Novetats tributàries per l’any 2021 i afectacions sobre l'any 2020

08/01/2021

El Reial Decret-Llei 35/2020, de 22 de desembre, introdueix mesures rellevants en matèria tributaria que afectaran als tributs del 2020 i el 2021


Aplaçaments de deutes tributaris

Es concedirà l’aplaçament de deutes tributaris derivats de declaracions i autoliquidacions d’àmbit estatal que s’hagin de presentar durant el mes d’abril de 2021, sempre que es reuneixin els requisits que estableix la Llei. Aquest canvi només serà d’aplicació a partir del 1T 2021 i no afecta a les declaracions del 4T 2020.

Per sol·licitar aquest aplaçament sense garantia, el deute màxim no podrà superar els 30.000 euros. L’aplaçament serà de 6 mesos, i durant els tres primers no es meritaran interessos.

Podran acollir-se a aquest aplaçament les empreses o persones físiques amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros, i seran aplaçables tots els models que correspongui presentar al primer trimestre del 2021, els models corresponents al mes de març per a contribuents que els presentin mensualment, i el primer pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats. 


Reducció del rendiment net calculat en estimació objectiva

El RDL aprova també un augment en la reducció del rendiment net calculat per als contribuents que tributin en estimació objectiva en IRPF, i en el règim simplificat de l’IVA, que passarà del 5% al 35% en algunes activitats (determinats comerços, restauració, turisme...) i al 20% en altres activitats. Aquesta modificació afectarà ja al càlcul del pagament fraccionat del quart trimestre del 2020, així com en la declaració de l’IRPF de l’exercici 2020.


Reducció dels períodes impositius afectats per la renúncia al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF

Els contribuents que haguessin renunciat a l’estimació objectiva podran tornar a aquest mètode en els exercicis 2021 o 2022. A més, les persones que renunciïn a aquest sistema per a l’any 2021, podran tornar a calcular els seus rendiments amb aquest mètode en l’exercici 2022.


Incidència dels Estats d’Alarma en la determinació dels rendiments en estimació objectiva

No es computaran com a període en què s’hagi exercit l’activitat els dies en què va estar declarat l’Estat d’Alarma durant el primer semestre de 2020.

A més a més, els dies del segon semestre del 2020 en què, estant declarat o no l’Estat d’Alarma, el contribuent no hagués pogut exercir de manera efectiva la seva activitat econòmica per una suspensió conseqüència de mesures preses derivades de la pandèmia, tampoc es computaran. D’aquesta manera, els negocis que a Catalunya es van veure obligats a tancar per les mesures preses per la Generalitat podran acollir-se a aquest incentiu.


Incentiu fiscal lloguer de locals

S’aprova un incentiu pels arrendadors que redueixin la renda de lloguers comercials en els mesos de gener, febrer i març 2021 com a conseqüència del COVID. Aquesta rebaixa es podrà deduir com a despesa en l’IRPF. La redacció d’aquesta mesura comporta un problema interpretatiu, en el sentit que es pot entendre que aquesta despesa es suma a la rebaixa (és a dir, si la rebaixa de l’import es resta de la renda efectivament cobrada), o bé si la rebaixa és deduïble però s’ha de declarar l’import rebaixat com a ingressos. Aquest import rebaixat s’haurà d’informar de forma separada en la declaració de la renda corresponent.


Deducció de pèrdues per deteriorament de crèdits per possibles insolvències de deutors

Els contribuents de l’IS, l’IRPF i l’IRNR considerats empreses de reduïda dimensió podran deduir en els períodes impositius iniciats al 2020 i 2021 les pèrdues per deteriorament de crèdits derivats de possibles insolvències de deutors transcorreguts 3 mesos des del venciment de l’obligació, reduint el termini actual, que és de 6 mesos.


Reducció del termini per deduir les quantitats degudes pels arrendataris com a saldo de dubtós cobrament

Es redueix de 6 a 3 mesos el termini per deduir en l’IRPF el saldo de dubtós cobraments en arrendaments no cobrats, tant per a l’any 2020 com el 2021. És a dir, com a exemple, si no cobres en tot l’any, al 2019 et podries deduir allò no cobrat de gener a juny del mateix any, i per al 2020 i 2021, es podrà deduir tot allò no cobrat de gener a setembre del mateix any. 


Aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.