Novetats tributaries en plans de pensions

26/10/2022

Com estalviar en l’IRPF: novetats i límits a les aportacions als plans de pensions.


Abans que acabi l’any 2022 es poden fer aportacions als plans de pensions i reduir la tributació. Repassem els canvis normatius i els límits que afecten als plans de pensions, als sistemes de cotització i a la tributació dels autònoms.


Creació de fons de pensions d’ocupació de promoció pública

La llei 12/2022 de regulació per a l'impuls dels plans de pensions preveu la creació d'un fons de pensions d’ocupació de promoció pública (FPEPP) i de plans simplificats (entre els quals s'inclouen plans de pensions d'autònoms i de socis treballadors de societats cooperatives i laborals)


IRPF: Modificació dels límits fiscals i financers

Des de l'1 de gener de 2022, la Llei de l'IRPF limita la deducció general per aportacions a plans de pensions (amb el límit del 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques) a 1.500 euros ampliables fins a 8.500 euros addicionals. El límit s'incrementarà en 8.500 euros (és a dir, fins a un total de 10.000 euros), quan l'increment provingui de contribucions empresarials o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social, si les aportacions del treballador igualen o són inferiors a la contribució empresarial. Cal que les aportacions de l'empresa siguin superiors o iguals a les del treballador.

A aquests efectes, les quantitats que aporti l'empresa que derivin d'una decisió del treballador tenen la consideració d'aportacions del treballador.

Amb efectes des de l'1 de gener de 2023, s'estableix el següent:

a) El límit general continuarà sent de 1.500 euros anuals.

b) Aquest límit s'incrementarà en 8.500 euros anuals si l'increment prové de contribucions empresarials, o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior al resultat d'aplicar els següents coeficients a l'import anual de la contribució empresarial:

Import anual de la contribució empresarial

Coeficient

Aportació màxima del treballador*

Igual o inferior a 500 euros

2,5

Fins a 1.250

Entre 500,01 i 1.000 euros

2,0

Fins a 2.000

Entre 1.000,01 i 1.500 euros

1,5

Fins a 2.250

Més de 1.500 euros

1,0

....................

*En el cas dels exemples s’agafa el límit major d’aportacions de l’empresa

En tot cas, el coeficient serà de 1 quan el treballador tingui una retribució bruta del treball superior a 60.000 euros anuals procedent de l'empresa que realitza la contribució.

Es continua mantenint que les quantitats aportades per l'empresa que derivin d'una decisió del treballador tindran la consideració, a aquest efecte, d'aportacions del treballador.

c) L'increment serà de fins a 4.250 euros anuals en el cas de:

 • aportacions a plans de pensions d'ocupació simplificats de treballadors autònoms
 • aportacions pròpies de l'empresari individual o el professional a plans d'ocupació dels quals sigui promotor i partícip
 • aportacions a mutualitats de previsió social de les quals l'aportant sigui mutualista
 • aportacions a plans de previsió social empresarial o a assegurances col·lectives de dependència dels quals l'aportant sigui prenedor i assegurat.

Els increments indicats en els punts b) i c) anteriors no podran superar, conjuntament, els 8.500 euros.

Pel que fa a l'aplicació del coeficient igual a "1" quan el treballador rebi una retribució superior a 60.000 euros anuals, s'estableix que l'empresa haurà de comunicar aquesta circumstància a l'entitat gestora.


IMPOST SOBRE SOCIETATS (IS)

La Llei 12/2022 estableix una nova deducció per contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial que serà aplicable per a períodes impositius que comencin a partir del 2 de juliol de 2022.

El subjecte passiu podrà practicar una deducció en la quota íntegra del 10% de les contribucions empresarials imputades a favor dels treballadors amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000 €, sempre que aquestes contribucions es facin a plans de pensions d'ocupació, a plans de previsió social que actuïn com a instrument de previsió social dels quals sigui promotor el subjecte passiu.

Quan es tracti de treballadors amb retribucions brutes anuals iguals o superiors a 27.000 €, la deducció anterior s'aplicarà sobre la part proporcional de les contribucions empresarials que corresponguin a l'import de la retribució bruta anual ressenyat en aquest paràgraf.


Reducció de cotitzacions a la Seguretat Social

La LGSS recull una reducció del 100% en la cotització per les contribucions que facin mensualment als plans de pensions d'ocupació. Aquesta reducció s'aplicarà:

 • A les quotes empresarials per contingències comunes.
 • Exclusivament per l'increment de la quota que derivi directament de l'aportació empresarial al pla de pensions.
 • Sobre l'import màxim de la contribució que es calcularà multiplicant per 13 la quota resultant d'aplicar a la base mínima diària de cotització del grup 8 del règim general de la Seguretat Social per a contingències comunes, el tipus general de cotització a càrrec de l'empresa per a la cobertura d'aquestes contingències.
 • Per la TGSS, a instàncies de l'empresa, prèvia comunicació pel Sistema RED de la identificació dels treballadors, període de liquidació i import de les contribucions empresarials realitzades. Les comunicacions indicades s'hauran de presentar abans de la sol·licitud del càlcul de la liquidació de quotes.

A més d'aquesta modificació, s'introdueixen els següents canvis en la LGSS:

 • S'estableix l'obligació de les promotores de plans de pensions d'ocupació de facilitar mensualment a la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) i a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) la informació sobre les contribucions empresarials satisfetes respecte de cada treballador.
 • Es recull l'obligació, que afecta l'empresa, de comunicar la contribució satisfeta als plans de pensions d'ocupació respecte de cada treballador, el codi de compte de cotització i el període de liquidació a la TGSS abans de sol·licitar el càlcul de la liquidació de quotes corresponent.
 • S'estableix la competència de la ITSS i la TGSS per vigilar i controlar la correcta aplicació de les reduccions que ara s'inclouen.

Aquesta informació està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual o per mail a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 972202600 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.