Què puc fer, abans que acabi el 2020, per pagar menys impostos?

11/12/2020

S'acosta el final de l'any 2020 i hem d'aprofitar les opcions que ens ofereix la normativa per reduir la factura fiscal.

Aquesta circular us vol oferir informació per poder planificar la fiscalitat del 2020 així com informar-vos dels canvis normatius que es preveuen per al 2021.

La llei dels pressupostos generals de l'Estat per a 2021 i la llei de mesures contra el frau preveuen modificacions en la tributació que poden fer aconsellables determinades actuacions abans no finalitzi l’any. Cal tenir present que aquestes normes estan en tramitació parlamentària i podrien tenir modificacions abans no s’aprovin definitivament.


Novetats en l’IRPF

A partir del 2021 es preveu:

Increments en els tipus de l’impost:

 • Es produirà un increment del tipus de 2 punts % per a bases liquidables superiors a 300.000 €, amb la qual cosa, si les CCAA no modifiquessin les seves tarifes s'arribaria a uns marginals màxims d'entre el 45,5 i el 51,5%.
 • En la tarifa de l'estalvi es crea un nou tram a partir d’una base liquidable de 200.000 euros, passant el marginal del 23 al 26%.

 

Reducció de les aportacions a plans de pensions: El límit conjunt de reduccions per un mateix contribuent serà el menor import entre:

 • el 30% dels rendiments nets de la feina i activitats econòmiques.
 • 2.000 euros. Aquest límit s'incrementarà en 8.000 euros, sempre que l'increment provingui de contribucions empresarials. (Article 52 i DA 16ª)

L'aportació màxima al pla de pensions del cònjuge es redueix de 2.500 a 1.000 €.


Novetats en l’impost de patrimoni

Per a 2021 es pujarà el marginal màxim de la tarifa estatal de l'impost sobre el patrimoni del 2,5 al 3,5%. Això només tindrà l'efecte que vulguin que tingui les CCAA que tenen capacitat normativa per modificar la tarifa, les deduccions i les bonificacions.


Novetats en l’impost sobre societats

Es preveu limitar al 95% (actualment 100%) l’exempció sobre dividends i plusvàlues generats per filials residents i no residents. No obstant, aquesta modificació pot tenir poca rellevància per a empreses petites o mitjanes, ja que no afecta quan:

a) Els dividends o participacions en beneficis siguin percebuts per una entitat amb un import net de la xifra de negocis en el període impositiu immediat anterior, inferior a 40 milions d'euros.

L'entitat a què es refereix aquesta lletra ha de complir els requisits següents:

 1. no tenir la consideració d’entitat patrimonial
 2. no formar part, amb caràcter previ a la constitució de la filial de la que rep el dividend, d’un grup
 3. no tenir, amb caràcter previ a la constitució de la filial de la que rep el dividend, un percentatge de participació directe o indirecte en altres entitats d’almenys un 5%

b) Els dividends o participacions en beneficis procedeixin d’una entitat constituïda amb posterioritat al 1/1/2021 en la que es participi al 100% des de la seva constitució.

c) Els dividends o participacions en beneficis es percebin en els períodes impositius que concloguin en els 3 anys immediats i successius a l’any de constitució de l’entitat que els distribueixi.


Què puc fer per tributar menys en l’IRPF abans que no acabi el 2020?

Demanar el reconeixement i/o revisió del grau de la discapacitat

Si alguna persona te un delicat estat de salut, pateix alguna dolència crònica o te limitacions de mobilitat, entre d’altres situacions, podria sol·licitar el reconeixement del grau de la discapacitat. En cas de tenir-lo, es pot demanar la revisió

En el cas que se li reconegui un grau de discapacitat igual o superior al 33% pot obtenir importants avantatges, tant en l‘àmbit fiscal (IRPF, Impost de donacions i successions, exempcions en l’impost de circulació) com en altres àmbits (descomptes en transport públic, accés a beques, ajudes, subvencions...etc)

Si es sol·licita abans de 31/12/2020, la resolució tindrà efectes pel 2020.


Cànovas us pot fer aquest tràmit de forma ràpida i senzilla. Contacteu amb nosaltres si voleu més informació.


Aportacions a plans de pensions

Si és possible, aquest any és molt recomanable aportar al pla de pensions fins al màxim de 8.000€/anuals.  Aquest exercici serà l'últim en què es podrà aportar fins a aquesta quantitat, a partir de l’any 2021 el límit màxim es rebaixa a 2.000€.

Rescat de plans de pensions amb reducció (per les aportacions fetes fins el 2006)

Si te un pla de pensions i la contingència de jubilació o discapacitat es va produir el 2012 o el 2018, no ha cobrat prestacions i vol beneficiar-se d'un rescat en forma de capital, pot gaudir d’una reducció del 40% (només per les prestacions corresponents a aportacions fins el 2006). El termini màxim per fer-ho és el 31 de desembre de 2020.

Deducció per l’habitatge habitual

Si es va adquirir l’habitatge habitual abans de l'1 de gener de 2013 i s’està aplicant la deducció per la hipoteca vinculada a aquesta compra, recordeu que la base màxima de deducció és de 9.040€, per tant, si a data d’avui no s’ha pagat aquesta quantitat, es pot plantejar una amortització extraordinària para maximitzar la deducció a aplicar.

Donatius

Tot i que l’impacte en la declaració de renda és menor, els donatius a determinades fundacions també poden reduir la tributació final per l’impost sobre la renda..

El benefici fiscal dels donatius s'ha ampliat aquest any, amb efectes des de l'1 de gener. S'ha incrementat la deducció per les donacions en 5 punts percentuals, de manera que serà possible deduir-se el 80% dels primers 150 euros donats.

Anticipar guanys patrimonials

Qui estigui pensant a transmetre algun actiu amb plusvàlua o a rebre dividends de la seva societat com a soci d'aquesta, i hagin de ser superiors a 200.000 €, convindria que fessin l'operació abans que finalitzi l'any. A partir de 2021 -si s'aprova en els termes projectats la llei de pressupostos per a aquest any- la tributació de l'estalvi augmenta en 3 punts, passant del 23 per 100 actual al 26, per a bases superiors a 200.000 €.

Si durant el 2020 s’han venut accions, fons d’inversió, immobles o d’altres béns, que han generat un guany patrimonial, abans de final d’any es pot aprofitar per vendre que aquells actius, que sabem que amb la seva transmissió generaran una pèrdua. Així, al compensar-se mútuament, s’aconseguirà rebaixar la tributació final pels guanys patrimonials.

Important: la pèrdua no serà aprofitable si es tornen a adquirir els elements, en general en el termini d'un any i, si es tracta de valors cotitzats, en els dos mesos anteriors o posteriors.

Retribucions en espècie

Si ha de rebre una percepció variable a final d'any o, en tot cas, de cara a l'any que ve, pot interessar que el pagador satisfaci part del sou o dels complements mitjançant alguna de les retribucions en espècie que no tributen.

Existeixen supòsits en els quals les rendes del treball es poden trobar exemptes fins determinats límits taxats per llei (per exemple, els anomenats xecs transport satisfets per les empreses per desplaçaments dels seus empleats en transport públic, fins a 1.500,00 €/any per treballador; els anomenats tiquets restaurant, fins a 11,00 €/diaris, o l'assegurança mèdica que paga l'empresa. Perquè aquesta últim sigui retribució en espècie exempta és necessari que el prenedor de l'assegurança sigui l'empresa que n'atorga la retribució al treballador).

Pla d'estalvi a llarg termini i PIAS

Si té pensat contractar algun dipòsit, pot interessar-li contractar abans de final d'any un pla d'estalvi a llarg termini (ja sigui una assegurança individual d'estalvi a llarg termini -SIALP- o un compte individual d'estalvi a llarg termini -CIALP- si pensa mantenir les quantitats que hi imposi en 2020 durant, almenys, 5 anys. En aquest cas, no tributarà per la rendibilitat que produeixi sempre que l'imposat a l'any no excedeixi de 5.000 euros, que no retiri cap quantitat abans de finals de 2025 i que el rescat sigui en forma de capital.

Si és titular d'un pla individual d'estalvi sistemàtic (PIAS) i han passat 5 anys des de la primera aportació, pot rescatar-lo per constituir una renda vitalícia amb exempció de la rendibilitat generada. El límit màxim anual satisfet en concepte de primes és de 8.000 euros.


Els efectes del COVID en la fiscalitat del 2020

La declaració d’estat d’alarma ha modificat diferents terminis que afecten al IRPF i el cobrament de rendiments per els ERTO pot obligar a presentar la declaració del 2020:

Prestacions rebudes per ERTO.

La prestació percebuda per l'ERTO té la consideració de rendiments del treball i pot afectar l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF  al tenir dos pagadors (l'empresa i el SEPE). Els límits per estar obligat a presentar declaració d’IRPF son:

 • Si l'import percebut del segon i restants pagadors no supera els 1.500 euros, no existirà l'obligació de declarar per IRPF si la suma total de rendiments del treball no supera els 22.000 euros.
 • Si l'import percebut del segon i restants pagadors supera els 1.500 euros, no existirà l'obligació de declarar per IRPF si la suma total de rendiments del treball percebuts en l'exercici no supera els 14.000 euros.

La Generalitat de Catalunya ha creat una deducció autonòmica de l’IRPF per compensar als contribuents que es vegin obligats a presentar la declaració com a conseqüència d’haver rebut prestacions contributives derivades de situacions d’ERTO o la prestació corresponent per haver-se quedat a l’atur. Aquesta deducció és equivalent a la diferència entre la quota íntegra catalana i la quota íntegra estatal, però no evita la obligació d’haver de presentar la declaració si es superen els límits per a dos pagadors.

A això cal sumar-hi el fet que les prestacions abonades pel SEPE gairebé no tenen retenció pel que probablement el resultat de les declaracions serien a ingressar. Per evitar això, el treballador pot sol·licitar un augment del tipus de retenció, a la seva empresa si ja s'ha reincorporat al seu lloc, o al SEPE en cas de continuar en l'ERTO.

Deduccions per maternitat, família nombrosa o persones amb discapacitat

Els ERTO també tenen un impacte considerable en les prestacions per maternitat. Les mares treballadores amb fills menors de tres anys tenen dret a una deducció en l'IRPF de 1.200 euros anuals per cada fill, ja siguin emprades per compte d'altri o autònomes i sempre que estiguin donades d'alta a la Seguretat Social.

En cas de ERTO en què se suspèn el contracte de treball, es perd la deducció durant els mesos en què duri el ERTO, també per a les autònomes en els mesos en què hagin tancat el seu negoci. I passa el mateix amb les deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec. En cas de ERTO de reducció de jornada, la deducció es manté intacta ja que es continua realitzant una activitat.

El teletreball: Compensació de despeses i material entregat per part de l’empresa

Si una part de l'any s’ha desenvolupat l’activitat laboral a distància i l'empresa ha abonat les despeses en les quals hagi incorregut per aquest motiu (llum, connexió a internet, etc.)  o s’ha facilitat material informàtic per poder-lo fer (d'ordinadors, mòbils, tauletes o cadires ergonòmiques) es poden plantejar dubtes sobre la seva tributació.

Aquest no és un tema senzill ni clar. La Direcció General de Tributs té previst pronunciar-se al respecte abans que acabi l'any.

La Direcció General de tributs pot optar per donar dues respostes:

 • Tributar com a rendiments del treball si tot el material i els recursos necessaris per al teletreball es reconeixen com a retribució en espècie.
 • Considerar-los exempts davant la situació d'alarma imposada per la pandèmia i determinar la seva tributació ja en el marc futur del teletreball.

Caldrà estar atents a la resposta que es doni perquè pot tenir implicacions importants en l’IRPF 2020.

Arrendaments d'immobles:

Durant l'estat d'alarma com a conseqüència de la COVID-19 molts arrendadors han pactat unes noves condicions amb el seu inquilí en el contracte d'arrendament. El propietari arrendador pot enfrontar tres possibles escenaris:

 • Reducció de la renda: l'arrendador reflectirà com a rendiment íntegre durant els mesos a què afecti la rebaixa en el preu del lloguer els nous imports acordats per les parts, sigui quin sigui el seu import. A més, ha de tenir present que continuaran sent deduïbles les despeses necessàries per al lloguer incorregudes durant el període al qual afecti la modificació i que no procedirà la imputació de rendes immobiliàries en seguir arrendat l'immoble. Al seu torn, serà aplicable la reducció del 60% quan es tracti d'arrendaments de béns immobles destinats a habitatge.
 • Moratòria dels pagaments del lloguer: l'arrendador no ha de reflectir rendiment en els mesos en què s'ha diferit aquest pagament. Igual que en el supòsit anterior, continuaran sent deduïbles les despeses necessàries per al lloguer incorreguts durant el període al qual afecti la modificació i no procedirà la imputació de rendes immobiliàries en seguir arrendat l'immoble. Al seu torn, serà aplicable la reducció del 60% quan es tracti d'arrendaments de béns immobles destinats a habitatge.
 • Condonació del deute: l'arrendador ha d'imputar renda immobiliària.

Aquestes son algunes indicacions per tenir present abans no acabi el 2020, però l’important és fer un seguiment de la fiscalitat al llarg de l’any i analitzar adequadament cada cas.


Aquest resum no substitueix, en cap cas, el text normatiu de cada tribut, que pot ser objecte de modificacions o rectificacions posteriors i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.