S'agilitza la tramitació i abonament de prestacions per desocupació. Pròrroga de l’estat d’alarma.

28/03/2020

BOE núm. 86, de 28 de març de 2020, amb efectes 28/03/2020

S’agilita la tramitació dels ERTE, es limita la possibilitat de fer acomiadaments i s’interromp el còmput de la durada màxima dels contractes temporals.


1.-Pròrroga de l’estat d’alarma fins el dia 12 d’abril de 2020

S'autoritza la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

Aquesta pròrroga s'estendrà fins a les 00.00 hores del dia 12 d'abril de 2020 i se sotmetrà a les mateixes condicions establertes en el RD esmentat.


2.-Mesures extraordinàries per a la protecció de l'ocupació

La força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció en les quals s'emparen les mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada previstes en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, relacionades amb el COVID, no es podran entendre com a justificatives de l'extinció del contracte de treball ni de l'acomiadament.


3.-Mesures extraordinàries per agilitzar la tramitació i abonament de prestacions per desocupació.

El procediment de reconeixement de la prestació contributiva per desocupació, per a totes les persones afectades per procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada basats en el COVID-19 en les causes previstes en els articles 22 (força major) i 23 (causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció) del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, s'iniciarà mitjançant una sol·licitud col·lectiva presentada per l'empresa davant l'entitat gestora de les prestacions per desocupació, actuant en representació d'aquelles.

Aquesta sol·licitud s'emplenarà en el model proporcionat per l'entitat gestora de les prestacions per desocupació i s'inclourà en la comunicació regulada en l'apartat següent.

A més de la sol·licitud col·lectiva, la comunicació referida en l'apartat anterior inclourà la següent informació, de manera individualitzada per cadascun dels centres de treball afectats:

a) Nom o raó social de l'empresa, domicili, número d'identificació fiscal i codi de compte de cotització a la Seguretat Social al qual figurin adscrits els treballadors les suspensions o les reduccions de jornada dels quals se sol·licitin.

b) Nom i cognoms, número d'identificació fiscal, telèfon i adreça de correu electrònic del representant legal de l'empresa.

c) Número d'expedient assignat per l'autoritat laboral.

d) Especificació de les mesures a adoptar, així com de la data d'inici en què cadascuna de les persones treballadores quedarà afectada per aquestes.

e) En el supòsit de reducció de la jornada, determinació del percentatge de disminució temporal, computada sobre la base diària, setmanal, mensual o anual.

f) A l'efecte d'acreditar la representació de les persones treballadores, una declaració responsable en la qual haurà de constar que s'ha obtingut l'autorització d'aquelles per a la seva presentació.

g) La informació complementària que, si escau, es determini per resolució de la Direcció General del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

L'empresa haurà de comunicar qualssevol variació en les dades inicialment contingudes en la comunicació, i en tot cas quan es refereixin a la finalització de l'aplicació de la mesura.

La comunicació referida en l’ apartat anterior haurà de remetre's per l'empresa en el termini de 5 dies des de la sol·licitud de l'expedient de regulació temporal d'ocupació en els supòsits de força major als quals es refereix l'article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, o des de la data en què l'empresa notifiqui a l'autoritat laboral competent la seva decisió en el cas dels procediments regulats en el seu article 23. La comunicació es remetrà a través de mitjans electrònics i en la forma que es determini pel Servei Públic d'Ocupació Estatal.

En el cas que la sol·licitud s'hagués produït amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, el termini de 5 dies començarà a computar-se des del 28/03/2020.

La no transmissió de la comunicació regulada en els apartats anteriors es considerarà conducta constitutiva de la infracció greu prevista en l'article 22.13 del text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

El que s’ha esmentat s’ entén sense perjudici de la remissió per part de l'autoritat laboral a l'entitat gestora de les prestacions de les seves resolucions i de les comunicacions finals de les empreses en relació, respectivament, als expedients tramitats conforme a la causa prevista en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

Les sol·licituds presentades per l'empresa que continguessin falsedats o incorreccions en les dades facilitades donaran lloc a les sancions corresponents.

Serà sancionable igualment, conforme al que es preveu en aquesta norma, la conducta de l'empresa consistent a sol·licitar mesures, en relació a l'ocupació que no resultessin necessàries o no tinguessin connexió suficient amb la causa que les origina, sempre que donin lloc a la generació o percepció de prestacions indegudes.

La data d'efectes de la situació legal de desocupació en els supòsits de força major serà la data del fet causant d'aquesta.

Quan la suspensió del contracte o reducció de jornada sigui deguda a la causa prevista en l'article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març (causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció), la data d'efectes de la situació legal de desocupació haurà de ser, en tot cas, coincident o posterior a la data en què l'empresa comuniqui a l'autoritat laboral la decisió adoptada.

La causa i data d'efectes de la situació legal de desocupació hauran de figurar, en tot cas, en el certificat d'empresa, que es considerarà document vàlid per a la seva acreditació


4.-Interrupció del còmput de la durada màxima dels contractes temporals

La suspensió els contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, per les causes derivades del COVID previstes en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, suposarà la interrupció del còmput, tant de la durada d'aquests contractes, com dels períodes de referència equivalents al període suspès, en cadascuna d'aquestes modalitats contractuals, respecte de les persones treballadores afectades per aquestes.


5.-Limitació de la durada dels expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO)

La durada dels expedients de regulació d'ocupació autoritzats a l'empara de les causes previstes en l'article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, força major, no podrà estendre's més enllà del període en què es mantingui la situació extraordinària derivada del COVID-19 d'acord amb el que es preveu en l'article 28 de la mateixa norma, entenent-se, per tant, que la seva durada màxima serà la de l'estat d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i les seves possibles pròrrogues.

Aquesta limitació resultarà aplicable, tant en aquells expedients respecte dels quals recaigui resolució expressa, com als que siguin resolts per silenci administratiu, amb independència del contingut de la sol·licitud empresarial concreta.


Aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.

L’equip de professionals de Grup Cànovas està al vostre costat per al que us faci falta, podeu contactar amb el vostre assessor habitual mitjançant la seva adreça de mail habitual o a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.