Registre de la jornada diària – Sense obligatorietat?

19/04/2017

   

El Ple de la Sala IV del Tribunal Suprem ha establert en la seva Sentència de 23/03/2017 que les empreses no estan estrictament obligades a portar un registre de la jornada diària de tota la plantilla per comprovar-ne el compliment de la jornada laboral i horaris pactats, i que només han de portar -i notificar als treballadors i als seus representants- un registre d'hores extres realitzades, d'acord allò que estableix l'article 35.5 de l'Estatut dels Treballadors. Tot això s’entén sense perjudici d’allò establert en el mateix Estatut des del 20.12.2013 pel que fa als treballadors a temps parcial, dels quals la seva jornada caldrà que es registri dia a dia i es totalitzi mensualment, lliurant còpia al treballador, juntament amb el rebut de salaris, d’un resum de totes les hores realitzades cada mes, tant les ordinàries com les complementàries.

  

Tanmateix, cal anar veient com la Inspecció de Treball interpreta a la pràctica això exposat.