Novetats en l'aplicació de les exempcions de les operacions intracomunitàries

02/03/2020

Amb el RDL 3/2020 s’introdueixen diverses modificacions que afecten a l’IVA, i que tenen especial rellevància en les operacions intracomunitàries i en l’aplicació de l’exempció d’IVA que se li apliquen. Hi ha dues novetats importants:

 

Modificació en relació al 349 i al NIF/IVA:

Fins a l’entrada en vigor del RDL 3/2020, la consignació correcta del NIF/IVA era un requisit formal, de tal manera que la declaració incorrecta podia suposar una sanció, però no podia comportar la denegació de l’exempció per les entregues intracomunitàries de béns si es complia amb la resta de requisits, en especial amb l’acreditació del transport de béns.

A partir de l’1 de març de 2020, amb l’entrada en vigor del RDL 3/2020, la correcta consignació del NIF/IVA de l’adquirent dels béns es converteix en un requisit essencial per poder gaudir de l’exempció en l’entrega intracomunitària de béns. Per tant, s’iguala el requisit de la correcta consignació del NIF/IVA amb l’acreditació dels transports dels béns, podent-se denegar l’exempció d’IVA en el cas de declaracions incorrectes al 349.

D’aquesta manera,  el model 349 pren més importància, i es preveu que en els casos en què no s’inclogui la informació completa, no es pugui aplicar l’exempció. Per tant, abans de procedir a realitzar entregues intracomunitàries de béns, és imprescindible comprovar que el NIF/IVA amb què es compta és correcte. Aquesta comprovació s’ha de fer a través del cens VIES (Sistema d’Intercanvi d’Informació sobre l’IVA).

 

Noves presumpcions per acreditar el transport de béns entre diferents Estats Membres:

El RDL 3/2020 també transposa la Directiva 2018/1910, del Consell, de 4 de desembre de 2018, per la qual s’estableix un sistema de presumpcions per acreditar l’efectiu transport de béns, requisit essencial per gaudir de l’exempció d’IVA en les entregues intracomunitàries de béns.

Fins a la transposició de la Directiva, i d’acord amb la DGT, aquesta acreditació del transport s’havia de fer mitjançant qualsevol mitjà de prova admès en Dret. Aquesta descripció generava inseguretat jurídica, i per aquest motiu s’ha inclòs un sistema de presumpcions (que admeten prova en contrari). D’aquesta manera, si es compleixen els següents requisits, es presumirà que ha existit transport de béns entre Estats Membres. Les presumpcions són:

 

a) Si el transport va a càrrec del venedor, es presumeix que hi ha hagut transport si està en possessió de dos dels següents documents:

  • Carta o document CMR signat.
  • Coneixement d’embarcament.
  • Factura del noli aeri.
  • Factura del transportista dels béns. És important que la factura reflecteixi correctament els béns transportats, tal i com apareguin a la factura de venda (nombre de paquets, pes transportat...)

En el cas de comptar amb només un dels elements anteriors, si està en possessió d’un dels elements següents:

  • Pòlissa d’assegurança relativa a l’expedició o al transport dels béns, o documents bancaris que provin el pagament de l’expedició o del transport de béns.
  • Documents oficials emesos per autoritat pública (notaris), que acreditin l’arribada dels béns a l’Estat Membre destí.
  • Rebut emès per un dipositari en l’Estat Membre destí que confirmi l’emmagatzematge dels béns.

 

b) Si el transport va a càrrec de l’adquirent, es presumeix que hi ha hagut transport si es compleixen els requisits del cas anterior, i, a més, s’entrega una declaració escrita al venedor, on es reculli la data d’emissió, en nom i adreça de l’adquirent, la quantitat i naturalesa dels béns, la data i lloc d’entrega, el número d’identificació dels mitjans de transport (en el cas d’entrega de mitjans de transport) i la identificació de la persona que accepti els béns a nom de l’adquirent, si s’escau.

 


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions. 


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.