Nous ajuts de suport a la solvència empresarial per a autònoms i Pimes en resposta a la COVID-19

12/11/2021

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 12 de novembre de 2021 fins al dia 19 de novembre de 2021 a les 14.00 hores. L'ordre d'entrada de les inscripcions no es tindrà en compte per a l'atorgament dels ajuts.

 

S’ha obert una tercera convocatòria a través de la ORDRE ECO/209/2021, de 9 de novembre que incorpora les modificacions publicades al Reial Decret 17/2021.

Qui en pot ser beneficiari?

Persones empresàries o professionals, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats  en atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica):

· que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) a excepció de les activitats incloses en els sectors de la secció K: Activitats financeres i d'assegurances i secció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials.

· que hagin realitzat i declarat, o bé que s'hagi comprovat per part de l'Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020, i

· que la continuïn exercint en l’actualitat, i

· que es trobin en alguna de les següents situacions:

· Que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019. 

· S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils.

· En cas d’empresari o professional que declari per règim d’estimació directa a IRPF aplicant el règim especial del recàrrec d’equivalència a l’IVA, o bé pels que facin operacions no subjectes o exemptes d’IVA determinaran el descens mitjançant els ingressos íntegres fiscalment computables declarats en les presentacions corresponents a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’Impost de Societats (IS) o l’Impost de la Renda per a No Residents (IRNR) en el seu cas corresponent.

 

· Que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF. S’han d’acollir a aquesta modalitat totes les persones treballadores autònomes que en l’any 2019 i/o 2020 hagin tributat pel règim d’estimació objectiva (mòduls) per l’activitat que sol·liciten l’ajut independentment del règim de tributació que tinguin en el moment de sol·licitar l’ajut i amb independència que dugui a terme altres activitats a les quals resulti d’aplicació el règim d’estimació directa.

 

· Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte del 2019, considerant la suma de tots els volums d’operacions de les entitats que conformen el grup.

 

Les persones i empreses que es van presentar en alguna de les dues convocatòries anteriors (en el marc de l'Ordre ECO/127/2021 i de l'ORDRE ECO/153/2021) i complien els requisits poden realitzar aquesta nova inscripció prèvia, sempre que no hagin percebut l'import màxim de l'ajut i el deute que declaren sigui complementari al ja declarat a la inscripció prèvia anterior.

 

Qui NO pot sol·licitar els ajuts?

No poden ser destinataris dels ajuts extraordinaris directes d’aquesta Ordre, aquells empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, tot i complint els requisits de l’apartat anterior:

· Els qui aplicant el mètode d’estimació directa hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici 2019

· Els qui amb estimació directa del volum d’operacions tenen un volum de deutes pendent subvencionable inferior a 4.000 euros

· Els qui tributant l’Impost sobre Societats o l’Impost sobre la Renda de no Residents en l’exercici 2019, hagi resultat negativa la base imposable d’abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.

· Els qui tinguin ajuts atorgats per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d’1,8 milions d’euros en ajuts directes i de 10 milions d’euros en ajuts per costos fixes d’acord amb el Marc Nacional temporal notificat a la Comissió Europea i autoritzat mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA.56851 (2020/N), de 2 de abril de 2020, i les seves modificacions. Aquest import és de 270.000 euros per a les empreses dels sectors de la pesca i l’aqüicultura i de 225.000 euros per a les empreses del sector agrícola.

 

En què consisteix i com s'ha de fer la inscripció prèvia?

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 12 de novembre de 2021 fins al dia 19 de novembre de 2021 a les 14.00 hores. L'ordre de presentació no dona prioritat.

Cal presentar el formulari d'inscripció prèvia dins del termini, emplenat amb les dades requerides, aquest formulari produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut.

 

Accés al tràmit:

Per fer la inscripció, podeu accedir al tràmit des d’aquest enllaç

 

Finalitat dels ajuts extraordinaris

La finalitat és satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

En primer lloc, se satisfaran els pagaments a proveïdors i altres creditors no financers, per ordre d'antiguitat i, si escau, en segon lloc, es reduirà el deute amb creditors financers, prioritzant la reducció del deute amb aval públic.

Finalment, es podrà destinar el romanent de l'ajut a compensar els costos fixos incorreguts, que incloguin pèrdues comptables pròpies de l'activitat empresarial que no hagin estat ja cobertes amb aquest o altres ajuts, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

És important remarcar que s’han d’utilitzar els fons rebuts a pagar els deutes objecte de subvenció tant bon punt es percebi l’ajuda i s’hauran de pagar i justificar en el termini que s’indiqui en la resolució, mitjançant un compte justificatiu.

 

Quins son els imports d’ajuda màxima:

  1. Fins a un màxim de 3.000,00 euros quan es tracti d'empresaris o professionals que apliquen el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques.
  2. Per als empresaris, els professionals i les empreses amb un volum d'operacions anual declarat o comprovat que hagi experimentat un descens de més del 30% l'any 2020 respecte de l'any 2019, l'ajut màxim que es concedirà serà:
    1. El 40% del descens del volum d'operacions de l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi aquest 30%, en el cas d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació directa en l'impost sobre la renda de les persones físiques, així com les entitats i els establiments permanents que tinguin un màxim de 10 treballadors.
    2. El 20% de l'import del descens del volum d'operacions de l'any 2020 respecte a l'any 2019 que superi aquest 30%, en el cas d'entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 treballadors.
  3. En el cas de grups consolidats que tributin en l'impost de societats en règim de tributació consolidada, els límits anteriors s'aplicaran al grup en conjunt.
  4. En el cas d'entitats amb règim d'atribució de rendes que els sigui d'aplicació la lletra b) d'aquest article, les magnituds que es consideraran en la determinació de l'ajut es calcularan en seu de l'entitat.
  5. Sens perjudici del que estableix l'apartat b.i), b.ii) i anteriors, l'ajut per als destinataris de les lletres b), c) i d) no podrà ser inferior a 4.000,00 euros ni superior a 200.000,00 euros.
  6. Les empreses que hagin realitzat una modificació estructural de la societat mercantil entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, els empresaris o els professionals donats d'alta o les empreses creades entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de març de 2020, així com els empresaris o els professionals que hagin estat d'alta durant un període inferior a l'any en l'exercici 2019 o en l'exercici 2020, un import fix de 4.000,00 euros.

 

Preguntes freqüents

Ates els continus canvis que es van introduint, us recomanem consultar les preguntes freqüents sobre els detalls de les ajudes des d’aquí

 

Normativa aplicable

Per una informació més detallada de la convocatòria i la normativa que la regula, podeu consultar la normativa marc en aquest link.

 

IMPORTANT: Atesa l’especificitat d’aquesta ajuda, cal fer un anàlisi detallat de cada cas. Si voleu que us tramitem l’ajuda, encarregueu-la al vostre assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net

 


Aquesta informació està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual o per mail a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.