Oberta la inscripció al registre de persones treballadores autònomes afectades per la COVID-19

03/12/2020

Oberta la inscripció al registre de persones treballadores autònomes afectades per la COVID-19. 

Us recordem que fins el 7 de desembre et pots inscriure al Registre de persones treballadores autònomes afectades per la COVID-19 per facilitar l'accés i simplificar el procediment per accedir a futures convocatòries d'ajuts extraordinaris . La inscripció és un tràmit obligatori per optar-hi.

L’ordre d’inscripció al registre no es tindrà en compte a l’hora d’atorgar els ajuts.

Termini

Fins al 7 de desembre

Quins requisits s’han de complir?

 • Ser persona treballadora autònoma.
 • La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 35.000 euros en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual i d'igual quantia, en relació amb la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
 • Que el rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125 euros.  En cas de persones treballadores autònomes que l’alta com a treballador autònom ha estat posterior a l’1 de gener de 2020, el càlcul de l’import màxim del rendiment net de l’activitat es farà amb el prorrateig dels dies d’alta com a persona treballadora autònoma prenent com a referència l’import de 13.150 euros.
 • Tant en cas de persones treballadores autònomes a títol individual com persones sòcies d’una societat mercantil o d’una cooperativa el número màxim de persones de la unitat de negoci no pot ser superior a 6.
 • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, així com les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social. Aquest compliment s'ha de mantenir al llarg de tot el procediment.
 • Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de forma ininterrompuda abans de l’1 d'octubre de 2020 i com a mínim s’haurà de romandre d’alta fins al 31 de desembre de 2020.
 • Tenir el domicili fiscal a un municipi de Catalunya.
 • No haver estat beneficiari/ària de l'ajut regulat a:
   • la Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.
   • la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020.
 • Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

Qui no es pot inscriure?

No es poden inscriure  les persones treballadores autònomes col·laboradores.  

 

Com he de demanar l’ajut?

Podeu entrar al tràmit des d’aquest enllaç. L'única manera vàlida de demanar l'ajut és telemàticament

Es imprescindible tenir el certificat digital per fer el tràmit

 


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net

 

Girona, 2 de desembre de 2020


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions. 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.