Reial Decret Llei 8/2020, mesures urgents en l'àmbit laboral

18/03/2020

Mentre es mantingui la situació extraordinària derivada del COVID-19 totes les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral que es referiran, estan subjectes al compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de 6 mesos des de la data de re-inici de l’activitat (salvaguarda de l’ocupació)

 

 Mesures de flexibilització dels mecanismes d'ajust temporal d'activitat per mirar d’ evitar acomiadaments – EROS / ERES / ERTES

 1) MESURES EXCEPCIONALS EN RELACIÓ AMB ELS PROCEDIMENTS DE SUSPENSIÓ DE CONTRACTES I REDUCCIÓ DE JORNADA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR. 

 • Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d'activitat a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d'una situació de FORÇA MAJOR, amb les conseqüències que es deriven de l'article 47 de l’Estatut dels Treballadors.
 • S’hi determinen unes especialitats de caire formal que han de facilitar la seva presentació/tramitació.

  

2) MESURES EXCEPCIONALS EN RELACIÓ AMB ELS PROCEDIMENTS DE SUSPENSIÓ I REDUCCIÓ DE JORNADA PER CAUSA ECONÒMICA, TÈCNICA, ORGANITZATIVA I DE PRODUCCIÓ.

 • En els supòsits que es decideixi per part de l'empresa la suspensió de contracte o reducció de la jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb el COVID-19, s’hi determinen unes especialitats de caire formal que han de facilitar la seva presentació/tramitació també. 

 

3) MESURES EXTRAORDINÀRIES A MATÈRIA DE COTITZACIÓ EN RELACIÓ AMB ELS PROCEDIMENTS DE SUSPENSIÓ DE CONTRACTES I REDUCCIÓ DE JORNADA PER FORÇA MAJOR RELACIONATS AMB EL COVID-19.

 • En els expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada autoritzats sobre la base de força major temporal vinculada al COVID-19, la Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà a l'empresa de l'abonament de les quotes empresarials prevista en l'article 273.2 LGSS, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada autoritzat sobre la base d'aquesta causa quan l'empresa, a 29 de febrer de 2020, tingués menys de 50 treballadors en situació d'alta en la Seguretat Social. Si l'empresa tingués 50 treballadors o més, en situació d'alta en la Seguretat Social, l'exoneració de l'obligació de cotitzar arribarà al 75% de l'aportació empresarial.
 • L'exoneració de quotes s'aplicarà per la TGSS a instàncies de l'empresari, prèvia comunicació de la identificació dels treballadors i del període de la suspensió o reducció de jornada.
 • La Tresoreria General de la Seguretat Social junt amb el SEPE -Servicio Público de Empleo- establiran els sistemes de comunicació necessaris per al control de la informació traslladada per la sol·licitud empresarial.

 

4) MESURES ESTRAORDINÀRIES EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ PER DESOCUPACIÓ en EROS REACIONATS AMB EL COVID-19

 • Se’n facilita el reconeixement del dret a la prestació contributiva per desocupació dels treballadors, encara que els manqui el període d'ocupació cotitzada mínim necessari per a això.
 • No es computa el temps en què es percebi la prestació per desocupació de nivell contributiu que porti la seva causa immediata de les citades circumstàncies extraordinàries, a l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts.
 • La durada de la prestació s'estendrà fins a la finalització del període de suspensió del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball de les quals porta causa.

 

 

Mesures de suport a treballadors/es per compte d’altri 

1) CARÀCTER PREFERENT DEL TREBALL A DISTÀNCIA.

 • S'estableixen sistemes d'organització que permetin mantenir l'activitat per mecanismes alternatius, particularment per mitjà del treball a distància. Així l'empresa haurà d’adoptar les mesures oportunes, si això és tècnica i raonablement possible i si l'esforç d'adaptació necessari resulta proporcionat. Aquestes mesures alternatives, particularment el treball a distància, hauran de ser prioritàries enfront de la cessació temporal o reducció de l'activitat.

 

2) DRET D'ADAPTACIÓ DE L'HORARI I REDUCCIÓ DE JORNADA.

 • Les persones treballadores per compte d'altri que acreditin deures de cura respecte del seu cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau seus, tindran el dret a accedir a una adaptació de la seva jornada i/o a la reducció de la mateixa en els termes previstos en aquest RDLlei, quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per a evitar la transmissió comunitària del COVID-19.
 • El dret a l'adaptació de la jornada per deures de cura per circumstàncies excepcionals relacionades amb el COVID-19 és una prerrogativa, i la concreció inicial correspon a la persona treballadora, tant en el seu abast com en el seu contingut, sempre que estigui justificada, sigui raonable i proporcionada, tenint en compte les necessitats concretes de cura que ha de dispensar la persona treballadora, degudament acreditades, i les necessitats d'organització de l'empresa. Empresa i persona treballadora hauran de fer el possible per arribar a un acord.
 • Pot consistir en canvi de torn, alteració d'horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi en la forma de prestació del treball, incloent la prestació de treball a distància, o en qualsevol altre canvi de condicions que estigués disponible en l'empresa o que pogués implantar-se de manera raonable i proporcionada, tenint en compte el caràcter temporal i excepcional de les mesures, que es limita al període excepcional de durada del COVID-19.
 • Les persones treballadores tindran dret a una reducció especial de la jornada de treball en les situacions previstes en l'article 37.6, de l’ET, quan concorrin les circumstàncies excepcionals previstes, amb la reducció proporcional del seu salari. Excepte per les peculiaritats que s'exposen a continuació, aquesta reducció especial es regirà pel que s'estableix en els articles 37.6 i 37.7 de l’ET, així com per la resta de normes que atribueixen garanties, beneficis, o especificacions de qualsevol naturalesa a les persones que accedeixen als drets establerts en aquests preceptes.
 • La reducció de jornada especial haurà de ser comunicada a l'empresa amb 24 hores d'antelació, i podrà arribar fins al 100% de la jornada si resultés necessari, sense que això impliqui canvi de naturalesa a l'efecte d'aplicació dels drets i garanties establerts en l'ordenament per a la situació prevista en l'article 37.6 de l’ET.

 

 

Mesures de suport a treballadors/es per compte pròpia o autònoms 

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D'ACTIVITAT PELS AFECTATS PER DECLARACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19. 

 • Amb caràcter excepcional i vigència limitada a un mes, a partir de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o fins a l'últim dia del mes en què finalitzi aquest estat d'alarma, de prolongar-se aquest durant més d'un mes, els treballadors per compte pròpia o autònoms, les activitats dels quals quedin suspeses, en virtut del que es preveu en l'esmentat Reial decret, o, en un altre cas, quan la seva facturació en el mes anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 % en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a una prestació extraordinària per cessament d'activitat especial en el cas que tot i que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, acrediti la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75 %, en relació amb l'efectuada en el semestre anterior.
 • La quantia de la prestació especial es determinarà aplicant el 70 % a la base reguladora, calculada de conformitat amb el que es preveu en l'article 339 LGSS. 
 • Quan no s'acrediti el període mínim de cotització per a tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70 % de la base mínima de cotització en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.
 • La prestació especial extraordinària per cessament d'activitat regulada tindrà una durada d'un mes, ampliant-se, en el seu cas, fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior al mes.
 • La gestió d'aquesta prestació correspondrà a les Mútues col·laboradores de la SS.

 

Aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.

 

L’equip de professionals de Grup Cànovas està al vostre costat per al que faci falta, podeu contactar amb el vostre assessor habitual mitjançant la seva adreça de mail habitual o a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.


 

Contacti amb nosaltres. A Cànovas l'ajudem.