Recordatori d’obligacions tributaries dels mesos d’octubre i novembre

07/10/2021

El proper 20 d'octubre finalitza el termini per fer la presentació de la majoria de declaracions corresponents al tercer trimestre del 2021. S’introdueixen noves declaracions i el 5 de novembre finalitza el termini per ingressar el segon termini de la renda 2020.

Per poder domiciliar el pagament de les liquidacions, el termini general finalitza el dia 15 d'octubre.

Fins el dia 20 d'octubre podeu presentar el 3r TRIMESTRE 2021 corresponent a l'IVA (model 303) IRPF (model 111) i al pagament fraccionat de l'IRPF (model 130) en relació a les activitats empresarials i professionals, així com a l'ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci (model 115) i sobre les rendes de capital (model 123) de les persones o entitats que hi estiguin obligades.

En el cas de societats, el proper dia 20 d'octubre finalitza el termini per a presentar el segon pagament fraccionat del 2021 (model 202) de l'impost sobre societats.

També cal tenir present que el dia 5 de novembre es fa el pagament del segon termini de la declaració anual de la renda 2020, si es va fraccionar el pagament.

Com a novetat, hi ha la introducció del nou model 369 per declarar les operacions d’IVA del règim de vendes a distancia (One Stop Shop (OSS)) i es recupera la obligació de presentar la declaració model 179 informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques del segon i tercer trimestre 2021


Calendari de declaracions

Fins al 20 d’octubre

RENDA I SOCIETATS

 • Setembre 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Tercer trimestre 2021: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

 

Pagaments fraccionats Renda

 • Tercer trimestre 2021:
 • Estimació directa: 130
 • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats Societats i Establiments Permanents de no Residents

 • Règim general: 202
 • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Setembre 2021. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Setembre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Tercer trimestre 2021. Autoliquidació: 303
 • Tercer trimestre 2021. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Tercer trimestre 2021. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Tercer trimestre 2021. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l'IVA. Autoliquidació: 368
 • Tercer trimestre 2021. Model 369. Declaracions d’IVA del régim One Stop Shop (OSS)
 • Tercer trimestre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Setembre 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Juliol 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Setembre 2021: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2021: 521, 522, 547
 • Tercer trimestre 2021. Activitats V1, V2, F1, F2: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Tercer trimestre 2021. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Setembre 2021. Grans empreses: 560
 • Tercer trimestre 2021. Excepte grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Tercer trimestre 2021. Pagament fraccionat: 585
 • Pagament fraccionat 2021: 589

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Tercer trimestre 2021: 595

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Setembre 2021: 604

 

Fins al 2 de novembre

IVA (impost sobre el valor afegit)

 • Setembre 2021. Autoliquidació: 303
 • Setembre 2021. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Setembre 2021. Grup d'entitats, model agregat: 353

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D'ÚS D'HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

 • Segon i tercer trimestre 2021: 179

NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Tercer trimestre 2021. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ACTUALITZACIÓ DE DETERMINATS MECANISMES TRANSFRONTERERS COMERCIALITZABLES

 • Tercer trimestre 2021: 235

COMPTE CORRENT TRIBUTARI

 • Sol·licitud d'inclusió per a l'any 2022: CCT (compte corrent tributari)

La renúncia s'haurà de formular en el model de "Sol·licitud d'inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària"

IMPOST SOBRE DETERMINATS SERVEIS DIGITALS

 • Tercer trimestre 2021: 490

 

Fins al 5 de novembre

RENDA

 • Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2020, si es va fraccionar el pagament: 102

 


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual o per mail a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.