Preguntes freqüents (FAQS) en matèria laboral davant la crisi del coronavirus covid-19

16/03/2020

Les mesures per fer front al coronavirus estan generant molta incertesa, especialment en l’àmbit laboral. Us presentem un resum de les preguntes mes freqüents que estem contestant aquest dies. Grup Cànovas es posa a la vostra disposició per respondre els dubtes que tingueu.


Quines activitats han de tancar?

Les previstes estrictament en el RD 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària pel COVID-19 i en seu annex.

Se suspèn l'obertura a públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

Se suspèn qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l'autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.

Per a mes detall, podeu consultar el següent annex : https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf


Si la meva activitat no està inclosa dins les que han de tancar obligatòriament, què haig de fer?

És decisió de l’empresari obrir el centre de treball / empresa. Cal tenir en compte les recomanacions fetes per les autoritats públiques.


Quins efectes té que tanqui la meva activitat, si no està obligada de forma específica?

La obligació de l’empresari és donar la feina per la qual els treballadors estan contractats. Si això no es dona sense justificació, es considera un tancament d’empresa, per la qual cosa aquesta ha d’assumir el cost salarial i de SS dels seus treballadors, tot i que no prestin serveis. Aquests alhora podrien demandar l’empresa per incomplir les seves obligacions i sol·licitar-ne responsabilitats.

L’empresari però pot pactar vacances amb els seus treballadors, o pactar / fixar en certs casos una distribució irregular de la seva jornada (que ara no prestin serveis o en prestin menys i recuperar les hores més endavant)


Tinc un establiment hoteler, no estic obligat a tancar, m’estan anul·lant  les reserves i no tinc liquiditat per pagar les nòmines, què puc fer?

L’empresari pot instar un expedient de regulació d’Ocupació (ERO) per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció per reduir o suspendre les jornades de treball, o resoldre els contractes dels treballadors. Aquests percebran la seva retribució de l’Inem -prestació d’atur- segons la quantia que correspongui.

Si no es fa un ERO, encara que hi hagi justificació, l’empresa no pot deixar d’abonar els sous dels seus treballadors. Si no ho fa durant dos mesos, aquests poden instar les resolucions dels seus contractes i sol·licitar rebre una indemnització de 45/33 dies de salari per any de servei i accedir a la prestació d’atur si escau.

L’empresari ha de seguir cotitzant mentre no es resolguin els contractes. 

La Generalitat ha ajornat el pagament de la taxa turística fins el mes de setembre. S’han anunciat diverses mesures per injectar liquiditat a les empreses i autònoms, però estan pendents de desenvolupament normatiu.


Què passa si no es presenta un treballador a treballar?

En principi, la obligació d’un treballador és la d’assistir al seu lloc de treball, excepte que hi hagi causes justificades. Atesa l’excepcionalitat que estem vivint, s’hauria d’analitzar cada cas per poder respondre adequadament aquesta pregunta.


Què passa si un treballador ha de quedar confinat per precaució?  

En el cas d’estar obligat al confinament per prescripció medica, el metge de capçalera haurà d’expedir un comunicat de baixa que s’assimilarà a un accident de treball.


Es redueix la nòmina si un treballador ha de quedar confinat?

En el cas que hi hagi una baixa mèdica, tindrà el tractament d’una baixa mèdica per contingència comuna assimilada a un accident de treball.

En cas d’un altra tipus d’absència, caldrà valorar si la causa és justificada i quin tractament se li pot donar. 


Tinc alguna reducció en les cotitzacions?

En termes general i amb la normativa actual, no.


Soc autònom i tinc treballadors a càrrec, quines opcions tinc?

Les mateixes que un empresari persona jurídica.


Puc fer un ERO si soc autònom?

Si té treballadors per compte d’altri al seu càrrec, sí. Sense treballadors a càrrec, no.


Hi ha alguna ajuda prevista per fer front al tancament de la meva activitat si soc autònom?

Pot donar-se el cas que l’autònom percebi el que s’anomena prestació per cessament de l’activitat, el mal anomenat “atur de l’autònom”. Està previst per tancaments  definitius, no pas per temporals.


Què és un ERO-ERE-ERTE?

Son expedients de regulació d’ocupació. Poden estar motivats per:

1.- Causa de força major per suspendre les jornades de treball o resoldre els contractes dels treballadors.

Aquests percebran la seva retribució de l’inem -prestació d’atur- segons la quantia que correspongui i l’empresari ha de seguir cotitzant.

En el cas de resolucions contractuals, l’empresari haurà de pagar les indemnitzacions previstes de 20 dies de salari per any de servei.

La tramitació per l’organisme corresponent hauria de ser breu: entre 1 o 2 setmanes.

2.- Per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció per reduir o suspendre les jornades de treball o resoldre els contractes dels treballadors. Aquests percebran també la seva retribució de l’inem -prestació d’atur- segons la quantia que correspongui.

En el cas de suspendre o reduir les jornades de treball, l’empresari ha de seguir cotitzant.

En el cas de resolucions contractuals, l’empresari haurà de pagar les indemnitzacions previstes de 20 dies de salari per any de servei.

La tramitació per l’organisme corresponent se sol demorar al voltant d’1 mes o més.


Quina documentació fa falta per iniciar els tràmits d’un ERO?

Dependrà de la causa al·legada. En tot cas caldrà justificar la situació: causa de força major (*) o causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Cal seguir uns passos específics i actes formals i tenir en compte uns terminis concrets.

 (*) Estrictament es pot entendre que l’obligat tancament de les empreses per ordre de l’autoritat pública, es consideraria una causa de força major impròpia.


Zona afectada greument per una emergència civil

Si es dona el cas, caldrà valorar l’aplicació de la Llei 17/2015 de 09 de juliol. Podria succeir que la TGSS exonerés l’empresa d’abonar les quotes de Seguretat Social en el període de suspensió/reducció; i fins i tot que el Fons de Garantia Salarial assumís les indemnitzacions previstes, en tot o en part, segons els límits establerts.


La resposta a aquestes preguntes és genèrica, atenent la normativa legal vigent a la data d’avui i sens perjudici que l’estudi detallat de cada cas pugui donar una resposta diferent.

Ateses les manifestacions de les diferents administracions públiques, restem a l’espera que s’aprovin noves mesures legals per fer front a la crisi del coronavirus. Us anirem informant a mesura que hi hagi novetats


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.