Noves mesures urgents en l'ordre sanitari, social i jurisdiccional

07/05/2021

RDL 8/2021, de 4 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents en l'ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel RD 926/2020.

Boe 05/05/2021, efectes 09/05/2021.


Compatibilitat de la pensió de jubilació dels professionals que exerceixen la medicina i la infermeria amb l'acompliment de la seva activitat realitzada per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

. Podran compatibilitzar la percepció de la pensió de jubilació fins al 31 de desembre de 2021 els professionals que exerceixen la medicina i la infermeria i que en virtut de nomenament estatutari o contracte laboral, prestin serveis tant en centres sanitaris públics com privats, a fi de dur a terme tasques dirigides a la lluita contra el COVID, sempre que la incorporació al servei actiu derivi de les autoritzacions acordades per l'autoritat sanitària competent.

. Les prestacions de serveis d'aquests professionals sanitaris que es vagin a realitzar en centres pertanyents al sector privat a l'empara del que es preveu en l'apartat anterior, hauran de ser comunicades a l'Institut Nacional de la Seguretat Social amb caràcter previ a l'inici de l'activitat.

. La persona beneficiària tindrà la consideració de pensionista amb caràcter general.

. Durant la realització d'aquest treball per compte d'altri compatible amb la pensió de jubilació, es manté l'obligació d'afiliació, alta, baixa i variació de dades prevista en l'article 16 del text refós de LGSS i l'obligació de cotitzar en els termes dels articles 18 i 19 del mateix text legal, no sent aplicable el que es disposa i es refereix a la jubilació activa.

. Durant la realització d'aquest treball estaran protegits enfront de totes les contingències comunes i professionals, sempre que reuneixin els requisits necessaris per causar-les, sent aplicable el règim de limitació de les pensions, incompatibilitats i l'exercici del dret d'opció, prevists en el text refós de la LGSS.

. El dret al subsidi per incapacitat temporal que es causi durant aquesta situació s'extingirà per la finalització del treball per compte d'altri, a més de per les causes generals previstes en la normativa vigent.

. Una vegada finalitzat el treball per compte d'altri, les cotitzacions realitzades durant aquesta situació podran donar lloc a la modificació del % aplicable a la base reguladora de la pensió de jubilació, la qual romandrà inalterable. Aquestes cotitzacions no tindran efecte en relació amb els %  addicionals previstos en l'article 210.2 LGSS i en la disposició addicional 17 del text refós de Llei de Classes Passives de l'Estat.

. Així mateix, les cotitzacions indicades tindran efecte exclusivament per a determinar el percentatge aplicable a les jubilacions anticipades ja causades, tot mantenint-se la mateixa base reguladora.

 


Compatibilitat de la pensió de jubilació dels professionals sanitaris amb l'acompliment de la seva activitat realitzada a l'empara de l'Ordre SND/232/2020 i del Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma.

. El règim jurídic de la compatibilitat de la pensió de jubilació amb el nomenament com a personal estatutari previst per als professionals sanitaris en la disposició addicional 15 del RDL 11/2020, de 31 de març i en l'article 5 del RDL 3/2021, de 2 de febrer serà també aplicable als professionals sanitaris la prestació de serveis dels quals sigui realitzada a requeriment de l'autoritat competent de la comunitat autònoma, s'efectuï o s'hagi realitzat a l'empara de l'ordenament laboral, bé directament amb les comunitats autònomes, bé a través de centres privats.

. Aquest règim de compatibilitat es mantindrà en tant subsisteixi el contracte de treball o, en el seu cas, el nomenament estatutari dut a terme a l'empara d'aquest precepte o de la normativa indicada i com a màxim fins al 31 de desembre de 2021.

. Les prestacions de serveis dels professionals sanitaris en centres privats que es realitzessin, en els termes previstos en l'apartat anterior, en virtut d'un contracte laboral celebrat amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta norma haurà de ser comunicada a l'Institut Nacional de la Seguretat Social en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor d'aquest RDL.

 


Tota aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius,  normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de la norma estudiada. Igualment no s´han dictat encara criteris oficials d´interpretació o desenvolupament, ni tampoc instruccions per a la seva aplicació - interpretació.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.