Règims especials de finestreta única: la gestió de l'IVA derivat del comerç electrònic

02/07/2021

L’entrada en vigor el dia 1 de juliol de 2021 dels règims especials de finestreta única introdueix canvis importants en la gestió de l’IVA.


A qui afecta?

A tots els integrants de la cadena de subministrament del comerç electrònic: venedors i els mercats/plataformes, tant dins com fora de la Unió Europea, operadors postals, empreses de missatgeria, les duanes, administració fiscal i els consumidors.


A quines operacions afecten?

- Vendes a distància de béns dins de la Unió Europea (vendes a distància intracomunitàries) realitzades per proveïdors o titulars d'una interfície digital considerats subjectes passius.

- Vendes nacionals de béns per part dels titulars d'una interfície digital considerats subjectes passius.

- Subministraments de serveis de proveïdors comunitaris i de fora de la Unió Europea a consumidors finals de la Comunitat;

- Les vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers el valor intrínsec dels quals no supera els 150 euros realitzades per proveïdors i titulars d'una interfície digital considerats subjectes passius, excepte els béns subjectes a impostos especials.


Quins són els seus avantatges?

-Els consumidors, en comprar béns en línia des de fora o dins de la Unió Europea, pagaran el mateix tipus de IVA que el dels béns adquirits al seu país d'origen. Les noves normes garanteixen que el IVA es pagui al lloc de consum dels béns

- Les empreses de la UE podran superar els obstacles a les vendes transfrontereres en línia, reduint les càrregues administratives i els costos de gestió del IVA S'amplia el mercat interior i protegeix la competència entre els proveïdors comunitaris i de fora de la Unió Europea.

- Els Estats membres es beneficiaran d'una disminució del frau en el IVA al comerç transfronterer


Principals canvis

“Finestreta única” (VU): Els venedors que contracten per internet o altres mitjans electrònics, inclosos els titulars d'interfícies digitals, plataformes o mercats en línia que faciliten el comerç electrònic, poden registrar-se en un Estat membre de la UE, presentar allà la declaració i efectuar el pagament del IVA corresponent a totes les vendes a distància de béns i les prestacions transfrontereres de serveis a clients consumidors finals dins la UE.

 

Els llindars existents per a les vendes de béns a distància dins de la UE se suprimiran i seran substituïts per un nou llindar de 10.000 euros per a tota la Comunitat. Per sota d'aquest llindar de 10.000 euros, les prestacions de serveis TBE (telecomunicacions, radiodifusió i electrònica) i les vendes de béns a distància dins de la UE podran continuar estant subjectes al IVA en l'Estat membre en el qual hi hagi establert el venedor o prestador del servei TBE.


Què és la Finestreta Única o One-Stop Shop (OSS)?

La finestreta única (OSS) està constituïda per tres règims opcionals que simplifiquen les obligacions formals en matèria de IVA per als empresaris o professionals que lliuren béns i/o presten serveis a consumidors finals per tota la UE, ja que permet que els mateixos no hagin d'identificar-se i donar-se d'alta en cada Estat membre de consum, sinó que podran:

- registrar-se a efectes de IVA electrònicament en un sol Estat membre per a totes les vendes de béns i serveis, que reuneixin els requisits, realitzades a clients ubicats en qualsevol dels altres Estats membres.

- presentar una única declaració del IVA electrònica en l'Estat membre d'identificació i liquidar en un únic pagament el IVA meritat per totes aquestes vendes de béns i serveis.

Per a això, hauran de registrar-se expressament en el règim corresponent.


Com em puc donar d’alta?

Presentant el formulari 035 de declaració d'inici, modificació o cessament d'operacions compreses en els règims especials de finestreta única.


Quins règims especials hi ha?

- Règim exterior de la Unió (EUOSS), serà aquell aplicable als serveis prestats per empresaris o professionals no establerts a la Comunitat a destinataris que no tinguin la condició d'empresaris o professionals actuant com tals.

- Règim de la Unió (UOSS), aplicable als serveis prestats per empresaris o professionals establerts a la Comunitat, però no a l'Estat membre de consum a destinataris que no tinguin la condició d'empresaris o professionals actuant com a tals, a les vendes a distància intracomunitàries de béns i als lliuraments interiors de béns imputades als titulars d'interfícies digitals que facilitin el lliurament d'aquests béns per part d'un proveïdor no establert en la Comunitat a al consumidor final.

- Règim d'importació (IOSS), aplicable a les vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers a què podran acollir-se, directament o mitjançant un intermediari establert a la Comunitat, en determinades condicions, els empresaris o professionals que realitzin vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers en enviaments el valor intrínsec no excedeixi els 150 euros, a excepció dels productes que siguin objecte d'impostos especials.

En el següent quadre es mostren les operacions a declarar en cada règim així com els empresaris o professionals que poden acollir-s'hi:

 

Règim exterior a la Unió/ finestreta única

Règim de la Unió/ finestreta única

Règim d'importació / finestreta única per a les importacions

Tipus de lliuraments o prestacions

TOTES les prestacions de serveis d'empreses a consumidors a la UE

  1. TOTES  les prestacions intracomunitàries de serveis d'empreses a consumidors
  2. Vendes intracomunitàries a distància de béns
  3. Lliuraments nacionals de béns d'empreses a consumidors segons l'artícilo 14 bis, apartat 2

Vendes a distància de béns importats en enviaments ≤ 150 €

Subjectes passius

No establerts a la UE

  1. Només establerts a la UE
  2. Establerts dins i fora de la UE
  3. Interfícies electròniques establertes dins i fora de la UE

Establerts dins i fora de la UE, incloses les interfícies electròniques 

 


Com s’han de liquidar les operacions?

Mitjançant el nou model 369 de «Declaració-liquidació periòdica dels règims especials aplicables als subjectes passius que deixin serveis a persones que no tinguin la condició de subjectes passius o que realitzin vendes a distància de béns o determinats lliuraments nacionals de béns».


Quin termini hi ha per a la presentació??

La presentació s'ha d'efectuar per:

- Els empresaris o professionals no establerts en la Comunitat i que estiguin registrats en Espanya en el Règim exterior a la Unió.

Hauran de presentar una declaració per cada trimestre natural.

- Els empresaris o professionals registrats en Espanya en el Règim de la Unió.

Hauran de presentar una declaració per cada trimestre natural.

- Els empresaris o professionals registrats en el Règim d'Importació, o en el seu cas els mitjancers que actuïn pel seu compte.

Hauran de presentar una declaració per cada mes natural.

Els mitjancers hauran de presentar una declaració per cada mes natural i per cada empresari o professional pel compte del qual actuïn.

El termini per a la presentació del model 369 és el mes natural següent al del final del període a què es refereixi la declaració, i mentre el subjecte passiu estigui registrat en aquest règim especial està obligat a la seva presentació independentment que en el període de declaració s'hagin efectuat lliuraments de béns o prestacions de serveis cobertes pels règims.


Obligacions formals i d'informació.

Els empresaris acollits al règim exterior de la Unió (OSS) tindran l'obligació de portar un registre d'aquestes operacions prou detallat per a permetre a l'Administració tributària de l'Estat membre de consum comprovar si l'impost s'ha declarat correctament i el seu contingut haurà d'incloure:

- Estat membre de consum

- Mena de prestació de serveis realitzada o la descripció i la quantitat dels béns lliurats

- Data de realització de l'operació

- Base imposable, tipus i import degut de l'impost (indicació de moneda)

- Qualsevol augment o reducció posterior de la base imposable

- Data i import dels pagaments rebuts

- Bestretes

- Informació continguda en la factura en cas d'emissió

- Informació utilitzada per determinar el lloc d'establiment del client en prestacions de serveis i el lloc on comença i acaba el transport

- Qualsevol prova de possibles devolucions de béns, inclosa base i tipus.

El contingut del registre en el cas dels empresaris o intermediaris acollits al règim d'importació (IOSS) és el següent:

- Estat membre de consum

- Descripció i la quantitat dels béns lliurats

- Data de lliurament dels béns

- Base imposable, tipus i import degut de l'impost (indicació de moneda)

- Qualsevol augment o reducció posterior de la base imposable

- Data i import dels pagaments rebuts

- Informació continguda en la factura en cas d'emissió

- Informació utilitzada per determinar el lloc on comença i acaba el transport

- Qualsevol prova de possibles devolucions de béns, inclosa base i tipus

- Número de comanda o número únic de transacció

- Número únic d'expedició quan l'empresari intervingui directament en el lliurament

Aquest registre haurà d'estar disponible per via electrònica de manera immediata tant per a l'Estat membre d'identificació com per als de consum.


Llibres registre d'IVA (article 62.2 RIVA)

Els empresaris hauran de registrar les operacions corresponents als règims especials de finestreta única en els seus llibres registre d'IVA, perquè no es troben entre els règims exceptuats de la seva gestió.

Això també serà aplicable per als empresaris que portin els llibres registre a través de la seu electrònica de l'AEAT, mitjançant el subministrament electrònic dels registres de facturació (SII).

Per a més informació, podeu consultar l’apartat específic sobre IVA i comerç electrònic de la web de l’AEAT

 


Aquesta informació està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual o per mail a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.