Nous plans de xoc a realitzar per la inspecció de treball i SS

01/10/2019

 

Sobre la contractació temporal i el treball a temps parcial

ITSS Instr. 4/2019

 

Després de l'aprovació del Pla director de treball digne, amb vigència per als anys 2018-2019 i 2020, la finalitat dels quals és recuperar drets laborals i millorar la qualitat de l'ocupació i de les condicions de treball, es va considerar necessari reforçar l'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social amb la finalitat d'acabar amb les altes taxes de temporalitat i els abusos produïts en la utilització de la contractació a temps parcial. Per  això, per part d’aquell organisme, s’ha procedit a l'establiment de 2 plans de xoc, un contra la temporalitat fraudulenta i un altre contra l'ús irregular de la contractació a temps parcial.

 

  1. a) PLA DE XOC CONTRA EL FRAU DE LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL. Té com a objectiu analitzar les dades disponibles sobre els contractes temporals que s'hagin pogut subscriure de forma fraudulenta o amb superació dels límits temporals de durada i la conducta a regularitzar d’aquests, tot adoptant les mesures necessàries. El seu objectiu és aportar una major estabilitat laboral als empleats i intentar exercir un efecte dissuasiu sobre les empreses, dirigit a prevenir pràctiques abusives i fraudulentes.

 

  1. b) PLA DE XOC CONTRA LA UTILITZACIÓ IRREGULAR DEL CONTRACTE PARCIAL. Té com a objectiu analitzar les dades disponibles dels contractes a temps parcial en els quals la jornada declarada en el contracte no es correspongui amb la realment realitzada, procedint si escau a la regularització tant de la jornada com de la situació de SS dels treballadors afectats. L’objectiu és aportar una major seguretat sobre la jornada de treball dels empleats, una regularització de les bases de cotització i un increment de la capacitat recaptadora de la SS.

 

El desenvolupament dels plans de xoc es realitza en dues fases:

1.Detecció de possibles situacions de frau, en les quals la Inspecció remetrà a les empreses amb possibles situacions de frau una comunicació informant-los de les dades obtingudes i advertint-los de les actuacions inspectores de comprovació en cas de no regularització.

2.Comprovació de les modificacions realitzades per les empreses en la situació dels seus treballadors.

Les empreses que continuïn amb la situació inicial o només l'hagin modificat parcialment seran objecte d'una actuació de la Inspecció, que adoptarà les mesures que siguin preceptives.

 


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.