Novetats laborals i de SS. Llei 28/2022 i RDLlei 20/2022

03/02/2023

Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents

Boe de 22/12/2022, efectes 23/12/2022

Amb vigència des del 23/12/2022 s'ha publicat la Llei de referència. La norma recull diverses novetats a l’establir incentius per a l'emprenedoria; modifica les autoritzacions per a ocupadors inversors, professionals altament qualificats i, a més, regula la situació del teletreball internacional. Es modifiquen diverses normes, entre elles, l'Estatut del Treball autònom i la Llei d'emprenedors i el seu règim d'autoritzacions de treball.

  1. Ampliació de les autoritzacions de residència per a emprenedors, inversors i professionals qualificats, de 2 a 3 anys.

    A més, s'inclouen les següents modificacions:

a) Emprenedors:

.Una vegada complert el termini previst, es pot sol·licitar la renovació de l'autorització de residència per 2 anys, tot podent obtenir la residència permanent als 5 anys.

.Es modifica el lloc de la sol·licitud, havent de tramitar-se davant l'Empresa Nacional d'Innovació (ENISA).

.Se simplifiquen els criteris per a la valoració de l'activitat emprenedora o empresarial, establint que el pla de negoci englobi una descripció del projecte, del producte o servei que desenvolupa i el seu finançament, tot incloent-hi la inversió requerida i les possibles fonts de finançament i els elements que generin el valor afegit per a l'economia espanyola, així com la innovació o oportunitats d'inversió.

b) Professionals altament qualificats:

.Es modifica els qui han de tenir aquesta consideració i la manera d'acreditar el compliment dels requisits.

.Una vegada finalitzat el període de 3 anys poden sol·licitar la renovació de l'autorització de residència per 2 anys, podent-se obtenir la residència permanent als 5 anys.

  1. Autorització per al teletreball internacional.

S'afegeix un capítol en la Llei d'Emprenedors sobre teletreballadors/es de caràcter internacional. Es defineix aquesta situació, com aquella en la qual es troba el nacional d'un tercer Estat, autoritzat a romandre a Espanya per exercir una activitat laboral o professional a distància per a empreses radicades fora del territori nacional, mitjançant l'ús exclusiu de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació. La norma estableix un nou tipus d'autorització de residència i d'un visat de teletreball de caràcter internacional, amb la següent regulació:

a) Poden sol·licitar-se per a professionals qualificats, graduats o postgraduats d'universitats de reconegut prestigi, formació professional i escoles de negocis de reconegut prestigi o bé amb una experiència professional mínima de 3 anys.

b) L'autorització només habilita per treballar en empreses radicades fora del territori nacional. No obstant això, quan es tracti de l'exercici d'una activitat professional, el titular de l'autorització pot treballar en una empresa situada a Espanya, sempre que aquesta activitat no superi el 20 % del total de la seva activitat professional.

c) Amb caràcter general, els requisits per a la seva obtenció són l'existència d'una activitat real i continuada durant almenys un 1 any de l'empresa o grup d'empreses amb la qual el treballador manté relació laboral o professional, acreditant que la seva activitat laboral o professional es pot realitzar en remot. A més, s'ha de presentar diversa documentació.

d) El visat de teletreball de caràcter internacional té una vigència màxima d'1 any, tret que el període de treball sigui inferior, i en aquest cas el visat tindrà la mateixa vigència i habilita per residir i treballar a distància a Espanya durant la seva vigència. Si transcorregut aquest període, es volgués continuar residint a Espanya, s’ha de sol·licitar, en els 60 dies anteriors a l'expiració del visat, una autorització de residència per a teletreball internacional, amb una durada màxima de 3 anys, renovable per períodes de 2 anys.

  3. Es prorroga de 12 a 24 mesos el període de permanència després de la finalització dels estudis per a aquells estudiants que, després d’acabar aquests estudis, pretenguin romandre a Espanya per a la recerca d'ocupació o per emprendre un projecte empresarial. 

 4. Altres modificacions

. La norma estableix beneficis fiscals entre els que es destaca, en l'àmbit laboral el règim aplicable a les stock options en empreses emergents, tot elevant l'import de l'exempció dels 12.000€/any als 50.000€/any en el cas de lliurament d'accions o participacions als empleats d'empreses emergents com a política retributiva general de l'empresa que contribueixi a la participació dels treballadors.

. S'introdueix una nova bonificació del 100% de la quota corresponent a la base mínima de cotització establerta amb caràcter general a cada moment a favor dels treballadors autònoms que posseeixin el control efectiu d'una empresa emergent i, de manera simultània, treballin per compte d'altri per a un altre ocupador.

Font: EFLevebvre

 


RDLlei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna, i de recolzament a la reconstrucció de la Illa de Palma i a altres situacions de vulnerabilitat

Boe de 28/12/2022, efectes 28/12/2022

RDL convalidat per Resolució de 24/01/2023, Boe de 27/01/2023

 

Prorroga del règim extraordinari d'ajornaments en el pagament de quotes de la SS: sector agrari, marítim i pesquer, i del transport urbà per carretera

Donades les dificultats que es deriven de l'actual context econòmic que incideixen en el desenvolupament de les activitats agràries, pesqueres i de transport, es considera oportú prorrogar, per un termini de tres mesos més, el règim extraordinari d'ajornaments en el pagament de quotes de la Seguretat Social a què es refereixen l'article 2 del RDL 4/2022, de 15 de març; i l'article 28 i 37 del RDL 6/2022.

Art. 82.2

 

Compatibilització – per a certs col·lectius, i amb condicions i amb les conseqüències previstes - de la prestació de jubilació dels professionals de la salut en el sistema Nacional de Salut

Durant 3 anys, i donada l’escassetat de facultatius en el Sistema Nacional de Salut, s’implementen mesures que facilitin i/o contribueixin a pal·liar aquesta situació. Amb aquest objectiu, en matèria de SS, es modifica el text refós de la LGSS per permetre l'activitat dels professionals sanitaris jubilats i contribuir així a pal·liar la falta de facultatius d'atenció primària, metges de família o pediatres en el Sistema Nacional de Salut.

Art. 83 (que inclou una nova DT 35 a la LGSS)

 

Jubilació parcial dels treballadors de la indústria manufacturera

Es modifica la DT 4a.6 de la LGSS, amb la finalitat de prorrogar, fins al 31/12/2023, el que s'hi estableix, en relació a la possibilitat d’accedir fins a la data esmentada a la jubilació parcial “especial/descarbonitzada” dels treballadors de la indústria manufacturera.

Art. 84

 

Pròrroga de la vigència del RD 152/2022, de 22 de febrer : SMI

Fins que no s'aprovi el corresponent RD pel qual es fixi el SMI per a l'any 2023 en el marc del diàleg social, i d'acord amb el que es preveu en l'article 27 ET, es prorroga la vigència Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixava el salari mínim interprofessional per a 2022, per aquest 2023 transitòriament.

Art. 100

 

Pròrroga de les mesures que cerquen evitar acomiadaments i destrucció de llocs de treball en circumstàncies extraordinàries, temporals i urgents

a) En les empreses beneficiàries d’ajudes directes públiques, l'augment dels costos energètics no podrà constituir causa objectiva d’acomiadament fins el 30/03/2023. L’incompliment d’aquesta obligació suposarà el reintegrament de l’ajuda prevista.

b) Les empreses que s'acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes regulades en l'article 47 ET per causes relacionades amb la invasió d'Ucraïna i que es beneficiïn de recolzament públic, no podran usar aquestes causes per realitzar acomiadaments.

Art. 101

 


Tota aquesta informació és de primera hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius,  normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de la norma estudiada. Igualment no s´han dictat encara criteris oficials d´interpretació o desenvolupament, ni tampoc instruccions per a la seva aplicació - interpretació.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual o per mail a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 972202600 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.