Permís retribuït recuperable, per a persones treballadores per compte aliena.

30/03/2020

Permís retribuït recuperable, per a les persones treballadores per compte aliena, en activitats no considerades essencials

Es crea un permís obligatori, retribuït, que de forma pactada amb l’empresa es podrà recuperar fins a final d’any.

Malgrat entrar en vigor el dia 29/03, aquest dilluns es podrà treballar per tal que l’empresa dugui a terme les tasques imprescindibles per poder fer efectiu aquest permís, sense perjudicar la represa de l'activitat empresarial


1.-A qui s’aplica?

S'aplicarà a totes les persones treballadores per compte aliena que prestin serveis en empreses o entitats de el sector públic o privat, l'activitat de les quals no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració d'estat d'alarma establerta pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.


2.-Quines excepcions hi ha?

Queden exceptuades de l’aplicació d’aquest permís les següents persones:

a) Les persones treballadores que prestin serveis en els sectors qualificats com essencials en l'annex del RDL 10/2020.

(Es pot consultar el detall dels sectors essencials en l’annex al final de la circular).

b) Les persones treballadores que prestin serveis en les divisions o en les línies de producció l'activitat es correspongui amb els sectors qualificats com essencials en l'annex del RDL 10/2020.

c) Les persones treballadores contractades per (i) aquelles empreses que hagin sol·licitat o estiguin aplicant un expedient de regulació temporal d'ocupació de suspensió i (ii) aquelles a les quals els sigui autoritzat un expedient de regulació temporal d'ocupació de suspensió durant la vigència del permís previst en el RDL 10/2020

d) Les persones treballadores que es troben de baixa per incapacitat temporal o el contracte estigui suspès per altres causes legalment previstes.

e) Les persones treballadores que puguin seguir exercint la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis.


3.-Es d’aplicació obligatòria per a totes les empreses?

Si, amb les excepcions a les persones detallades en el punt 2 i en l’annex final.


4.-Quan dura el permís?

Les persones afectades per aquest permís no hauran d'acudir al seu lloc de treball entre els dies 30 de març i el 9 d'abril, ambdós inclosos.


5.-És retribuït?

Sí. És un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori. Aquest permís comportarà que les persones treballadores conservaran el dret a la retribució que els hagués correspost d'estar prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent salari base i complements salarials


6.-Com es recuperen les hores de treball no prestades durant el permís retribuït.?

La recuperació de les hores de treball es podrà fer efectiva des del dia següent a la finalització de l'estat d'alarma fins al 31 de desembre de 2020.

Aquesta recuperació ha de negociar-se en un període de consultes obert a l'efecte entre l'empresa i la representació legal de les persones treballadores, que tindrà una durada màxima de set dies.

La recuperació d'aquestes hores no podrà suposar, en cap cas, l'incompliment dels períodes mínims de descans diari ni setmanal previstos a la llei, ni la superació de la jornada anual màxima fixada en el conveni col·lectiu que sigui d'aplicació. També hauran ser respectats els drets de conciliació de la vida personal i familiar reconeguts legal i convencionalment.


7.-L’empresa pot mantenir una activitat mínima indispensable?

Les empreses que hagin d'aplicar aquest permís retribuït podran establir un nombre mínim de plantilla o establir els torns de treball imprescindibles per mantenir l’activitat que sigui indispensable.


8.-El decret és d’aplicació des del 30 de març però no he pogut prendre mesures per aplicar-lo, què haig de fer? Puc treballar el dilluns dia 30?

En aquells casos en què resulti impossible interrompre de manera immediata l'activitat, les persones treballadores incloses en aquest permís, podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l'únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l'activitat empresarial


9.-Soc transportista i tinc un transport en curs relacionat amb una activitat no essencial, què haig de fer?

Aquelles persones treballadores de l'àmbit del transport que es trobin realitzant un servei no inclòs en aquest Reial decret llei el dia 30/03/2020,  iniciaran el permís retribuït recuperable un cop finalitzat el servei en curs, incloent com a part del servei l'operació de retorn corresponent.


10-Estic teletreballant, haig de deixar de fer-ho?

Les persones treballadores que puguin seguir exercint la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis queden excloses de l’àmbit d’aplicació del permís.


Annex  - Persones treballadores per compte aliena excloses de l’aplicació del permís (adaptació de l’annex del RDL 10/2020)

 1.-Les que realitzin les activitats que hagin de continuar desenvolupant-se a l'empara dels articles 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 i 18, del Reial Decret 463/2020, de 14 de març:

 De forma resumida son:

 10.1 - Establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i l'exercici professional de l'activitat de perruqueria a domicili.

 10.4.- serveis de lliurament a domicili d’hostaleria i restauració

14.4.- Transport de mercaderies a tot el territori nacional, a fi de garantir l'abastament i el lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència

16.- Trànsit duaner

17.-  Subministrament d'energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural.

18.- Operadors crítics del serveis essencials que preveu la Llei 8/2011

 

 1. Les que treballen en les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l'origen fins a la destinació final. 
 1. Les que presten serveis en les activitats d'hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili. 
 1. Les que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris. 
 1. Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides en aquest annex. 
 1. Les que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l'estat d'alarma, així com d'aquelles que hagin assegurar el manteniment dels mitjans emprats per a això, a l'empara de la normativa aprovada per l'autoritat competent i les autoritats competents delegades des de la declaració de l'estat d'alarma. 
 1. Les que presten serveis en Institucions penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d'incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les que treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que sigui necessari utilitzar per a l'exercici de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i l'abastament a la població. 
 1. Les indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les forces armades. 
 1. Les dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que (i) atenguin majors, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballen en empreses, centres de R + D + I i biotecnològics vinculats a l'COVID-19, (ii) els estabularis a ells associats, (iii) el manteniment dels serveis mínims de les instal·lacions a ells associats i les empreses subministradores de productes necessaris per a aquesta investigació, i (iv) les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes. 
 1. Les dels centres, serveis i establiments d'atenció sanitària a animals. 
 1. Les que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució. 
 1. Les d'empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d'assegurances i d'inversió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats financers. 
 1. Les d'empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament, especialment aquells que resultin imprescindibles per a l'adequada prestació dels serveis públics, així com el funcionament de la feina no presencial dels empleats públics. 
 1. Les que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere. 
 1. Les que treballen com a advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i, d'aquesta manera, compleixin amb els serveis essencials fixats consensuadament pel Ministeri de Justícia, Consell General de Poder Judicial, la Fiscalia General de l'Estat i les comunitats autònomes amb competències en la matèria i plasmats en la Resolució del Secretari d'Estat de Justícia de data 14 de març de 2020, i les adaptacions que en el seu caos puguin acordar-se. 
 1. Les que presten serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents. 
 1. Les que presten serveis a les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública. 
 1. Les que prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d'avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d'aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents al sector públic, de conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic. 
 1. Les que treballin en els Centres d'Acollida a Refugiats i en els Centres d'Estada Temporal d'Immigrants i a les entitats públiques de gestió privada subvencionades per la Secretaria d'Estat de Migracions i que operen en el marc de la Protecció Internacional i de l'Atenció humanitària. 
 1. Les que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d'aigua. 
 1. Les que siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius. 
 1. Les de l'operador designat per l'Estat per a prestar el servei postal universal, amb la finalitat de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament només als efectes de garantir l'esmentat servei postal universal. 
 1. Les que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris. 
 1. Les que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència. 
 1. Qualsevol altra que presti serveis que hagin estat considerats essencials.

 Aquesta informació és de primeríssima hora, i per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.