Nous ajuts de suport a la solvència empresarial per a autònoms i Pimes en resposta a la COVID-19

21/07/2021

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juliol de 2021 fins al dia 30 de juliol de 2021 a les 15.00 hores. L'ordre d'entrada de les inscripcions no es tindrà en compte per a l'atorgament dels ajuts.


La Generalitat de Catalunya va obrir una primera inscripció, mitjançant l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, destinada a determinats sectors. (Podeu consultar la informació aquí.) Analitzat el resultat d’aquestes inscripcions prèvies, s’han constatat diverses circumstàncies que aconsellen ampliar els sectors destinataris per tal de poder beneficiar el màxim nombre d’empresaris i d’empreses possibles.

L’ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol obre una nova inscripció prèvia.

IMPORTANT: Aquesta nova inscripció la poden realitzar treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres de qualsevol sector d’activitat econòmica.


Qui en pot ser beneficiari?

Persones empresàries o professionals, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats  en atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica)

- que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses qualsevol sector d’activitat econòmica CNAE que hagin realitzat i declarat, o bé que s'hagi comprovat per part de l'Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020,

- que la continuïn exercint en l’actualitat, i

- que es trobin en alguna de les següents situacions:

· Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

· Que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.  S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils.

· Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.


Qui NO pot sol·licitar els ajuts?

- Entitats i grups consolidats que hagin presentat la sol·licitud del tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial, que va estar obert del 21 al 30 de juny, i compleixin els requisits establerts.

- Empresaris o professionals, entitats i grups consolidats inclosos en els sectors d’activitat de la secció K: Activitats financeres i d'assegurances i secció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials d'acord amb la Classificació nacional d’activitats econòmiques.

- Empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, tot i complint els requisits, en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l’exercici 2019 hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les quals s’hagi aplicat el mètode d’estimació directa per a la seva determinació o, si escau, hagi resultat negativa en aquell exercici la base imposable de l’impost sobre societats o de l’impost sobre la renda de no residents, abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.


En què consisteix i com s'ha de fer la inscripció prèvia?

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juliol de 2021 fins al dia 30 de juliol de 2021 a les 15.00 hores. L'ordre de presentació no dona prioritat.

Cal presentar el formulari d'inscripció prèvia dins del termini, emplenat amb les dades requerides, aquest formulari produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut i no caldrà fer cap altre tràmit per demanar-lo quan es publiqui la convocatòria corresponent.


Accés al tràmit:

Per fer la inscripció, podeu accedir al tràmit des d’aquest enllaç


Finalitat dels ajuts extraordinaris

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixes incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si procedeix, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.


Quins son els imports d’ajuda màxima:

a) 3.000 € quan es tracti d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques.

b) Per a aquells empresaris i professionals que el seu volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'impost sobre el valor afegit o tribut indirecte equivalent, hagi caigut més del 30% l'any 2020 respecte a l'any 2019, l'ajut màxim que es concedirà serà:

- D'una part, el 40% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30%, en el cas d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació directa en l'IRPF, així com les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 empleats.

- D'altra banda, el 20% de l'import de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30%, en el cas d'entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 empleats.

- S'estableix que l'ajut no podrà ser inferior a 4.000 € ni superior a 200.000 €. En el cas dels grups, els límits anteriors s'aplicaran al grup en el seu conjunt.


Preguntes freqüents i guia de presentació

- Preguntes freqüents sobre els detalls de les ajudes de RDLL 5/2021 cliqueu aquí

- Guia per a la presentació electrònica de formularis de la 2ª convocatòria d’inscripció


Normativa aplicable

Per una informació més detallada de la convocatòria, podeu consultar la normativa següent:

- ORDRE ECO/127/2021, de 14 de juny de 2021

- Reial Decret-llei 5/2021, de 12 de març de 2021

- Reial Decret Llei 6/2021 de 20 d’abril

- ORDRE ECO/153/2021 de 16 de juliol


Infografies i material de support

Aquí podeu consultar la infografia elaborada pel Canal Empresa de Gencat  

 

IMPORTANT: Atesa l’especificitat d’aquesta ajuda, cal fer un anàlisi detallat de cada cas. Si voleu que us tramitem l’ajuda, encarregueu-la al vostre assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Aquesta informació està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui.


Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.