Nous beneficis de la Llei Beckham per a treballadors desplaçats

10/03/2023

S'amplien els beneficis del règim fiscal de treballadors desplaçats (Ley Beckham)

 

A partir del 01/01/2023 més persones desplaçades a territori espanyol poden optar per acollir-se al règim especial d'impatriats, conegut com la Llei Beckham, gràcies a la modificació de la Llei de foment de l'ecosistema de les empreses emergents (L 28/2022, BOE 22-12-22, “Llei de Startups”)

 


Avantatges i beneficis de nou règim fiscal d'impatriats

És un règim fiscal especial que ofereix l'opció d'acollir-se a una tributació millor per als que traslladen la seva residència a Espanya per motius de treball. Es tracta d'un règim fiscal molt avantatjós perquè el seu propòsit principal és atraure treballadors qualificats a Espanya (LIRPF art.93).

Aquesta llei permet que aquestes persones puguin optar per tributar a l'Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR), mantenint la condició de contribuents per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), durant el període impositiu en què s'efectuï el canvi de residència i els cinc següents.

Residència fiscal a Espanya

Es facilita l'accés al règim especial disminuint el nombre de períodes impositius anteriors al desplaçament a territori espanyol durant els quals el contribuent no pot haver estat resident fiscal a Espanya, que passa de 10 a 5 anys , de manera que es fa més senzill l'accés al règim.


Quins nous treballadors poden optar pel règim especial de treballadors desplaçats?

S'estén l' àmbit subjectiu d'aplicació del règim als anomenats NOMADES DIGITALS

Es permet aplicar-los a treballadors per compte d'altri que, sigui o no ordenat per l'ocupador, es desplacin a territori espanyol per treballar a distància utilitzant exclusivament mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació.

En particular, s'entén complerta aquesta circumstància en el cas de treballadors per compte aliena que comptin amb el visat per a teletreball de caràcter internacional (L 14/2013).


ADMINISTRADORS D'EMPRESES EMERGENTS

Poden optar amb independència del seu percentatge de participació al capital social de l'entitat.

L'única excepció a aquesta regla es produeix en el cas que l'entitat tingui la consideració d'entitat patrimonial (LIS art.5.2), i en aquest cas és necessari que l'administrador no tingui una participació que en determini la consideració com a entitat vinculada, és a dir, amb caràcter general, una participació igual o superior al 25% (LIS art.18).


EMPRENEDORS

Es permet l’aplicació del règim quan el desplaçament a Espanya es produeixi per realitzar una activitat econòmica qualificada com emprenedora (L 14/2013 art.70).

S'entén com a activitat emprenedora aquella que sigui innovadora i/o tingui especial interès econòmic per a Espanya i a aquest efecte compti amb un informe favorable emès per ENISA (Empresa Nacional d'Innovacion, SA).


PROFESSIONALS ALTAMENT QUALIFICATS

Es pot aplicar el règim quan el desplaçament a Espanya es produeixi per realitzar una activitat econòmica per un professional altament qualificat , que presti serveis a empreses emergents (L 28/2022 art.3), o que dugui a terme activitats de formació o R+D +i, percebent per això una remuneració que representi en conjunt més del 40% de la totalitat dels rendiments empresarials, professionals i del treball personal.

Reglamentàriament es determinarà la forma d’acreditar la condició de professional altament qualificat, així com la determinació dels requisits per qualificar les activitats com de formació, R+D+i.


En quina situació queda la família del desplaçat?

Ara la família també es pot acollir al règim especial de treballadors desplaçats.

Una altra de les novetats d'aquesta reforma és la que estableix que poden optar per tributar per aquest règim els fills del contribuent , sempre que siguin menors de vint-i-cinc anys, o sigui quina sigui la seva edat, en cas de discapacitat, i el seu cònjuge o, a el supòsit d'inexistència d'enllaç matrimonial, el progenitor dels fills, sempre que compleixin les condicions següents:

- que aquestes persones es desplacen amb el contribuent o en un moment posterior a territori espanyol, sempre que no hagi finalitzat el primer període impositiu en què al contribuent li sigui aplicable el règim especial;

- que adquireixin la seva residència fiscal a Espanya;

- que no hagin estat residents a Espanya durant els cinc períodes impositius anteriors a aquell en què es produeixi el desplaçament a territori espanyol;

- que no obtinguin rendes que es qualificarien com a obtingudes mitjançant un establiment permanent en territori espanyol, llevat dels supòsits de realització a Espanya d'una activitat econòmica qualificada com a activitat emprenedora, o de realització d'una activitat econòmica per professionals altament qualificats;

- que la suma de les bases liquidables dels contribuents en cadascun dels períodes impositius en què els sigui aplicable aquest règim especial, sigui inferior a la base liquidable del contribuent a qui acompanyen.


Si compleixo totes les condicions, què he de fer per optar a aquest “règim d'impatriats”?


Per beneficiar-vos d'aquest règim, cal informar l'Agència Tributària mitjançant la presentació del model 149 en el termini màxim de sis mesos des de la data d'inici de l'activitat que consti a l'alta a la Seguretat Social a Espanya o a la documentació que permeti, si escau, el manteniment de la legislació de Seguretat Social d’origen.

 

Amb caràcter previ, el contribuent ha d'estar inclòs al cens d'obligats tributaris .

L'oficina gestora competent en el termini màxim dels deu dies hàbils següents al de presentació de la comunicació expedirà, si escau, un document acreditatiu d'haver exercit l'opció per aquest règim especial.


Els contribuents que renunciïn o siguin exclosos d'aquest règim no poden tornar a optar per aplicar-los.

 


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa. Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 972202600 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.