Obligació de contractar assegurances o plans de pensió

16/05/2017

 TÉ TREBALLADORS AL SEU CÀRREC?


SAP QUE EL CONVENI DE TREBALL APLICABLE POT IMPOSAR OBLIGACIONS ADDICIONALS CAS DE DETERMINADES SITUACIONS QUE AFECTIN ELS TREBALLADORS?


TÉ COBERTA LES SITUACIONS D’INCAPACITAT PERMANENT, JUBILACIÓ O MORT DELS SEUS TREBALLADORS?


LA SEVA EMPRESA POT TENIR LA OBLIGACIÓ LEGAL DE CONCERTAR UNA PÒLISSA D'ASSEGURANCES PEL CAS QUE EL CONVENI DE TREBALL HO PREVEGI


Externalització dels compromisos per pensions en benefici dels treballadors -incapacitat permanent, jubilació, mort ...-previstos en conveni
Art. 8.6 i D.A. 1ª de la Llei 8/1987 (BOE del 6 de juny, núm. 137) i més

Us recordem, de nou, que la DA 1ª de la Llei 8/1987 determina que hi ha l’obligació legal, per part de les empreses o entitats d’externalitzar – per assegurar-ne, si escau, el pagament— les prestacions associades a la jubilació o situació assimilable, d’incapacitat permanent total, d’incapacitat absoluta, de gran invalidesa i de mort ... o altres dels seus treballadors establertes en el conveni de treball d’aplicació. Forçosament si escau, aquesta obligació, s’ha d’instrumentar mitjançant contractes d’assegurances, plans de pensions o amb una combinació d’ambdós. Això significa que l’empresa o entitat responsable del pagament de les prestacions esmentades les ha d’assegurar amb una entitat externa especialitzada perquè convencionalment o legalment té aquesta obligació. Si no es fa, --el sol fet de no externalitzar- pot suposar la comissió d’una infracció en matèria laboral; i alhora haver d’assumir directament, si es produeix el fet causant, l’abonament en una sola vegada d’una quantitat de fins a desenes de mils d’euros, en benefici del treballador !!!.

Pel cas que no ho tingueu concertat cal que contacteu amb el vostre consultor de l’àrea laboral i de SS de Cànovas o directament amb la nostra/vostra Corredoria d’Assegurances per regularitzar aquesta situació.


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.