Qui i com s’ha de presentar la declaració d’operacions amb tercers (model 347)

17/02/2023

El dia 28 de febrer de 2023 finalitza el termini màxim per presentar el model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” de l’exercici 2022. En aquest model es declaren les operacions efectuades amb un mateix client o proveïdor que en conjunt superin els 3.005,06 € (IVA inclòs).

Fonts: Normativa legal, AEAT i elaboració pròpia

 


Qui ha de presentar la declaració d’operacions amb tercers?

Els empresaris i professionals que desenvolupin activitats econòmiques i les administracions públiques estan obligats a presentar el model 347, quan respecte a una altra persona o entitat hagin fet operacions que en el seu conjunt hagin superat la xifra de 3.005,06 € (IVA inclòs) durant l'any 2022.

També estan obligades les entitats o establiments de caràcter social i les comunitats de propietaris per les adquisicions de béns i serveis que efectuïn al marge d'activitat empresarial o professional quan el seu import hagi superat els 3.005,06 € (exclosos els subministraments d'aigua, energia elèctrica, combustible i assegurances).

Les operacions en les quals no se suporta o no es repercuteix IVA també s'han de declarar, sempre que existeixi obligació d'expedir factura i se superin els 3.005,06 euros. Per exemple:

 • Les operacions en les quals s'hagi produït la inversió del subjecte passiu (en aquest cas, haurà de declarar l'import sense IVA).  Es produeix aquesta inversió, per exemple, en alguns lliuraments d'immobles, o en alguns lliuraments de productes electrònics.
 • Les subvencions públiques procedents d'una mateixa administració que superin els 3.005,06 euros.
 • Els lliuraments gratuïts en els quals la llei l'obliga a ingressar l'IVA. Per exemple, si la seva empresa fabrica mobles i de manera gratuïta lliura mobiliari a un treballador, haurà de declarar aquest lliurament si el cost imputable a aquests mobles més l'IVA supera els 3.005,06 euros.
 • Les operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa de l'IVA, hauran de ser incloses tant pels que facin les operacions, com pels seus destinataris.

 


NO estan obligats a presentar el model 347

 • Els qui realitzin a Espanya activitats empresarials o professionals sense tenir en territori espanyol la seu de la seva activitat econòmica, un establiment permanent o el seu domicili fiscal o, en el cas d'entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger, sense tenir presència en territori espanyol.
 • Les persones físiques i entitats en atribució de rendes en l'IRPF, per les activitats que tributin en aquest impost pel mètode d'estimació objectiva i, simultàniament, en l'IVA pels règims especials simplificat o de l'agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d'equivalència, excepte per les operacions per les quals emetin factura. No obstant l'anterior, els subjectes passius acollits al règim simplificat de l'IVA hauran d'informar de les adquisicions de béns i serveis que realitzin que hagin de ser objecte d'anotació en el llibre registre de factures rebudes (adquisicions i importacions de béns i serveis pels quals s'hagi suportat o satisfet l'impost i destinats a la seva utilització en les activitats per les quals resulti aplicable el referit règim especial).
 • Els obligats tributaris que no hagin fet operacions que en el seu conjunt, respecte d'una altra persona o entitat, hagin superat la xifra de 3.005,06 euros durant l'any natural corresponent o de 300,51 euros durant el mateix període, quan, en aquest últim supòsit, realitzin la funció de cobrament per compte de tercers d'honoraris professionals o de drets derivats de la propietat intel·lectual, industrial o d'autor o altres per compte dels seus socis, associats o col·legiats.
 • Els obligats tributaris que hagin fet només operacions no sotmeses al deure de declaració (en general, aquelles operacions que són objecte de declaració en models tributaris específics).
 • Els subjectes passius inscrits en el REDEME no estan obligats a presentar el model 347, ja que estan obligats a portar els seus llibres registre de l'IVA a través de la seu electrònica de l'AEAT, i els subjectes passius que utilitzin el SII queden exclosos de l'obligació de presentar el model 347.

Atenció. Si ha efectuat operacions respecte de les quals Hisenda ja té informació (a través d'altres declaracions), no les haurà d'incloure en el model 347. Així, no haurà d'incloure:

 • Les operacions subjectes a retenció, perquè Hisenda ja té la seva informació gràcies a les declaracions periòdiques i resums anuals (tampoc es declararan totes aquelles operacions que s'hagin de declarar en altres models com el 190, 193, 180, etc.). Els lliuraments o adquisicions intracomunitàries de béns i serveis, perquè es declaren en el model 349.
 • Les operacions d'exportació i importació, perquè es declaren a la duana.
 • El mateix succeeix amb els lliuraments de béns entre la península i Canàries, Ceuta i Melilla.

 


Tipus d’operacions i claus de registre

Els imports es declararan per períodes trimestrals i separats per tipus d’operació, d’acord amb els següents codis:

A.- Adquisicions de béns i serveis superiors a 3.005,06 euros.

B.- Lliuraments de béns i prestacions de serveis superiors a 3.005,06 euros.

C.- Cobraments per compte de tercers superiors a 300,51 euros.

D.- Adquisicions de béns o serveis al marge de qualsevol activitat empresarial o professional superiors a 3.005,06 euros, realitzades per Entitats Públiques, partits polítics, sindicats o associacions empresarials, per entitats a les quals sigui d'aplicació la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre la propietat horitzontal, i per les entitats o establiments privats de caràcter social a què es refereix l'article 20.Tres de la Llei 37/1992 de 28 de desembre.

E.- Subvencions, auxilis i ajuts satisfets per les Administracions Públiques qualsevol que sigui el seu import. (Clau d'ús exclusiu per Administracions Públiques a què fa referència l'article 3.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic que satisfacin aquestes subvencions, auxilis i ajuts. Mai no han d'utilitzar aquesta clau els declarats de les mateixes).

F.- Vendes agència viatge: Serveis documentats mitjançant factures expedides per agències de viatges, a la protecció de la disposició addicional quarta del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre.

G.- Compres agència viatge: Prestacions de serveis de transports de viatgers i dels seus equipatges per via aèria a què fa referència la disposició addicional quarta del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre.

 


Informació que cal incloure en el model 347

Es consignaran les següents dades:

Declarant: nom i cognoms o raó social o denominació completa, NIF i domicili fiscal.

Declarats: Persones o entitats incloses en la declaració, nom i cognoms o raó social o denominació completa i NIF, o en el seu cas, el número d'identificació fiscal a l'efecte de l'impost sobre el valor afegit atribuït a l'empresari o professional amb el qual s'efectuï l'operació per l'Estat membre d'establiment.

L'import total (en euros), de les operacions realitzades amb cada persona o entitat durant l'any natural al qual es refereixi la declaració.

S'hauran de fer constar separadament les següents operacions, sense perjudici que a l'efecte de determinar si se supera o no la xifra de 3.005,06 euros, que genera l'obligació de declarar respecte a cada persona o entitat, es computin conjuntament amb la resta d'operacions realitzades:

 • Els arrendaments de locals de negocis (evidentment sempre que es tracti d'arrendaments que no hagin de ser declarats en el model 180). L'arrendador consignarà el nom i cognoms o raó social o denominació completa i el NIF dels arrendataris, les referències cadastrals i les dades necessàries per a la localització dels immobles arrendats.
 • Les operacions d'assegurances realitzades per les entitats asseguradores. Es consignarà l'import de les primes o contraprestacions percebudes i les indemnitzacions o prestacions satisfetes en l'exercici de l'activitat asseguradora.
 • Les quantitats que es percebin en contraprestació per transmissions d'immobles, efectuades o que s'hagin d'efectuar (per exemple quan s'efectuen operacions de venda sobre pla), que constitueixin lliuraments subjectes en l'IVA.
 • Les agències de viatges consignaran separadament diverses operacions que compleixin amb els requisits a què es refereix la disposició addicional quarta del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre: aquelles prestacions de serveis en la contractació de les quals intervinguin com a mediadors i els serveis de mediació relatius als serveis de transport de viatgers i dels seus equipatges que l'agència de viatges presti al destinatari d'aquests serveis de transport.

S'hauran de declarar per separat els cobraments per compte de tercers d'honoraris professionals o de drets de propietat intel·lectual, industrial, d'autor o altres per compte dels seus socis, associats o col·legiats efectuats per societats, associacions, col·legis professionals o altres entitats que, entre les seves funcions, realitzin les de cobrament.

Es faran constar els imports superiors a 6.000 euros (calculat com l'import total dins de l'any natural, no operació per operació) que s'haguessin percebut en metàl·lic de cadascuna de les persones o entitats relacionades en la declaració.

Es faran constar separadament d'altres operacions que, si escau, es realitzin entre les mateixes parts, les següents operacions:

a)A les que sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa de l'IVA.

b)En les quals el subjecte passiu sigui el destinatari d'acord amb el que s'estableix en l'article 84.U.2n de la Llei de l'IVA.

c) Que hagin resultat exemptes de l'IVA per referir-se a béns vinculats o destinats a vincular-se al règim de dipòsit diferent dels duaners definit en l'apartat cinquè de l'annex de la Llei de l'IVA.

 


Com es declaren els lloguers en el model 347?

En el cas de l'arrendatari, si el lloguer està subjecte a retenció de l'IRPF o de l'impost sobre societats, i a més està subjecte a IVA, l'arrendatari ja declara les quantitats retingudes mitjançant el model 180, per la qual cosa no s'han d'incloure aquestes operacions, ja que aquestes operacions ja estan informades en altres declaracions.

Habitatges. En aquesta declaració no s'ha d'incloure els ingressos del lloguer d'habitatges a particulars que constitueixin la seva residència permanent (aquests lloguers estan exempts d'IVA i no ha d'emetre factura per ells). En canvi, si ha llogat aparcaments o trasters de manera separada als habitatges, sí que ha de declarar-los (sempre que superin l'import dels 3.005,06 €).

Per part seva, els arrendadors, havien d'informar dels locals que tenien arrendats, a quines persones, i l'import anual, quan superés els 3.005,06 €. No obstant això, aquesta obligació ha quedat suprimida des de 2014 per l'ampliació de la informació a subministrar mitjançant el model 180, que ja inclou aquestes dades. Per tant, els arrendadors tampoc han d'incloure aquestes operacions en el seu model 347.

Locals. Si ha llogat un local (o un habitatge per ser utilitzat com a despatx), dependrà de si el lloguer ha estat subjecte a retenció: si ho ha estat no l'haurà d'incloure en el model 347 (perquè l'inquilí ja haurà inclòs aquests imports en el resum anual de retencions). Però si les rendes no han estat subjectes a retenció sí que haurà de declarar-les en el model 347 (recordi que, si el valor cadastral total dels locals llogats supera els 601.102,10 euros, el contribuent pot comunicar als arrendataris que no practiquin retenció sobre les rendes que li paguin).

 


Quins criteris existeixen d'imputació temporal?

Les operacions que s'han de relacionar en el model 347 són les realitzades pel declarant l'any natural al qual es refereix la declaració. A aquest efecte, les operacions s'entendran produïdes en el període en el qual s'hagi de realitzar l'anotació registral de la factura que serveixi de justificant, de manera que:

 • Les factures expedides han d'estar anotades en el moment que es realitzi la liquidació i pagament de l'impost corresponent a aquestes operacions.
 • Les factures rebudes han d'estar anotades per l'ordre que es rebin i dins del període de liquidació en què sigui procedent efectuar la seva deducció.

No obstant això existeixen diferents situacions que tenen un tractament particular, entre elles podem destacar les següents:

Operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa, es consignaran també l'any natural corresponent al moment de la meritació total o parcial, d'acord amb la regla general de meritació i també d'acord amb la regla especial de meritació pròpia del règim especial.

Devolucions, descomptes, bonificacions i operacions que quedin sense efecte o alteracions de preu, així com en el cas que es dicti acte de declaració de concurs que hagin donat lloc a modificacions en la base imposable de l'IVA tenint lloc en un trimestre natural diferent d'aquell en el qual es va haver d'incloure l'operació a la qual afecten tals circumstàncies modificatives, s'hauran de reflectir en el trimestre natural en què s'hagin produït, sempre que el resultat d'aquestes modificacions superi, juntament amb la resta d'operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat l'any natural, la xifra de 3.005,06 euros en valor absolut.

Les bestretes de clients i a proveïdors i altres creditors s'han d'incloure en el model 347. En efectuar-se ulteriorment l'operació, se'n declararà l'import total minorant-lo en el de la bestreta anteriorment declarada, sempre que el resultat d'aquesta minoració superi, juntament amb la resta d'operacions realitzades l'any natural amb la mateixa persona o entitat la xifra de 3.005,06 euros en valor absolut.

Les subvencions, auxilis o ajuts que concedeixin les entitats integrades en les diferents administracions públiques territorials o en l'administració institucional s'entendran satisfetes el dia en què s'expedeixi la corresponent ordre de pagament. En cas que no existeixi ordre de pagament s'entendran satisfetes quan s'efectuï el pagament.

Operacions en metàl·lic: quan les quantitats percebudes en metàl·lic no es puguin incloure en la declaració de l'any natural en el qual es fan les operacions perquè es perceben amb posterioritat a la seva presentació o perquè no s'ha assolit en aquest moment un import superior a 6.000 euros, els obligats tributaris hauran d'incloure-les separadament en la declaració corresponent a l'any natural posterior en el qual s'hagués efectuat el cobrament o s'hagués superat l'import assenyalat anteriorment.

 


Preguntes freqüents

Poden existir discrepàncies entre els imports declarats pel client i el proveïdor?

Sí. En el cas que es rebi la factura pel client i es registri en un període trimestral diferent del de la seva emissió pel proveïdor sorgiran diferències. Per exemple: la societat X va vendre a I per un import de 10.000 euros el 20 de març de 2022. La societat I va rebre la factura el 30 d'abril i la va registrar en el llibre de factures rebudes en aquesta data. En el 347 de X l'operació indicada s'ha d'incloure, amb la clau "B", en la casella corresponent al 1T i en el 347 de I s'inclourà, amb la clau "A" en la casella corresponent al 2T.

Es pot declarar un import negatiu en el model 347?

. Sempre que l'import anual de les operacions superi, en el seu valor absolut (sense signe), els 3.005,06 €. Aquest import es consignarà en la declaració amb el signe negatiu.

Com es declaren les operacions en les quals després existeixin devolucions,  descomptes, bonificacions o modificació de la base imposable?

Hauran de ser reflectides en el trimestre natural en què s'hagin produït, sempre que el resultat d'aquestes modificacions superi, juntament amb la resta d'operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat l'any natural, la xifra de 3.005,06 euros.

Com es declaren les quantitats que es percebin en contraprestació per transmissions d'immobles, que constitueixin lliuraments subjectes a IVA?

S'han de declarar en el mateix registre que la resta d'operacions, però de manera separada en les caselles corresponents a les quantitats trimestrals i anual que es percebin d'operacions corresponents a transmissions d'immobles subjectes a IVA. D'altra banda, en les caselles corresponents a Import anual de les operacions i Import trimestral de les operacions, es consignarà l'import de les operacions incloses les transmissions d'immobles, però exceptuant els imports de les operacions d'assegurances (entitats asseguradores) i arrendaments que s'han d'anotar en un registre separat.

 


Normativa de referència:

Per a més informació, cliqueu els següents links 

 

Per assegurar l’adequada presentació de la declaració, us agrairem que ens feu arribar les dades abans del dia 22 de febrer

 


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa. Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 972202600 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.