Noves mesures de suport per als autònoms

11/02/2021

El 19 de febrer s'obrirà un nou registre perquè treballadors autònoms s'inscriguin prèviament i puguin optar a una nova convocatòria d'ajuts.

El termini de sol·licitud serà des de les 9 del matí del 19 de febrer fins al 26 de febrer a les 3 de la tarda. Entre altres requisits, el rendiment net de l'activitat durant tot el 2020 no ha de superar l'import de 17.500 euros.


Amb l'ORDRE TSF/32/2021, s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica davant la COVID-19 per a treballadors autònoms individuals o treballadors autònoms que formin part d'una microempresa.


Inscripció prèvia

La presentació del formulari d'inscripció prèvia és condició necessària per poder percebre l'ajut extraordinari, sempre que es compleixen els requisits que es fixin per a la seva concessió tant en les bases reguladores com en les convocatòries.  La prelació en la inscripció prèvia no atorga preferència en l'atorgament de l'ajut.


Presentació de sol·licituds   

Des de les 9 del matí del 19 de febrer fins al 26 de febrer a les 3 de la tarda.


Beneficiaris

Professionals autònoms que exerceixin una activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones (titulars inclosos).

No es poden inscriure els treballadors autònoms col·laboradors.


Quins requisits s’han de complir?

 • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. 
 • Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l'1 de gener de 2021 i mantenir la seva alta de forma ininterrompuda com a mínim, fins al 28 de febrer de 2021.
 • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l'exercici fiscal 2019  de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta. 
 • El rendiment net de l'activitat durant tot el 2020 no ha de superar l'import de 17.500 euros. En cas que la darrera alta com a persona treballadora autònoma sigui posterior a l'1 de gener de 2020, l'import del rendiment net de l'activitat no pot superar el resultat de multiplicar el número de dies d’alta com a persona treballadora autònoma durant l'any 2020 per 47,95 euros.
 • Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 • No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Preguntes freqüents

Si vaig fer la inscripció prèvia per als ajuts d'autònoms del desembre he de tornar a fer una nova inscripció?

Sí, aquests nous ajuts s'han de demanar a través d'un nou formulari d'inscripció prèvia, adaptat als nous requeriments tècnics de la nova convocatòria d'ajuts. Per tant, cal tornar a emplenar un nou formulari d’inscripció prèvia.


Si vaig rebre l'ajut de 2000 per al manteniment de l'activitat econòmica en la convocatòria del novembre 2020 o en la convocatòria del desembre 2020, puc demanar aquest nou ajut?

, la percepció d’aquest ajut és compatible amb el fet d’haver rebut l’ajuda per al manteniment del negoci de persones treballadores autònomes i microempreses que es va publicar al novembre i al desembre del  2020, sempre i quan es compleixin els requisits per a ser beneficiari d’aquesta nova línia d’ajuts.


Un cop he fet la inscripció prèvia, cal que faci res més per rebre l’ajut?

No, la inscripció prèvia  permet a les persones inscrites, una vegada publicada la convocatòria i sense cap altre tipus d’actuació, tenir el caràcter de sol·licitants de l’ajut i en podran ser beneficiaris si a més compleixen els requisits establerts.


Podré accedir a l'ajut si no he fet la inscripció prèvia?

No, la presentació del formulari d’inscripció prèvia és  una condició necessària per poder percebre l’ajut, sempre que es compleixen els requisits que es fixin per a la seva concessió. Ara bé, la percepció de l’ajut no estarà confirmada fins que es dicti la resolució d’atorgament corresponent. 


L'ordre de presentació de la inscripció prèvia és vinculant per optar a l'ajut?

No, l'ordre de presentació de la sol·licitud d'inscripció no és vinculant.


Com he de fer la inscripció prèvia?

L'ajut només es pot sol·licitar telemàticament i mitjançant el formulari específic. Qualsevol altre tipus de formulari de sol·licitud no serà admès.

Podeu accedir al tràmit des d’aquí


Quina informació se’m demanarà en l’emplenar el formulari d’inscripció?

 • Dades d'identificació de la persona, institució o entitat sol·licitant: nom, cognoms i/o raó comercial  i altres.
 • Adreça. 
 • Dades bancàries. 
 • Dades complementàries de la persona sol·licitant. 
 • Naturalesa jurídica de la persona sol·licitant.
 • Nombre de persones treballadores autònomes col·laboradores del seu negoci.
 • Nombre de persones treballadores contractades en el seu negoci. 
 • NIF/CIF.
 • Nom de l’empresa/cooperativa.
 • Nombre de socis/es inclosa la persona sol·licitant de l'ajut. 
 • Nombre de persones treballadores contractades per l'empresa/cooperativa. 
 • Data d'alta al RETA o Mutualitat. 
 • Import de la base imposable de l’impost de la renda  de les persones físiques del darrer exercici, que ha de ser igual o inferior a 35.000 €. 
 • El rendiment net de l'activitat durant tot el 2020 no ha de superar l'import de 17.500 euros.
 • Altres dades complementàries de la persona sol·licitant: 
 • Data de naixement.
 • Codi CCAE (4 dígits).
 • Règim fiscal. 
 • Domicili fiscal de la persona sol·licitant.
 • Declaracions responsables amb relació amb el compliment dels requisits.  

La inexactitud o falsedat d’aquestes dades, és causa d'exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria.


Quin valor cal indicar en el camp "import de la base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques de l'any 2019"?

Cal indicar el valor de la base imposable general que es va consignar a l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’any 2019.


Poden inscriure's  els autònoms socis d'una empresa o d'una cooperativa?
Sí, sempre que les empreses o cooperatives estiguin formades per un màxim de 3 socis, i el sumatori de persones sòcies i persones treballadores no sòcies no sigui superior a sis. Es pren com a referència la suma de les persones contractades i de les persones sòcies donades d’alta com autònomes de forma ininterrompuda durant l’any 2019. En cas d’alta durant l’any 2020, el càlcul es farà en base al número de dies d’alta al RETA o la Mutualitat entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020.


Les societats civils amb dos autònoms societaris, poden inscriure’s cadascun d’ells?
Sí, sempre que cadascun d'ells a títol individual compleixi els requisits establerts i indiqui que és un treballador autònom soci d'una societat jurídica. En aquest sentit, també haurà de complir els requisits establerts per a societats jurídiques: nombre màxim de socis 3 (inclosa la persona sol·licitant de l'ajut) i nombre màxim de treballadors de la unitat de negoci, inclosos els socis: 6 persones.


Una Comunitat de Béns també es pot inscriure?
Es pot inscriure la persona treballadora autònoma que desenvolupa la seva activitat econòmica a la comunitat de béns, sempre que reuneixi, a títol individual, els requisits i indiqui en el formulari de sol·licitud que és un treballador autònom soci d'una societat jurídica. En aquest sentit, també haurà de complir els requisits establerts per a societats jurídiques: nombre màxim de socis 3 (inclosa la persona sol·licitant de l'ajut) i nombre màxim de treballadors de la unitat de negoci, inclosos els socis: 6 persones.


Les preguntes freqüents es basen en la informació facilitada per el departament de Treball, afers socials i família.

Per a més informació cliqueu aquí


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.