Nova obligació dels treballadors autònoms: S'han d'incorporar al sistema RED

27/03/2018

ORDRE ESS/2014/2018 D’1 DE MARÇ PER LA QUAL ES MODIFICA L'ORDRE ESS/484/2013, DE 26 DE MARÇ, QUE REGULA EL SISTEMA DE REMISSIÓ ELECTRÒNICA DE DADES EN L'ÀMBIT DE LA SEGURETAT SOCIAL -SISTEMA RED  (Boe núm. 57, de 06/03/2018)


El sistema RED -SISTEMA DE REMISSIÓ ELECTRÒNICA DE DADES- és un servei gestionat per la TGSS per l’intercanvi electrònic de dades i/o documents i alhora per la comunicació de diferents actuacions administratives per a les matèries d’inscripció d’empreses, afiliació, altes, baixes, variacions de dades de treballadors; de cotització; de comunicats mèdics de baixes i altes ... etc.


 

TREBALLADORS PER COMPTE PRÒPIA O AUTÒNOMS

 

  • Els qui estiguin enquadrats en el RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS PER COMPTE PRÒPIA O AUTÒNOMS i en el règim especial per compte pròpia de treballadors del mar -excepte grups 2on i 3er- obligatòriament entren dins l’àmbit d’aplicació del RED. Alhora s’amplien les possibilitats de gestionar-hi processos concrets. La incorporació al sistema RED comporta la inclusió també al sistema de notificació electrònica a la seu electrònica de la SS.

 

  • Pels treballadors per compte pròpia o autònoms que a la data de 01/04/2018 estiguin d’alta en aquest règim especial i no s’haguessin incorporat al sistema RED, caldrà que ho gestionin en el termini de 6 mesos.

 

  • Tal i com vàrem informar-vos el novembre passat, cal gestionar la inclusió per a la incorporació quant més aviat millor -i si escau obtenir el certificat digital corresponent- i comunicar/verificar a l’administració pública les dades de correu-e i telèfon.

 

  • No fer-ho comportaria restar exclòs del servei, sense possibilitat de fer cap tràmit, així com no integrar-se tampoc al sistema de notificació electrònica (NOTESS) sense possibilitat tampoc de comparèixer a la seu electrònica (SEDESS) amb la conseqüència de no rebre cap notificació de l’administració pública.

 

Contacteu amb l’àrea Laboral i de SS de Cànovas (Sandra o Irene), per gestionar el que es ve dient, ràpidament.

 

EMPRESES, JA INCORPORADES AL RED, EN RELACIÓ ALS SEUS TREBALLADORS

 

  • Des de l’01/04/2018 caldrà transmetre mitjançant RED la data d'inici de la suspensió del contracte de treball o del corresponent permís, a efectes de tramitar les prestacions per maternitat i paternitat de les que siguin beneficiaris els treballadors per compte d'altri o assimilats.

 

  • Des de l’01/01/2019 caldrà transmetre mitjançant RED la data d'inici de la suspensió del contracte de treball o del corresponent permís, a efectes de tramitar les prestacions per risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, així com de les reduccions de jornada de treball dels progenitors, adoptants o acollidors, als efectes de tramitar la prestació de cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, de les que siguin beneficiaris els treballadors per compte d'altri o assimilats.

 

  • L'obligatorietat del sistema RED també s'amplia a les empreses, agrupacions d'empreses i altres subjectes responsables del compliment de l'obligació de cotitzar al Règim General de la Seguretat Social inclosos el col·lectiu dels representants de comerç.

 

ALTRES SITUACIONS

 Les empreses, i altres subjectes responsables de l’acompliment de la obligació de cotitzar obligats a incorporar-se al sistema RED, que encara no haguessin estat inclosos en el sistema de notificació electrònica NOTESS, hi quedaran incorporats/des de forma obligatòria mitjançant la seva compareixença a la Seu Electrònica de la SS, SEDESS, ... i per a això disposaran d’un termini de dos mesos.

 

Tota aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de la norma estudiada

Informació addicional

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.