licitar la devolució serà el model A22 “Impost Especial sobre envàs de plàstic no reutilitzables. Sol·licitud de devolució”, encara pendent d'aprovació.


Registre i comptabilitat

Els contribuents que realitzin les activitats descrites com a fet imposable estaran obligats a:

 • inscriure’s al Registre territorial d’aquest impost. La inscripció cal fer-la abans d’iniciar l’activitat.
 • portar un control comptable de les existències i de les compres i vendes de productes de l’àmbit objectiu d’aquest impost.
 • informar a hisenda, mitjançant un sistema comptable en suport informàtic via pàgina web de l’AEAT.

Autoliquidació i pagament

Els fabricants i els adquirents intracomunitaris estan obligats a fer una autoliquidació i a ingressar la quota corresponent.

Els importadors estan exempts de presentar l’autoliquidació, perquè en el cas de la importació l’impost es liquidarà, d’acord amb la legislació duanera, juntament amb la resta d’aranzels i impostos duaners.

S’utilitzarà el model 592. El termini de presentació de l’autoliquidació i el de pagament coincideixen amb els que cada contribuent té a efectes de l’IVA.


Queixes generades per la posada en marxa d’aquest nou impost

L'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF) ha analitzat l'Impost Especial sobre els Envasos de Plàstic no Reutilitzable i preveu greus problemes a partir de l’entrada en vigor el 1 de gener de 2023, tant per a les empreses com a les duanes, que no s'han pogut adaptar a aquestes noves exigències tributàries atesa l'existència d'un buit legal; i les empreses no tenen forma d'obtenir dels proveïdors estrangers la informació relativa a la naturalesa del plàstic dels seus envasos i/o embalatges i el seu pes.

També denuncien que els límits exempts son molt baixos i que es tracta d'un impost de gestió gairebé impossible a la pràctica. Tothom coincideix que els costos de gestió administrativa de l'impost excedirien en la major part dels casos l'import a recaptar per part de l'Administració Tributaria.

A la data d’elaboració d’aquesta nota informativa, no hi ha hagut canvis en la normativa i es manté el dia 1 de gener de 2023 com a data d’entrada en vigor. 


Aquesta informació està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual o per mail a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 972202600 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta B1, número 131, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.