Novetats fiscals per a l’any 2023

29/12/2022

Amb la publicació de la llei de pressupostos pel 2023 i el RD Llei 20/2022 de mesures econòmiques urgents, ja sabem quines seran les principals novetats fiscals de cara al 2023. Us resumim les principals mesures fiscals que s’han publicat fins a la data.


Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Reducció per obtenció de rendiments del treball (amb efectes des 01/01/2023).

S'incrementa de 16.825 a 19.747,5 euros la reducció per a contribuents amb rendiments del treball. També s'incrementen les quanties que minoren el rendiment net.

Els contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 19.747,50 € (abans 16.825 €) sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 €, minoraran el rendiment net del treball en les següents quanties:

 • 498 € (abans 5.565 €) si els rendiments nets del treball són iguals o inferiors a 14.047,50 € (abans 13.115 €).
 • 498 € (abans 5.5656 €) menys el resultat de multiplicar per 1,14 (abans 1,5) la diferència entre el rendiment del treball i 14.047,50 € si els rendiments nets del treball estan compresos entre 14.047,50 i 19.747,50 €.

Obligació de declarar:

S'eleva el llindar inferior de l'obligació per a no declarar respecte dels perceptors que tinguin rendiments del treball. No estan obligats a presentar l'autoliquidació de l'impost els contribuents que percebin rendes del treball de més d'un pagador (i en altres supòsits molt concrets, com abans) si la suma d'aquests rendiments no superen els 15.000 € (abans 14.000 €).

Retenció dels rendiments del treball

Les retencions i ingressos a compte a practicar sobre els rendiments del treball que se satisfacin o abonin durant el mes de gener de 2023, corresponents a aquest mes, i als quals resulti d'aplicació el procediment general de retenció, s'hauran de realitzar conformement a la normativa vigent a 31 de desembre de 2022.

En els rendiments que se satisfacin o abonin a partir de l'1 de febrer de 2023, sempre que no es tracti de rendiments corresponents al mes de gener, el pagador haurà de calcular el tipus de retenció prenent en consideració la normativa vigent a partir d'1 de gener de 2023, practicant-ne la regularització, en els primers rendiments del treball que satisfaci o aboni.

Reducció per obtenció de rendiments en estimació directa simplificada (amb efectes des 01/01/2023).

S'eleva la reducció aplicable als treballadors autònoms econòmicament dependents:

Quan els rendiments nets d'activitats econòmiques siguin inferiors a 19.747,50 € (abans 14.450 €), sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les d'activitats econòmiques superiors a 6.500 €:

 • 498 € (anteriorment 3.700 euros) si els rendiments nets d'activitats econòmiques són iguals o inferiors a 14.047,50 € (abans 11.250).
 • 498 € (anteriorment 3.700 euros) menys el resultat de multiplicar per 1,14 (abans 1,15625) la diferència entre el rendiment d'activitats econòmiques i 14.047,50 € (abans 11.250 €) si els rendiments nets d'activitats econòmiques estan compresos entre 14.047,50 i 19.747,50 € (abans 11.250 i 14.450 €, respectivament).

Despeses de difícil justificació en estimació directa simplificada (amb efectes des 01/01/2023).

El percentatge de deducció per al conjunt de les provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació serà del 7% (abans 5%). Recordem que la deducció no pot excedir dels 2.000 €, i aquest límit absolut roman inalterat (art. 30 del Reglament d'IRPF).

Contribuents en estimació objectiva (amb efectes des de l'1 de gener de 2023)

S'eleva al 10% la reducció general aplicable sobre el rendiment net de mòduls obtingut en el període impositiu 2023.

Els contribuents podran reduir el rendiment net de mòduls obtingut en 2023 en un 10%, en la forma que s'estableixi en l'Ordre per la qual s'aprovin els signes, índexs o mòduls per a aquest exercici.

Es prorroguen els límits excloents del mètode d'estimació objectiva per als exercicis 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023. En concret, les magnituds de 150.000 i 75.000 € queden fixades en 250.000 i 125.000 €, respectivament. Així mateix, per a aquests exercicis, la magnitud de 150.000 € queda fixada en 250.000 €.

Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social (amb efectes des de l'1 de gener de 2023)

El límit absolut d'aportació de 1.500 € s'augmentarà en 8.500 €, sempre que l'increment provingui de contribucions empresarials, o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social. Podeu trobar més informació sobre plans de pensions en aquesta circular

Tipus de gravamen de l'estalvi (amb efectes des de l'1 de gener de 2023)

Es regulen nous tipus de gravamen, afegint dos trams a la base liquidable entre 200.000 i 300.000 € amb tipus del 27% (abans 26%) i a partir de 300.000 €, que s'aplica el tipus del 28% (abans 26%).

Les persones de nacionalitat espanyola que acreditin una nova residència en un país o territori considerat com a paradís fiscal, mantenen la seva condició de contribuents de l'impost durant cinc anys. Aquests contribuents, més els nacionals que tenen la seva residència habitual a l'estranger a causa de la seva condició de membres de missions diplomàtiques, oficines consulars, etc., apliquen aquesta mateixa tarifa de l'estalvi.

Deducció per maternitat (amb efectes des de l'1 de gener de 2023)

Aquesta deducció no solament serà aplicable a aquelles dones amb fills menors de tres anys amb dret a l'aplicació del mínim per descendents que realitzin una activitat per compte propi o d'altri donades d'alta en la Seguretat Social o mutualitat, sinó que s'amplia també a aquelles que:

 • en el moment del naixement del menor percebin prestacions contributives o assistencials del sistema de protecció de desocupació, o
 • que en aquest moment o en qualsevol moment posterior estiguin donades d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat amb un període mínim, en aquest últim cas, de trenta dies cotitzats.

El Reial decret llei 20/2022 incorpora una modificació legislativa per aclarir el dret a continuar percebent la deducció per maternitat a l'impost sobre la renda de les persones físiques a partir de l'1 de gener de 2023, encara que algun dels progenitors tingués dret al complement d’ajuda per a la infància respecte del mateix descendent. D'aquesta manera, s'evita que el canvi normatiu recent dut a terme en aquesta matèria perjudiqui les famílies que fins ara gaudien d'aquesta ajuda.

Reducció dels percentatges de retenció sobre rendiments procedents de la propietat intel·lectual (amb efectes des de l'1 de gener de 2023)

Rendiments del treball derivats de l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques en les quals se cedeix el dret a la seva explotació.

Es redueix del 15% al 7% el percentatge de retenció.

Requisits:

 • Que el volum d'aquests rendiments íntegres corresponent a l'exercici immediat anterior sigui inferior a 15.000 euros, i
 • Representi més del 75% de la suma dels rendiments íntegres d'activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en aquest exercici.
 • Necessitat de comunicar al pagador la concurrència d'aquestes circumstàncies.

Rendiments procedents de la propietat intel·lectual, sigui quina sigui la seva qualificació

Es redueix del 19% al 15% el percentatge de retenció

Imputació de rendes immobiliàries (amb efectes des de l'1 de gener de 2023)

Amb efectes des de l'1 de gener de 2023 i vigència indefinida, es precisa que, durant el període impositiu 2023, el percentatge de quantificació de la renda de l'1,1% és aplicable a immobles de municipis els valors cadastrals dels quals hagin estat revisats, modificats o determinats mitjançant un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general amb vigència a partir de l'1 de gener de 2012 (abans era quan haguessin estat revisats i entrat en vigor en els deu períodes impositius anteriors).


Impost sobre societats (IS)

Tipus de gravamen reduït (amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2023)

Es redueix del 25 al 23% el tipus de gravamen per a les entitats l'import net del volum de negocis (INVN) del període impositiu immediat anterior de les quals sigui inferior a 1.000.000 € i no tingui la consideració d'entitat patrimonial.

Amortització accelerada de determinats vehicles en l'impost sobre societats

Es permet amortitzar en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 2 el coeficient d'amortització lineal màxim previst en les taules d'amortització oficialment aprovades a les inversions en vehicles nous FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV (segons definició de l'annex II del Reglament general de vehicles), sempre que:

 • Estiguin afectes a activitats econòmiques.
 • Entrin en funcionament en els períodes impositius que s'iniciïn en els anys 2023, 2024 i 2025.

Impost sobre el valor afegit (IVA)

Inversió del subjecte passiu (efectes des de l'entrada en vigor de la Llei de pressupostos)

Quan les operacions s'efectuïn per persones o entitats no establertes en el territori d'aplicació de l'impost, amb caràcter general, s'aplica el mecanisme especial d'inversió del subjecte passiu. No obstant això, existeixen excepcions a l'aplicació d'aquest mecanisme especial. S'inclouen entre aquestes excepcions les prestacions de serveis d'arrendament d'immobles subjectes i no exemptes de l'impost, que siguin efectuades per persones o entitats no establertes en el territori d'aplicació de l'impost. D'aquesta manera, es facilita que es puguin acollir al règim general de deducció i devolució establert en la Llei de l'impost, atès que en determinades circumstàncies havien quedat exclosos del règim de devolució a no establerts. Així, es garanteix la neutralitat de l'impost i es redueixen les càrregues administratives per a l'obtenció de la devolució.

En el mateix sentit, s'exclou també de l'aplicació del mecanisme especial d'inversió del subjecte passiu a les prestacions de serveis d'intermediació en l'arrendament d'immobles efectuats per empresaris o professionals no establerts.

Addicionalment, s'introdueixen canvis en la regulació del mecanisme d'inversió del subjecte passiu estenent la seva aplicació als lliuraments de deixalles i rebuig de plàstic i de material tèxtil, i es modifiquen les regles referents al subjecte passiu perquè sigui aplicable la regla d'inversió als lliuraments d'aquests residus i materials de recuperació.

Comerç electrònic (efectes des de l'entrada en vigor de la Llei de pressupostos)

Es duen a terme ajustos tècnics per definir de forma més precisa les regles referents al lloc de realització de les vendes a distància intracomunitàries de béns i el càlcul del límit que permet continuar tributant en origen per aquestes operacions, quan es tracta d'empresaris o professionals que només de manera excepcional realitzen operacions de comerç electrònic, i concretar que, per a l'aplicació del llindar corresponent, el proveïdor ha d'estar establert només en un estat membre i els béns s'han d'enviar exclusivament des d'aquest estat membre.

Recuperació de l'IVA meritat per crèdits incobrables (efectes des de l'entrada en vigor de la Llei de pressupostos)

S'incorpora en la Llei de l'impost la doctrina administrativa que permet la modificació de la base imposable en cas de crèdits incobrables a conseqüència d'un procés d'insolvència declarada per un òrgan jurisdiccional d'un altre estat membre.

A més, es rebaixa l'import mínim de la base imposable de l'operació quan el destinatari morós tingui la condició de consumidor final (passa de 300 € a 50 €), es flexibilitza el procediment incorporant la possibilitat de substituir la reclamació judicial o requeriment notarial previ al deutor per qualsevol altre mitjà que acrediti fefaentment la reclamació del cobrament a aquest deutor, i s'estén a sis mesos el termini per a procedir a la recuperació de l'IVA des que el crèdit és declarat incobrable. Aquesta última mesura s'acompanya d'un règim transitori perquè puguin acollir-se al nou termini de sis mesos tots els subjectes passius de l'IVA el termini de modificació del qual no hagués caducat a la data d'entrada en vigor de la Llei.

Tipus impositius  

Es rebaixa del 10% al 4% el tipus impositiu dels tampons, compreses i protectors íntims, productes de primera necessitat inherents a la condició femenina, així com els preservatius i altres anticonceptius no medicinals.

Es redueix del 10% al 5% l'IVA de les pastes alimentàries i els olis, inclòs el d'oliva.

Es rebaixa del 4% al 0% el tipus impositiu dels aliments frescos i de primera necessitat. Això afectarà els següents productes:

 • El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l'elaboració del pa comú.
 • Les farines panificables.
 • Les llets produïdes per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
 • Els formatges.
 • Els ous.
 • Les fruites, les verdures, les hortalisses, els llegums, els tubercles i els cereals, que tinguin la condició de productes naturals d'acord amb el Codi Alimentari i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

Aquestes rebaixes tributàries del 4% al 0% i del 10% al 5% romandran en vigor fins al 30 de juny del 2023 o fins que la taxa interanual de la inflació subjacent baixi del 5,5%.

Tipus reduït per a mascaretes i vacunes

Els recursos per a la prevenció i el diagnòstic de la COVID-19 també continuaran amb una tributació excepcional mentre es mantinguin les polítiques de protecció de la població i lluita contra el virus. Un dels articles clau per a ells són les màscares quirúrgiques, les entregues, importacions i adquisicions de les quals seguiran gravades al 4% d'IVA, tal com passa des del 2020, durant el primer semestre del 2023.


Interès legal dels diners i interès de demora

Es fixen l'interès legal dels diners i l'interès de demora en un 3,25 % i en un 4,0625 %, respectivament. 

Indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM)

Es fixen les quanties següents per l’any 2023:

 1. a) diari, 20 €
 2. b) mensual, 600 €
 3. c) anual, 7.200 €
 4. d) en els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional (SMI) ha estat substituïda per la referència a l'IPREM serà de 8.400 € quan les normes es refereixin a l'SMI en còmput anual, tret que excloguessin expressament les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 7.200 €.

Llei General Tributària

Ajornaments i fraccionaments de deutes i sancions tributàries estatals en situacions preconcursals per l'AEAT

Amb efectes des de l'1 de gener de 2023 i vigència indefinida es tornen a regular (sense haver entrat en vigor la seva redacció anterior) els ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris per l'AEAT continguts en la disposició addicional onzena de la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei concursal, per a incloure les sancions juntament amb els deutes que podran ser objecte d'aquests concrets ajornaments o fraccionaments i delimitar la seva aplicació a situacions preconcursals.

1.-Deutes i sancions que es poden ajornar o fraccionar

Ara s'estableix que es poden ajornar o fraccionar, d'acord amb l'article 65 de la LGT i prèvia sol·licitud de l'obligat tributari, els deutes i sancions tributàries estatals que es trobin en període voluntari o executiu i per a la gestió recaptatòria del qual sigui competent l'AEAT, sempre que el deutor:

 • Tingui una situació economicofinancera que li impedeixi de manera transitòria efectuar el pagament en els terminis establerts.
 • Hagi comunicat al jutjat competent l'obertura de negociacions amb els seus creditors (arts. 585 o 690 TR de la Llei concursal), i sempre que no s'hagi formalitzat en instrument públic el pla de reestructuració, ni aprovat el pla de continuació, ni declarat el concurs, ni obert el procediment especial per a microempreses.

2.-Terminis per als acords de concessió

Els acords de concessió que es dictin tindran terminis amb quotes iguals i venciment mensual, sense que en cap cas puguin excedir dels regulats a continuació:

A) Termini màxim de sis mesos, per a aquells supòsits en els quals es donin les circumstàncies previstes en l'article 82.2.a) de la LGT això és:

 • Que no és possible obtenir aval solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d'assegurança de caució o que la seva aportació compromet greument la viabilitat de l'activitat econòmica.
 • Que la garantia oferta sigui suficient.

I es tracti d'herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d'imposició (art. 35.4 LGT).

B) Termini màxim de dotze mesos, per a aquells supòsits en els quals es donin les circumstàncies previstes en l'article 82.2.b) de la LGT, això és:

 • Que no tingui prou béns per a garantir el deute
 • L'execució del seu patrimoni pot afectar substancialment el manteniment de la capacitat productiva i del nivell d'ús de l'activitat econòmica respectiva, o bé pogués produir greus crebants per als interessos de la Hisenda Pública.

O quan es tracti de persones físiques i concorrin les circumstàncies previstes en l'article 82.2.a) de la LGT, això és, les circumstàncies que s'han descrit en el que es preveu per al termini de sis mesos.

C) Termini màxim de vint-i-quatre mesos, per a aquells supòsits en què els ajornaments i fraccionaments es garanteixin mitjançant hipoteca, peça, fiança personal i solidària. Admetent-se també altres garanties sempre que s'estimin suficients (art. 82.1, paràgrafs segon i tercer LGT).

D) Termini màxim de trenta-sis mesos par als supòsits en què els ajornaments i fraccionaments es garanteixin amb aval solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d'assegurança de caució (art. 82.1, paràgraf primer LGT).


Normativa de referència

Podeu ampliar aquesta informació mitjançant els enllaços a la normativa següent:


Tota aquesta informació és de primera hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius,  normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de la norma estudiada. Igualment no s´han dictat encara criteris oficials d´interpretació o desenvolupament, ni tampoc instruccions per a la seva aplicació.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual o per mail a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 972202600 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta B1, número 131, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.