Preguntes i respostes sobre les noves ajudes a treballadors autònoms

10/07/2020

Us informem que a la pàgina web de la Seguretat Social s'han publicat les següents preguntes i respostes sobre les noves ajudes a treballadors i autònoms, que exposem a continuació:


Sóc treballador per compte propi i beneficiari de la prestació extraordinària i he reprès la meva activitat. Continuo comptant amb alguna ajuda?

Sí. A partir de l'1 de juliol els autònoms que percebessin la prestació extraordinària per cessament d'activitat es beneficiaran automàticament d'una exoneració en les quotes a la Seguretat Social dels mesos de juliol, agost i setembre.


Llavors, quant pagaré a la Seguretat Social aquests mesos?

Al juliol, els beneficiaris de la prestació extraordinària per cessament d'activitat no pagaran quota de Seguretat Social perquè l'exoneració serà del 100%. A l'agost, es pagarà la meitat, ja que l'exoneració arribarà al 50% de la quota, i en la quota del mes de setembre, pagaran un 25% menys que en la quota ordinària.


Haig de sol·licitar aquesta exempció o s'efectuarà d'ofici?

No és necessari sol·licitar l'exempció, perquè s'efectuarà d'ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social en relació amb tots els autònoms que deixin de percebre la prestació extraordinària per cessament d'activitat, mantinguin l'alta en el règim corresponent i no sol·licitin la prestació per cessament d'activitat.


El meu negoci està en funcionament però continuo facturant molt poc. Continuaré cobrant la prestació?

Els autònoms que mantinguin l'activitat però vegin reduïda la seva facturació en el tercer trimestre en un 75% respecte al mateix període en 2019 (o els seus rendiments nets siguin inferiors en 1,75 vegades l'SMI) podran sol·licitar la prestació ordinària per cessament d'activitat.

Com a novetat, els treballadors autònoms de temporada podran accedir a la prestació extraordinària fins al 30 de setembre sempre que els seus ingressos en 2020 siguin inferiors en 1,75 vegades l'SMI. 


En què consisteix la prestació ordinària per cessament d'activitat?

La prestació arriba al 70% de la base reguladora, és a dir uns 660 euros per a un treballador autònom que cotitzi per la base mínima. A això cal sumar l'abonament de la part de la quota corresponent a contingències comunes, per la qual cosa el benefici econòmic pot arribar als 930 euros mensuals.


La prestació ordinària és compatible amb el manteniment de l'activitat?

Sí, es compatible.


Es descomptarà del meu temps d'atur? Computarà com a drets consumits?

La prestació ordinària per cessament d'activitat compatible amb l'activitat sí que computarà com a dret consumit, per la qual cosa el període consumit serà descomptat.


Quins requisits haig de complir per sol·licitar la prestació ordinària per cessament d'activitat?

Cal estar afiliats i en alta en el règim especial de treballadors autònoms o en el règim especial dels treballadors de la mar, en el seu cas, i estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social. Si això últim no es compleix, l'autònom té trenta dies naturals per ingressar les quotes corresponents.

És necessari haver cotitzat per cessament d'activitat com a mínim durant 12 mesos immediatament anteriors de forma continuada.

A més, cal acreditar una reducció de la facturació durant el tercer trimestre de 2020 d'almenys el 75% en relació amb el mateix període de l'any 2019, així com no haver obtingut durant aquests mateixos períodes uns rendiments nets superiors a 5.818,75 € al trimestre (1,75 vegades l'SMI).


Haig d'esperar que acabi el trimestre per sol·licitar la prestació?

Es pot sol·licitar a partir de l'1 de juliol de 2020, però només tindrà  efectes econòmics des d'aquesta data en el cas que se sol·liciti abans del 15 de juliol. Si se sol·licita després, tindrà efectes des de l'endemà de la sol·licitud.


Com acredito la caiguda de la facturació?

En principi, per acreditar la caiguda de la facturació només cal una declaració responsable del treballador autònom.

No obstant això, a partir de l'1 d'octubre de 2020 i de l'1 de febrer de 2021, les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, o l'Institut Social de la Marina, en el seu cas, recaptaran del Ministeri d'Hisenda les dades tributàries dels exercicis 2019 i 2020 necessaris per al  seguiment i control de les prestacions reconegudes.

Només en el cas que les citades entitats no puguin tenir accés a les dades que consten en les administracions tributàries, els treballadors hauran d'aportar, en el termini dels deu dies següents al seu requeriment:

  1. Còpia del model 303 d'autoliquidació de l'impost sobre el valor afegit (IVA), corresponent a les declaracions del segon i tercer trimestre dels anys 2019 i 2020.
  2. Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) del segon i tercer trimestre dels anys 2019 i 2020 a l'efecte de poder determinar el que correspon al tercer i quart trimestre d'aquests anys.

Els autònoms que tributin en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) hauran d'aportar la documentació necessària o qualsevol altre mitjà de prova que serveixi per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.


Fins quan podré percebre la prestació?

Com a màxim fins al 30 de setembre de 2020. A partir d'aquesta data només es podrà continuar percebent si compleixen tots els requisits que estableix la Llei General de la Seguretat Social.


Haig de continuar pagant la quota?

Les quotes a la Seguretat Social s'hauran de continuar abonant mentre es percebi aquesta prestació. No obstant això, els autònoms que percebin aquesta prestació, rebran, a més de l'import de la prestació, l'import de les cotitzacions corresponent a les contingències comunes.


El meu negoci no aixeca cap i he decidit tancar. Tinc dret a la prestació? Durant quant temps?

En cas de tancament es manté el dret a prestació per cessament d'activitat compatible amb l'activitat que es tingui reconeguda fins al  dia en què faci efecte la baixa en el règim. A partir d'aquest moment per percebre la prestació per cessament d'activitat ordinària s'hauran d'acreditar els requisits establerts en l'article 330 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.


Haig de pagar IRPF per la prestació extraordinària? I per la de cessament d'activitat?

Sí, cal pagar l'IRPF perquè cap d'aquestes dues prestacions figura en la llista de rendes exemptes d'aquest impost.


He deixat de complir els requisits i vull retornar les quantitats que he cobrat indegudament, on puc fer-ho?

Per renunciar a la prestació s'ha de dirigir a la mútua col·laboradora de la Seguretat Social que en va reconèixer el dret, o davant l'Institut Social de la Marina si va ser aquesta entitat gestora la que va reconèixer el dret.

Per retornar les quantitats percebudes indegudament, s'haurà de dirigir igualment a la mútua col·laboradora o, en el seu cas, a l'Institut Social de la Marina


Si sóc beneficiari d'una tarifa plana o una altra bonificació, se m'aplicarà la reducció a les quotes de la tarifa plana o aquests tres mesos pagaré les quotes generals amb les reduccions previstes i a partir de setembre se m'aplicarà la tarifa plana?

Durant aquests tres mesos s'aplicarà la reducció de quotes sobre la tarifa plana o reduïda que correspongui al treballador en cada cas, sense que en cap cas la reducció pugui superar la quota a abonar.


La possibilitat de passar a percebre la prestació ordinària per cessament d'activitat és aplicable a autònoms societaris?

Tenen dret a percebre aquesta prestació tots els autònoms societaris que hagin percebut fins al 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d'activitat i que compleixin els requisits exigits.


Com justifiquem la caiguda d'ingressos del soci que sol·licita la prestació?

De qualsevol forma admesa en dret.


Com i quan se sol·licita?

Com en el cas de la prestació extraordinària, la sol·licitud cal fer-la en la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social que hagi triat el treballador autònom.

Es començarà a percebre amb efectes des de l'1 de juliol, sempre que la sol·licitud es presenti abans del dia 15 de juliol. Si es presenta més tard, els efectes es generaran des de l'endemà al de la presentació.


Quina documentació haig d'aportar?

El model de sol·licitud que posi a disposició cada mútua. En aquest model es podrà autoritzar la mútua a consultar les dades tributàries dels exercicis 2019 i 2020 necessaris per al seguiment i control de les prestacions reconegudes.

Si no s'autoritzés aquesta consulta de dades o la mútua no pogués tenir-hi accés, el treballador haurà d'aportar una còpia del model 303 d'autoliquidació de l'IVA del segon i tercer trimestre dels anys 2019 i 2020 i còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'IRPF dels mateixos períodes.

Els treballadors autònoms que tributin en l'IRPF per estimació objectiva hauran d'aportar la documentació necessària o qualsevol altre mitjà de prova que serveixi per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.


I si deixo de complir els requisits?

Les persones que sol·licitin aquesta prestació poden renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31 d'agost de 2020. També es pot retornar la prestació quan es consideri que els ingressos percebuts durant el tercer trimestre de 2020 superaran els llindars indicats. Les mútues col·laboradores i l'Institut Social de la Marina, en el seu cas, faran les verificacions corresponents.


I si sóc autònom de temporada...

Tinc dret a alguna prestació?

Sí, com a novetat, els autònoms de temporada tenen dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat. Per a això, han d'haver estat donats d'alta i cotitzant com a tal durant almenys cinc mesos entre els mesos d'octubre a març en els dos exercicis anteriors (2018 i 2019).

A més d'estar al corrent de pagament, cal complir altres requisits, com no haver estat treballador per compte d'altri durant més de 120 dies entre l'1 de març de 2018 i l'1 de març de 2020. A més:

- No haver estat d'alta o assimilat a l'alta en cap règim durant els mesos de març a juny de 2020.

- No haver percebut cap prestació de la seguretat social durant els mesos de gener a juny de 2020, tret que fos compatible amb el treball autònom.

- No haver obtingut durant l'any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros.

- Si no s'està al corrent de pagament, l'autònom tindrà trenta dies naturals per a l'ingrés de les quotes degudes)


Quant cobraré?

La quantia de la prestació serà l'equivalent al 70% de la base mínima de cotització que correspongui.


Des de quan es percebrà la prestació extraordinària?

Amb efectes de l'1 de juny de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que es presenti la sol·licitud entre l'1 i el 15 de juliol. En cas contrari, els efectes queden fixats l'endemà de la presentació de la sol·licitud.

També es podrà sol·licitar en qualsevol moment durant el període comprès entre el 27 de juny de 2020 i el mes d'octubre de 2020.


Haig de continuar abonant les quotes si em concedeixen la prestació extraordinària?

Com succeïa amb la prestació extraordinària, durant la percepció de la prestació no serà obligatori cotitzar, i el treballador autònom roman en situació d'alta.


Presenta algun tipus d'incompatibilitat?

La prestació serà incompatible amb el treball per compte d'altri i amb qualsevol prestació de la Seguretat Social que no fos compatible amb la seva alta com a treballador autònom.

La prestació serà incompatible amb el treball autònom o per compte propi si els ingressos que es percebin durant l'any 2020 superen els 23.275 euros.


I si en algun moment deixo de complir els requisits?

Els treballadors autònoms que sol·licitin aquesta prestació podran renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31 d'agost de 2020. També poden retornar per iniciativa pròpia la prestació quan considerin que els ingressos percebuts durant el tercer trimestre de 2020 superaran els llindars indicats.


Quina documentació haig de portar?

El model de sol·licitud que posi a disposició cada mútua en el qual s'autoritzarà la mútua per la consulta de les dades tributàries corresponents al segon semestre de l'any 2020.

Si no s'autoritzés o la mútua no pogués tenir-hi accés hauran d'aportar una còpia del model 390 de declaració resum anual IVA de l'any 2020 i una còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) del quart trimestre de l'any 2020.

Els autònoms que tributin en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per estimació objectiva hauran d'aportar la documentació necessària per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net

Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.