Obligacions tributaries i fiscals de juliol i agost 2022

08/07/2022

El proper 20 de juliol finalitza el termini per fer (entre d’altres) la presentació de l'IVA, pagaments fraccionats i retencions a compte de la renda corresponent al segon trimestre del 2022. Per poder domiciliar el pagament de les liquidacions del 2T, el termini finalitza el dia 15 de juliol.

El dia 25 de juliol finalitza el termini per presentar l’impost de societats 2020


Declaracions trimestrals 2T

Us recordem que fins el dia 20 de juliol podeu presentar i si escau procedir a l'ingrés del 2T 2022 corresponent a l'IVA (model 300) IRPF (model 111) i al pagament fraccionat de l'IRPF (model 130) en relació a les activitats empresarials i professionals, així com a l'ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci (model 115) i sobre les rendes de capital (model 123) de les persones o entitats que hi estiguin obligades.


Impost de societats

En el cas de societats que tanquin l’exercici a 31/12/2020, fins els dia 25 de juliol poden presentar la declaració corresponent a l’exercici 2020.

Per a entitats que tanquin l’exercici en altres dates, l’impost de societats s’ha de presentar en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu. En el cas que el termini coincideixi amb una festivitat local, autonòmica o nacional, el termini finalitza el primer dia hàbil següent.


Domiciliacions de les declaracions

Es pot domiciliar el pagament de les declaracions fins a cinc dies abans de finalitzar el termini voluntari.

 • Declaracions 2T: es poden domiciliar fins el dia 15 de juliol
 • Declaració de l’impost de societats: es pot domiciliar fins el dia 20 de juliol
 • Declaracions mensuals de juny: es pot domiciliar el pagament fins el dia 27 de juliol

Per facilitar la seva tramitació us preguem que, com més aviat millor, ens faciliteu tota la documentació així com aquelles dades necessàries per poder realitzar la confecció  i presentació d'aquestes declaracions


Resum de dates i declaracions a presentar durant els mesos de juliol i agost 2022

Fins al 20 de juliol

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juny 2022.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Segon trimestre 2022:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments Fraccionats Renda

 • Segon trimestre 2022:
  • Estimació directa:130
  • Estimació objectiva:131

IVA

 • Juny 2022.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
 • Juny 2022.Operacions assimilades a les importacions:380
 • Segon trimestre 2022.Autoliquidació:303
 • Segon trimestre 2022.Declaració-liquidació no periòdica:309
 • Segon trimestre 2022.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
 • Segon trimestre 2022.Operacions assimilades a les importacions:380
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals:308
 • Reintegrament de compensacions en el Règim Especial de l'agricultura, ramaderia i pesca:341

Impost sobre les primes d'assegurances

 • Juny 2022:430

Impostos especials de fabricació

 • Abril 2022.Grans empreses:561, 562, 563
 • Juny 2022:548, 566, 581
 • Segon trimestre 2022:521, 522, 547
 • Segon trimestre 2022 Activitats V1, F1:553 (establiments autoritzats per a l'administració de la comptabilitat en suport paper)
 • Segon trimestre 2022.Sol·licituds de devolució:506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

Impost especial sobre l'electricitat

 • Juny 2022.Grans empreses:560
 • Segon trimestre 2022.Llevat de grans empreses:560

Impostos mediambientals

Segon trimestre 2022.Pagament fraccionat:585

Impost especial sobre el carbó

Segon trimestre 2022:595

Impost sobre les transaccions financeres

 • Juny 2022:604

 

Fins al 25 de juliol

IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (establiments permanents i entitats en atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol)

 • Declaració anual 2020. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l'any natural: 200, 206, 220 i 221
 • Resta d'entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Fins a l’1 d’agost

IVA

 • Juny 2022: Autoliquidació: 303
 • Juny 2022: Grup d'entitats, model individual: 322 model agregat: 353

Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques: 

 • Segon trimestre 2022:179

Fins al 22 d'agost

RENDA I SOCIETATS

Juliol 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Juliol 2022. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Juliol 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Maig 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juliol 2022: 548, 566, 581
 • Segon trimestre 2022. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

Juliol 2022. Grans empreses: 560

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

Juliol 2022: 604

Fins al 30 d'agost

IVA

 • Juliol 2022. Autoliquidació: 303
 • Juliol 2022. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Juliol 2022. Grup d'entitats, model agregat: 353

Fins al 31 d'agost

IVA

 • Juliol 2022. Finestreta única - Règim d'importació:369

 


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual o per mail a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.