Retribucions del personal al servei del sector públic pel 2021 i més

12/01/2021

Llei 11/2020 de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021


BOE núm. 341 de 31 de desembre de 2020

Bàsicament amb efectes des del 01/01/2021


Les retribucions del personal al servei del sector públic per a l’exercici 2021, i més

Amb l’aprovació de la Llei General de Pressuposts de l’Estat del 2021, es fixen les retribucions del personal al servei del sector públic pel 2021 que es podran augmentar, si bé no podran incrementar-se però globalment més d’un 0,9% respecte a les vigents a 31/12/2020.

Tanmateix el que s’ha esmentat cal d’entendre-ho sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats a aquest.

Igualment els acords, convenis o pactes que impliquin creixements retributius superiors als fixats hauran d'experimentar l'oportuna adequació, esdevenint inaplicables les clàusules que s'hi oposin.

Al sector públic es podran realitzar aportacions a plans de pensions d'ocupació o contractes d'assegurança col·lectius, sempre que no se superi l'increment global dit.


Retribucions dels funcionaris

A) Sou i triennis. Les quanties anuals del sou i triennis segons el grup o subgrup de classificació a la qual pertanyin els funcionaris seran les següents:

Grup/Subgrup EBEP

Sou €

Triennis €

A1

14.572,68

560,88

A2

12.600,72

457,44

B

11.014,68

401,28

C1

9.461,04

346,2

C2

7.874,16

235,68

E (Llei 30/1984) i Agrup Profess (EBEP)

7.206,96

177,36

 

Grup/Subgrup EBEP

Sou €

Triennis €

Sou-mes (€)

Triennis - mes €

A1

14.572,68

560,88

1214,39

46,74

A2

12.600,72

457,44

1050,06

38,12

B

11.014,68

401,28

917,89

33,44

C1

9.461,04

346,2

788,42

28,85

C2

7.874,16

235,68

656,18

19,64

E (Llei 30/1984) i Agrup Profess (EBEP)

7.206,96

177,36

600,58

14,78

 

B) Pagues extraordinàries. Les pagues extraordinàries seran dues a l’any per un import equivalent al complement de destinació i l’específic mensual que pertoquin al funcionari i les següents quanties en concepte de sous i triennis:

Grup/Subgrup EBEP

Sou €

Triennis €

A1

749,38

28,85

A2

765,83

27,79

B

793,33

28,92

C1

681,43

24,91

C2

650,2

19,44

E (Llei 30/1984) i Agrup Profess (EBEP)

600,58

14,78

 

C) Complement de destinació. Les quanties del complement de destinació segons el nivell del lloc de treball seran les següents -referides a 12 mensualitats:

Nivell

Import (€)

Nivell

Import (€)

30

12.729,24

15

4.302,72

29

11.417,52

14

4.008,24

28

10.937,76

13

3.712,80

27

10.457,16

12

3.417,60

26

9.174,48

11

3.122,40

25

8.139,72

10

2.827,80

24

7.659,48

9

2.680,56

23

7.179,96

8

2.532,60

22

6.699,36

7

2.385,24

21

6.219,96

6

2.237,64

20

5.777,76

5

2.090,16

19

5.482,92

4

1.869,00

18

5.187,84

3

1.648,20

17

4.892,64

2

1.427,04

16

4.598,28

1

1.206,00

 

D) Complement específic al cas assignat al lloc de treball que es desenvolupi. S’incrementarà un 0,9% respecte del vigent a 31 de desembre de 2020 i es percebrà en catorze pagues iguals, de les quals 12 seran de percepció mensual i les dues restants, del mateix import que una mensual, es percebran en els mesos de juny i desembre, respectivament.

E) Complement de productivitat. Destinat a retribuir l’especial rendiment, l’activitat i dedicació extraordinària, i l’interès o iniciativa en el qual es desenvolupin els llocs de treball.

El Ple de l’Ajuntament determinarà, dins el crèdit total pressupostari disponible, un increment màxim del 0,9%, en termes anuals, respecte a l’establert a 31 de desembre de 2020, les quanties parcials assignades i els criteris de distribució i fixació de les seves quanties individuals.


Retribucions dels laborals

La massa salarial del personal laboral, no podrà incrementar-se més enllà del percentatge màxim previst -0,9%- sense perjudici d’allò que es pugui derivar de la consecució dels objectius assignats. Està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials meritades per aquest personal el 2020 en termes d'homogeneïtat pels dos períodes objecte de comparació.

S'exceptuen, en tot cas:

a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.

b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador.

c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.

d) Les indemnitzacions o bestretes per despeses que hagi realitzat el treballador.


Altres consideracions


Règim retributiu dels membres de les corporacions locals

De conformitat amb el que preveu l'article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons la redacció que en fa la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, i considerant el que disposa l'article 20 de la LGPE 2017, el límit màxim total que poden percebre els membres de les Corporacions Locals per tots els conceptes retributius i assistències, exclosos els triennis a què, si s'escau, tinguin dret aquells funcionaris de carrera que es trobin en situació de serveis especials, serà el que es recull a continuació, atenent a la seva població:

Habitants

Referència €

Més de 500.000

109.494,57

300.001 a 500.000

98.545,10

150.001 a 300.000

87.595,64

75.001 a 150.000

82.121,45

50.001 a 75.000

71.172,02

20.001 a 50.000

60.222,56

10.001 a 20.000

54.747,30

5.001 a 10.000

49.273,11

1.000 a 5.000

43.797,83

En el cas de Corporacions Locals de menys de 1.000 habitants, és aplicable la següent escala, atenent la seva dedicació:

Habitants

Referència €

Dedicació parcial al 75%.

32.848,41

Dedicació parcial al 50%.

24.088,65

Dedicació parcial al 25%.

16.424,78

(DA 29 LGPE 2021)


 Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre del 2012

Les administracions que no haguessin abonat la totalitat de les quantitats efectivament deixades de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012, per aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, podran aprovar aquesta devolució, tenint en compte la seva situació econòmic -financera.

La devolució es realitzarà en els mateixos termes i amb el compliment dels requisits assenyalats en la disposició addicional desena segona de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015, en l'article 1 del Reial Decret Llei 10/2015, de 11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia, i en la disposició addicional dotzena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016.

(DA 35 LGPE 2021)


Restabliment de les retribucions minorades en quanties no previstes en les normes bàsiques de l'estat

Les administracions i la resta de les entitats que integren el sector públic que en exercicis anteriors haguessin minorat les retribucions dels seus empleats en quanties no exigides per les normes bàsiques de l'Estat o que no hagin aplicat els increments retributius màxims previstos en les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat, podran restablir les quanties vigents abans de la minoració o les que corresponguin fins a aconseguir l'increment permès a les lleis de pressupostos.

Les quantitats que es meriten en aplicació d'aquesta mesura no tindran la consideració d'increments retributius segons la LGPE.

Aquesta mesura només es pot aprovar per les administracions i entitats que compleixin els objectius de dèficit i deute, així com la regla de despesa, en els termes que resulten de l'article 17 apartats 3 i 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril , d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

(DA 36 LGPE 2021)


Modificació de la LEBEP Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (RDLeg 5/2015): Permisos i vacances dels funcionaris públics

S’inclou com a permís retribuït “la hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari” d’un familiar de primer grau (amb 3 dies ó 5 dies de permís) i/o d’un familiar de segon grau (amb 2 dies o 4 dies de permís).

S’hi incorpora que el període de vacances anuals retribuïdes dels funcionaris públics no pot ser substituït per una quantia econòmica. En els casos de renúncia voluntària haurà de garantir-se en tot cas el gaudi de les vacances rmeritades. No obstant això, en els casos de conclusió de la relació de serveis dels funcionaris públics per causes alienes a la voluntat d'aquests, tindran dret a sol·licitar l'abonament d'una compensació econòmica per les vacances meritades i no gaudides; i en particular, en els casos de jubilació per incapacitat permanent o per defunció, fins a un màxim de 18 mesos.

Es clarifiquen els terminis de gaudi dels permisos per motius de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, per raó de violència de gènere i per a les víctimes de terrorisme i els seus familiars directes.

(DF 37 LGPE 2021)


Tota aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius,  normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de la norma estudiada. Igualment no s´han dictat encara criteris oficials d´interpretació o desenvolupament, ni tampoc instruccions per a la seva aplicació - interpretació.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.