Què haig de tenir en compte per a la declaració de la renda i el patrimoni de 2019?

31/03/2020

El dia 1 d’abril comença la campanya de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i de l’Impost sobre el Patrimoni de l’exercici 2019 i finalitza el proper 30 de juny.


Quines son les novetats mes destacades d’aquest exercici 2019?

 • La informació del domicili fiscal actual apareixerà separada de la resta, per tal que es pugui canviar o actualitzar abans de descarregar les dades fiscals.
 • S’augmenta la reducció aplicable a l’obtenció de rendiments del treball.
 • En relació als rendiments d'activitats econòmiques en estimació directa, s'introdueix un major detall de les despeses, concretament:
 • Respecte els immobles, s’ha consolidat en un sol apartat tota la informació relacionada amb finques, d’aquesta manera s’haurà de declarar de cada un dels immobles:
  • L’ús o usos que hagi tingut (habitatge habitual, habitatge de l’ex cònjuge i fills menors d’edat, afecta a una activitat econòmica, a disposició del titular o arrendat).

Si l’immoble ha estat llogat s’hauran de desglossar amb més detall les despeses deduïbles.

A més a més es crea un nou Annex D en el que, de forma voluntària, es podrà informar del  NIF d'aquella empresa que hagi realitzat una obra o un servei i posar l'import de la factura per agilitzar les gestions i reduir el nombre de requeriments.

 • En el cas de l'habitatge habitual, el contribuent també haurà d'incloure quants dies ha gaudit del mateix. Si hi ha hagut separació o divorci també s'ha d'assenyalar quants dies ha conviscut a l’habitatge amb els fills o l'antic cònjuge.

Aspectes especials a revisar i comentar amb els nostres assessors 

 • La informació i detalls relatius als immobles. 
 • Les quotes sindicals. 
 • Les dades personals i canvis en la situació familiar. 
 • Procedència o no d’alguna de les deduccions familiars (per maternitat, per descendent o ascendent discapacitat, per família nombrosa o monoparental amb 2 fills). 
 • Aportacions a plans de pensions. 
 • Transmissió d’immobles o altres béns. 
 • Deducció per lloguer i procedència d’altres deduccions autonòmiques.

Principals rendiments (no els únics)  que poden provocar que estigui obligat a declarar: 

 • Els contribuents que hagin obtingut rendiments íntegres del treball, procedents de un sol pagador, per import superior a 22.000€. 
 • Els contribuents que hagin obtingut rendiments de més d’un pagador per un import superior a 14.000€ (l’any passat eren 12.643 euros), si la suma de les quantitats procedents del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, superi la xifra de 1.500 euros anuals. 
 • Quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes. 
 • Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir. 
 • Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a un tipus fix de retenció.

 Per tal de poder optimitzar l’estudi, anàlisi d’opcions i formulació de la vostra declaració, agrairem que ens faciliteu la documentació necessària abans del 15 de juny.

 A Grup Cànovas estem al teu costat per ajudar-te en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-t’ho fàcil, perquè no tingui maldecaps ni t’hagis de moure de casa.

Cuida dels teus i confia amb nosaltres, perquè des de 1852 ens hem cuidat de les persones, les empreses i les institucions i avui, més que mai, ho seguim fent


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Informació addicional

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.