Novetats en el règim especial de treballadors autònoms per el 2018

15/01/2018

La Llei 6/2017 de reformes urgents del treball autònom, RETA,  -vegeu el nostre full informatiu L-167 del novembre passat- va introduir importants novetats en l'àmbit d’aquest règim especial: en les altes i baixes, en la cotització, en la recaptació i més ... que han suposat modificacions en diverses normes laborals i de Seguretat Social. Algunes mesures no han entrat en vigor fins aquest 2018:

 

I.- Ampliació de la tarifa plana

Els treballadors autònoms que causin alta inicial per primera vegada a partir de l'1-1-2018, poden gaudir de l'ampliació de la tarifa plana fins els 12 mesos -abans 6.

Aquesta quota reduïda s'aplica també, amb la mateixa durada, a l’autònom després d'haver estat 2 anys en inactivitat, tret que hagués estat beneficiari amb anterioritat de la tarifa plana. I en aquest cas s'exigeixen 3 anys (fins al 31-12-2017 s'exigien 5 anys d'inactivitat).

II.- Altes i baixes

Des de l'1-1-2018, els treballadors autònoms poden donar-se fins a 3 vegades d'alta i 3 vegades de baixa en RETA, dins de cada any natural, amb efectes des del dia en què realitzin aquest tràmit. Les altes doncs cal fer-les en tot cas abans de la prestació de serveis i/o alta censal.

La resta d'altes i baixes, a partir de la 4ª, tenen efectes des del dia primer del mes natural en què es reuneixin els requisits per a la inclusió en el RETA, o des de l'últim dia del mes natural que el treballador autònom hagués cessat en l'activitat determinant de la seva inclusió en el camp d'aplicació del RETA.

En l'àmbit de la cotització, això suposa que el naixement i l'extinció de l'obligació de cotitzar en cas de 3 altes o baixes dins de l'any natural es produeix respectivament des del dia en què concorrin o deixin de concórrer les condicions determinants de la seva inclusió en RETA. D'aquesta manera, la cotització es realitza exclusivament pels dies treballats.

Correlativament, els efectes econòmics de les prestacions econòmiques del RETA de caràcter periòdic es causaran des de l'endemà de la data del fet causant, i no des del dia primer del mes següent.

III.- Més facilitats en la cotització

Reducció progressiva en els recàrrecs de quotes : Es redueix la quantia dels recàrrecs pels ingressos efectuats fóra de termini, sempre que s'hagin complert les restants obligacions (transmetre per mitjans electrònics la liquidació de quotes en autoliquidació, o sol·licitar el càlcul de la liquidació en SILTRA). Aquests recàrrecs queden establerts d'acord la següent escala:

-10% del deute: si les quotes degudes s'abonen dins del primer mes natural següent al del venciment del termini per al seu ingrés.

- 20% del deute: si les quotes degudes s'abonen a partir del segon mes natural següent al del venciment del termini per al seu ingrés.

Fins al 31-12-2017 existia un únic recàrrec del 20% si les quotes s'abonaven després del venciment del termini per al seu ingrés.

Modificació de les bases de cotització : L'autònom pot modificar la base de cotització fins a 4 vegades dins del mateix any natural (anteriorment, 2 vegades a l'any).

La nova base s'ha de triar entre la base mínima i màxima aplicable en cada exercici, i té efectes segons la data de sol·licitud davant la TGSS:

Termini de sol·licitud                                           Efectes

Entre l'1 de gener i el 31 de març                   1 d'abril

Entre l'1 d'abril i el 30 de juny                         1 de juliol

Entre l'1 de juliol i el 30 de setembre            1 d'octubre

Entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre        1 de gener de l'any següent

 

Domiciliació del pagament de quotes : Els treballadors inclosos en el RETA i en el REM per compte pròpia estan obligats, des de l'1-1-2018, a efectuar el pagament de les quotes mitjançant el sistema de domiciliació en compte -obert en una entitat financera autoritzada per actuar com a oficina recaptadora de la Seguretat Social .

IV.- Prestació de maternitat i paternitat

L'1-3-2018 entra en vigor la​ nova forma de calcular la base reguladora de maternitat i paternitat que passa a ser la mitjana de les bases de cotització acreditades en el RETA en els 6 mesos immediatament anteriors. Fins el 28-2-2018, la base reguladora d'aquestes prestacions continua sent la de la IT derivada de contingències comunes, és a dir, la base del mes anterior, tenint en compte el nombre de dies al fet que es refereix la cotització.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.