Novetats en l'àmbit d'ocupació i SS i el marc agrari

28/05/2020

Reial Decret Llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i seguretat social i tributàries per pal·liar els efectes del covid-19.


BOE núm. 150, de 27 de maig de 2020, amb efectes 28 de maig del 2020.


Es duen a terme mitjançant aquest Reial Decret Llei bàsicament ajustos tècnics en relació a les mesures urgents adoptades en matèria de Seguretat Social per mitigar l'impacte del COVID-19, a la llum de diversos problemes d'interpretació que s'estan identificant en la seva aplicació.

També es prorroguen les durades inicialment previstes de certes situacions, i s´incorporen altres règims jurídics diferents als inicialment previstos.


MESURES EN L'ÀMBIT D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

Així, s'ajusten algunes imprecisions dels articles 17 i 24 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, amb la finalitat de, aclarir, d'una banda, aspectes pressupostaris de la prestació extraordinària per cessament d'activitat i, d'altra banda, en relació al règim aplicable a les exoneracions en les cotitzacions, precisant que no és possible aplicar exoneracions en les cotitzacions d'empreses sotmeses a ERTEs vinculats al COVID-19 sense complir el requisit de subministrar per mitjans electrònics les dades relatives a inscripció d'empreses, afiliació, altes, baixes i variacions de dades, així com els referits a la cotització i recaptació.

A més, s'inclou una regulació específica sobre el silenci administratiu en els procediments de garantia salarial previstos en l'article 33 del text refós de l'Estatut dels Treballadors, de manera que, assenyalant-se que el termini de tramitació sigui de 3 mesos, es disposa el silenci administratiu estimatiu pel cas que no s'hagués resolt en termini, en relació al reconeixement de les obligacions en favor de persones que puguin ser legalment beneficiàries d'aquesta prestació i per la quantia que resulti per aplicació dels límits previstos en aquest article. Així s´evita que persones que en cap cas poguessin ser-ne beneficiàries, obtinguin aquest tipus de prestacions;  i també evitar que els sol·licitants puguin percebre quantitats per sobre dels límits màxims previstos en la Llei.

S'assegura, així mateix, la coherència temporal de la suspensió dels procediments en matèria d'inspecció laboral amb el nou escenari normatiu.

Es disposa el reconeixement com a accident de treball de les prestacions de Seguretat Social que causi el personal que presta serveis en centres sanitaris o soci-sanitaris i que, en l'exercici de la seva professió, hagin contret COVID-19 durant qualsevol de les fases de la pandèmia, per haver estat exposat a aquest risc específic durant la prestació de serveis sanitaris i soci-sanitaris.


MESURES EN L'ÀMBIT AGRARI

Amb la finalitat de donar una adequada resposta a una acusada falta de mà d'obra en el sector agrari, el Reial Decret Llei 13/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adoptaven determinades mesures urgents en matèria d'ocupació agrària, va afavorir la contractació temporal de treballadors en el sector agrari mitjançant l'establiment de mesures extraordinàries de flexibilització de l'ocupació, de caràcter social i laboral, necessàries per assegurar el manteniment de l'activitat agrària, durant la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març tot sent inicialment d'aplicació temporal fins al 30 de juny de 2020. Tot i que l'evolució dels efectes de l'epidèmia ha permès anar modificant des de llavors diverses condicions limitatives de l'activitat, s'han mantingut diversos elements fàctics que concorrien en el moment d'aprovació de la norma i que afecten directament les condicions productives que van justificar la seva aprovació, com ara el tancament de diverses fronteres en països de procedència de bona part d'aquesta mà d'obra, el risc cert de contagis que té efectes en els desplaçaments voluntaris de treballadors o la necessitat de mà d'obra temporera per a les campanyes estiuenques, com ocorria amb les primaverals. Procedeix doncs ara estendre per tres mesos més el contingut d'aquesta, de manera que s'asseguri la suficiència de mà d'obra adequada per atendre les tasques agrícoles estivals, com a part essencial de la cadena alimentària. Cal assenyalar, així mateix, que les mesures adoptades en el citat Reial Decret Llei han permès un manteniment de l'activitat de moltes explotacions, coadjuvant a pal·liar la falta de personal detectada sobretot en el sector frutícola en diversos llocs d'Espanya, per la qual cosa es fa necessari d'igual manera ampliar el marc temporal d'aplicació de la norma, amb vista a no eliminar un factor que pot col·laborar a pal·liar aquest dèficit de treballadors: Així, en atenció al manteniment de la conveniència de l'aplicació d'aquestes mesures, es disposa en el present Reial Decret Llei la pròrroga fins al 30 de setembre del citat Reial Decret Llei 13/2020, de 7 d'abril.

Les empreses i empresaris han de comunicar als serveis públics d'ocupació autonòmics, en el termini dels 10 dies hàbils següents a la seva concertació, les contractacions la vigència de les quals s'acordi prorrogar, indicant la nova data de finalització

D'altra banda, també el Reial Decret Llei 13/2020, de 7 d'abril, va reconèixer de manera automàtica el dret a treballar a aquells joves estrangers l'estatut dels quals no els  ho permetria. Aquests joves, s´hi diu, estan contribuint, amb el seu treball, al sosteniment d'un sector essencial durant la crisi del COVID-19. A més, amb base al Reial Decret Llei dit, molts d'ells estan tenint una primera oportunitat laboral que contribueix, de manera clau, en la inclusió d'aquests joves, especialment, d'aquells respecte als que un servei de protecció de menors hagués ostentat la seva tutela legal, custòdia, protecció provisional o guarda durant la seva minoria d'edat. Per això, és necessari arbitrar una via que permeti a aquests joves mantenir el seu dret al treball, després de la finalització de la vigència del Reial Decret Llei del sector agrari. A tal fi, la disposició addicional segona del Reial Decret Llei 19/2020 ara estudiat introdueix una via específica que els permetrà, amb condicions, quan hagin estat contractats en el sector agrari amb base en l'article 2.1.d) del meritat Reial Decret Llei 13/2020, de 7 d'abril, i després de la finalització de la seva vigència, accedir a una autorització de residència i treball, vàlida en tot el territori nacional i sense límits sectorials o d'activitat i sense aplicació de la situació nacional d'ocupació. Aquesta autorització tindrà una vigència de 2 anys, renovable per altres 2. Tot això sense perjudici que, per a l'accés a la residència de llarga durada, es tindran en compte tots els períodes de residència, legal i continuada, amb aquesta o altres autoritzacions de les quals hagi estat titular.

Es modifica alhora la LGSS -Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre- fent esmen ara que en el cas de les explotacions amb més d'un titular es pugui contractar proporcionalment a més treballadors a l'efecte de poder quedar inclòs en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris. Amb aquesta mesura es tracta d'afavorir que les explotacions familiars puguin dimensionar-se adequadament. En compartir diversos titulars la mateixa explotació, es permet que el nombre de treballadors s'ajusti, de manera que a més dels dos treballadors pugui incrementar-se en un treballador més per cada nou titular (en la modalitat de bases diàries, 273 hores equivalents) i evitar que amb això hagin de sortir del sistema especial de cotització, perquè tots ells són petits agricultors.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.