Recordatori campanya d'inspecció de treball

14/05/2024

Com ja us venim informant des d’un temps ençà -vegeu el nostre full informatiu especial
de juliol 2022 -pla estratègic de la Inspecció-, i els diferents recordatoris -Us Recordem,
LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SS ve intensificant diverses actuacions, per contribuir (sic)
a la millora de la qualitat de l'ocupació, la garantia dels drets dels treballadors, la igualtat,
la lluita contra la precarietat i el frau en matèria laboral i de SS.

 

En aquest sentit, s’hi donen, entre altres, les següents actuacions més usuals i
destacades:

Assegurar el compliment de les normes d'igualtat i no discriminació, actuant en
l'àmbit de discriminació per gènere.

PLANS D’IGUALTAT: S’estableix la obligació d'elaborar (i registrar) un Pla d'Igualtat
en aquelles empreses de 50 o més treballadors, així com en aquelles empreses en
les quals tal obligació derivi del conveni col·lectiu. No complir amb les obligacions que en
matèria d'igualtat establertes en l'Estatut dels Treballadors o conveni col·lectiu pot donar lloc a sancions
econòmiques amb multes entre 626 euros i 6.250 euros en cas considerar-se greu; o a partir de 6.251
euros a 187.515 euros cas de considerar-se molt greu. Es qualifica com a infracció molt greu no
elaborar o no aplicar el que s'estableix en el pla d'igualtat.

REGISTRE DE SALARIS: L'empresari està obligat a portar un Registre Salarial amb
els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions
extrasalarials de la seva plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per grups
professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d'igual valor.

PROTOCOL - PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL: Les empreses han de
promoure les condicions de treball que evitin la comissió de delictes i altres conductes
contra la llibertat sexual i la integritat moral en el treball, tot incidint especialment en
l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe. Han de promoure condicions de
treball que evitin l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe, i arbitrar
procediments i protocols específics per a la seva prevenció i per donar tràmit a les
denúncies o reclamacions que puguin formular els qui hagin estat objecte d'aquesta
situació. Les empreses establiran mesures, que hauran de negociar-se si escau amb
els representants de les persones treballadores, com ara l'elaboració i difusió de codis
de bones pràctiques; la realització de campanyes informatives; protocols d'actuació i/o
accions de formació.

 

Lluitar contra tota mena d'abús i frau en matèria laboral, revisant-se.

ABONAMENT DELS SALARIS PREVISTOS LEGALMENT

REGISTRE DIARI DE JORNADA que haurà d'incloure l'horari concret d'inici i
finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la
flexibilitat horària; i si escau, sobretot pels temps parcial, la totalització mensual, i
resum de totes les hores realitzades cada mes, tant les ordinàries com les
complementàries. Si s’incompleix, el contracte es presumirà a temps complert,
excepte prova que n’acrediti la parcialitat. Pels de temps complert, si es realitzen hores
extres, al final del mes, l’empresa li notificarà al treballador el número d’hores
realitzades.

CONTRACTES DE TREBALL – causa i durada

FALSOS AUTÒNOMS I FALSOS BECARIS

TREBALLADORS NO DONATS D’ALTA

SOBRE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

 

A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui.

Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pot contactar amb el seu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 972202600 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 170 anys assessorant empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.