Novetats sobre els nous models de presentació al Registre Mercantil dels comptes anuals

08/07/2022

Al BOE del dia 4 de juliol, s'han aprovat les ordres per la qual s'aproven els nous models per a la presentació al Registre Mercantil dels comptes anuals de 2021 dels subjectes obligats a la seva publicació. Són els primers comptes anuals a dipositar afectats per la reforma del Pla General de Comptabilitat i les seves normes complementàries.

Aspectes a destacar dels nous models de presentació dels CCAA

Es manté el Full de declaració COVID-19, com en la presentació corresponent a l'any anterior.

Respecte al Full de declaració de titularitat real s'estableix l’obligació d'identificar el titular real, encara que no hi hagi hagut modificació respecte a l'exercici anterior.

Es podran continuar utilitzant els models i formats electrònics aplicables amb anterioritat de l'entrada en vigor de les noves ordres ministerials per a la presentació de comptes anuals d'exercicis iniciats amb anterioritat a l'1 de gener de 2021.

Es permetrà la utilització dels models aprovats per l'Ordre JUS/794/2021, de 22 de juliol, que ara es deroga, sempre que l'aprovació dels comptes i el seu dipòsit al Registre Mercantil competent s'hagi efectuat amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta ordre, és a dir, abans del dia 5 de juliol de 2022.

L'aprovació i publicació dels nous models de presentació es fa mitjançant les dues ordres ministerials següents:

 • Ordre JUS/615/2022, de 30 de juny, per la qual s'aproven els models de presentació al Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la seva publicació.
 • Ordre JUS/616/2022, de 30 de juny, per la qual s'aproven els nous models per a la presentació al Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació.

 

Reforma comptable

 Són els primers comptes anuals a dipositar afectats per la reforma del Pla General de Comptabilitat i les seves normes complementàries.

 

Pla General Comptable de PIMES 

Tot i que el tancament comptable de 2021 està protagonitzat per l'última reforma del Pla General de Comptabilitat, les modificacions que afecten les pimes són poques.

Els canvis introduïts per l'article 2 del Reial decret 1/2021, de 12 de gener, que reformen el Pla General de Comptabilitat de petites i mitjanes empreses i que no afecten els models oficials, es refereixen a:

 • El marc conceptual respecte al valor
 • Les normes de registre i valoració quant a la introducció d'un apartat relatiu a "interessos i dividends rebuts d'actius financers".
 • Les normes d'elaboració dels comptes anuals en el sentit de considerar capital i prima d'emissió només si s'ha inscrit al Registre mercantil amb anterioritat a la formulació dels

 

Pla General Comptable

Les modificacions dels models de dipòsit d'aquelles empreses que apliquen el PGC, si són de gran importància i estan motivats principalment per l'adaptació parcial a la Norma Internacional d'Informació Financera 9 (NIIF-UE 9) corresponent a instruments financers i per l'adaptació completa de la Norma Internacional d'Informació Financera 15 (NIIF-UE 15) en matèria de reconeixement d'ingressos.

Full de declaració COVID-19

Per poder analitzar els efectes de la pandèmia i valorar les mesures de política econòmica posades en marxa, per als comptes de l'exercici 2021, amb caràcter excepcional i transitori, es manté l'obligatorietat de presentar el full de declaració COVID-19.

La informació continguda en el full COVID-19 fa referència als següents aspectes:

 • Informació sobre ERTO. Sol·licitud d'ERTO durant l'exercici que hagi estat motivat per la pandèmia. El motiu, nombre de treballadors abans de l'ERTO, nombre de treballadors afectats i data de l'inici i la fi.
 • Informació sobre permís retribuït recuperable. Percentatge de personal, fix o temporal, acollit a permís retribuït recuperable i la seva durada.
 • Informació sobre baixes laborals. Percentatge de personal fix afectat per baixa laboral per COVID-19
 • Informació sobre lloguers a tercers sobre si s'han fet concessions, reestructuració de deutes, concedit moratòries voluntàries als arrendataris, etc.
 • Informació d'ajuts financers públics (inclosos avals) per a lloguer del local de negocis.
 • Informació crèdits ICO. Import de l'aval concedit per l'ICO i percentatge que representa l'import concedit sobre l'import sol·licitat.
 • Informació d'ajuts públics. Descriure el pla o programa al qual s'acull, qui el concedeix i el sistema (avals, moratòria, ajornament, interès bonificat, etc.)
 • Informació moratòria hipotecària o no hipotecària, saber si l'empresa s'hi ha acollit.
 • Informació sobre si s'ha sol·licitat flexibilització i suspensió de subministraments.
 • Informació sobre si l'empresa s'ha acollit a les mesures de suport del sector del turisme.

 


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual o per mail a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.